Privacy

Bij het gebruik van deze website is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing. De gemeente Sittard-Geleen vindt de bescherming van uw persoonsgegevens een belangrijke zaak en gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbij behorende doel.

24 mei 2018

U heeft er recht op dat de gemeente Sittard-Geleen zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) en voorheen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en andere specifieke wetgeving, zoals de Uitvoeringswet AVG, Wet Basisregistratie Personen, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, of telefonisch.
Denk aan:

 • naam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Waarom is dat nodig?

De gemeente Sittard-Geleen heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om iets bij u af te leveren
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor een subsidieaanvraag.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Hoe lang we gegevens bewaren

Gemeente Sittard-Geleen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen met anderen

Gemeente Sittard-Geleen zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Sittard-Geleen blijft in de meeste gevallen zelf verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Kinderen

De gemeente heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen.

Beveiliging

Gemeente Sittard-Geleen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via 14 046 of via het contactformulier op de website.

Uw websitebezoek

Gemeente Sittard-Geleen gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. In deze cookies worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen, of gegevens die herleidbaar zijn naar persoonlijke gegevens. Dit is dus geheel anoniem en heeft alleen als doel om de website te verbeteren. De gemeente gebruikt cookies niet om bezoekers persoonlijk te identificeren. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken leest u in onze cookieverklaring.

Lees meer over de opties voor het accepteren of uitzetten van cookies.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Sittard-Geleen kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming of de Privacy Officer van de gemeente Sittard-Geleen via 14 046 of via het contactformulier op de website..

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Zie ook