Pilot 1.000 woningscans om Limburgers te helpen bij maatregelen tegen wateroverlast van start

Vanuit het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) zijn in 9 Limburgse pilotgemeenten, zogeheten Water Adviesteams opgericht. Eén van deze 9 pilotgemeenten is Sittard-Geleen. De Wateradviesteams ondersteunen inwoners bij de voorbereiding op (extreme) wateroverlast om zo hun woningen en bedrijfspanden beter te beschermen. Bewoners in de geselecteerde gebieden kunnen zich kosteloos aanmelden voor een woningscan. In totaal gaat het vooralsnog om 1.000 woningscans in Limburg. In onze gemeente is Industriepark Sittard-Noord geselecteerd als pilotgebied.

Wateradviesteams

De Water Adviesteams zijn in het leven geroepen om bewoners te helpen zichzelf beter te beschermen tegen wateroverlast. Uit onderzoek blijkt dat 61% van de getroffen inwoners van de overstromingen in 2021 niet weet hoe ze dit kunnen aanpakken. Het nieuwe initiatief biedt een gratis advies aan huis binnen het pilotgebied waarbij bewoners en pandeigenaren geadviseerd worden bij het zelf nemen van maatregelen tegen wateroverlast. 

Gedeputeerde Michael Theuns: “Het is goed dat deze pilot is opgezet. Hierdoor kunnen we niet alleen mensen helpen die al vaker te maken hebben gehad met wateroverlast, maar kunnen we de kennis die we in de pilotgemeenten opdoen, gebruiken in heel Limburg. Dit is een belangrijke stap in het verbeteren van de waterveiligheid in onze provincie. We kunnen niet alle overlast voorkomen, maar we kunnen ons wel beter voorbereiden.”

Wethouder Leon Geilen heeft zich sterk gemaakt om met Sittard-Geleen mee te doen aan de pilot. “Als gemeente treffen we veel maatregelen om wateroverlast te beperken. Maar we kunnen het niet alleen. Het overgrote deel van het grondgebied van onze gemeente is geen eigendom van de gemeente. Dat zijn percelen van particulieren en bedrijven. Om effectief wateroverlast te voorkomen zullen we het samen moeten doen. Met maatwerkadviezen van de Water Adviesteams krijgen mensen inzicht in de mogelijkheden om zich beter te beschermen tegen wateroverlast.”

Pilotgemeenten

De multidisciplinaire Water Adviesteams, opgericht per pilotgemeente, hebben de pilotgebieden voor de woning- en gebouwscans geselecteerd. Dit hebben zij gedaan op basis van onder andere de criteria: risicogebieden voor hoogwater, kans op aanzienlijke wateroverlast en eerdere wateroverlastincidenten. Voor Sittard-Geleen is op basis van deze criteria gekozen voor Industriepark Sittard-Noord.

Deelname

Voor de zomer zullen de bewoners in de pilotgebieden een persoonlijke uitnodiging ontvangen om deel te nemen. Daarna kunnen deze mensen zich aanmelden voor een scan. De woningscans zullen, afhankelijk van het aantal en de volgorde van de inschrijvingen, vanaf medio september 2024 worden uitgevoerd. Op basis van de resultaten van deze woningscans zal worden bekeken of er Limburgbreed een vervolg aan gegeven kan worden.

Advies aan huis

Tijdens de woningscan zal een adviseur ter plekke beoordelen hoe het pand beter beschermd kan worden tegen wateroverlast. Er wordt een rapport opgesteld met aanbevelingen voor individuele maatregelen die bewoners kunnen nemen om toekomstige wateroverlast of overstromingen te voorkomen of te beperken. Er worden geen maatregelen geadviseerd die leiden tot meer wateroverlast voor anderen of het verkleinen van overstromingsgebieden.

Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL)

Programma WRL is na de extreme neerslag van de zomer van 2021 opgestart. Het doel van het programma is om de bewoners van Limburg in de toekomst beter te beschermen tegen en voor te bereiden op extreme wateroverlast. Binnen het programma WRL zijn de Limburgse overheden (gemeenten, Waterschap Limburg, Provincie Limburg en het Rijk) samen aan de slag dit voor elkaar te krijgen.

Voor meer informatie over het programma bezoek www.wachtnietopwater.nl.

Wacht niet op water