Praat mee over de Omgevingsvisie 2040

De gemeente Sittard-Geleen werkt samen met inwoners, bedrijven en organisaties aan een nieuwe Omgevingsvisie voor de stad. Deze visie wordt in diverse stappen uitgewerkt. Een tweede stap in het proces is afgerond.

Deze afronding is een belangrijke mijlpaal waarbij een gedetailleerd beeld is geschetst van de huidige fysieke leefomgeving en de (voorziene) ruimtelijk ontwikkelingen tot 2040 met daarbij de mogelijke toekomstbeelden.

Hoe die toekomstbeelden eruit gaan zien is een vraagstuk waarvoor inwoners in februari en maart 2024 worden uitgenodigd om over mee te praten. “Meepraten is belangrijk,” geeft wethouder Andries Houtakkers aan. Wethouder Leon Geilen vult aan “De vraagstukken raken de directe leefomgeving van alle inwoners van Sittard-Geleen.” Thema’s zijn bijvoorbeeld voldoende en passende woningbouw, het aanpakken van leegstand, duurzame bedrijventerreinen, natuurontwikkeling, leefbaarheid in de kernen en ruimte voor het water.

Waar willen we naartoe

De uiteindelijke Omgevingsvisie maakt duidelijk hoe we onze fysieke leefomgeving willen inrichten. Hiermee wordt invulling gegeven aan het wettelijke instrument uit de nieuwe Omgevingswet. En de ambities uit de Toekomstvisie 2030 naar de fysieke leefomgeving.

Beschrijving van de stad

De ‘Foto van de Leefomgeving’ geeft een gedetailleerde beschrijving van Sittard-Geleen in 2023, inclusief de kwaliteiten en verbeterpunten van de gemeente. Het document biedt ook inzicht in de autonome ontwikkeling tot 2040, met aandacht voor trends en ontwikkelingen die de gemeente zullen beïnvloeden. Deze informatie is het startpunt voor beleidskeuzes in de ontwikkeling van de Omgevingsvisie, waarbij strategische opgaves, oftewel bouwstenen, worden geformuleerd.

Wethouder Leon Geilen: “Een visie klinkt misschien abstract, maar het gaat om heel belangrijke en concrete keuzes in de directe woon- en werkomgeving van onze inwoners en bedrijven. Zo zorgen we ervoor dat we goed inspelen op wat er de komende jaren op ons af komt.” Wethouder Andries Houtakkers geeft daarnaast aan: “We gaan hierover graag weer in gesprek met onze inwoners, bedrijven en organisaties. Zodat we een omgevingsvisie realiseren die in samenwerking met de gemeenschap is gecreëerd.” 

Bijeenkomsten

De gemeente nodigt inwoners, bedrijven en organisaties uit om deel te nemen aan de volgende stap in dit proces. Op 24 februari, 2 en 9 maart 2024 zullen bijeenkomsten plaatsvinden om over mogelijke keuzes voor de Omgevingsvisie in gesprek te gaan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om keuzes op gebied van woningbouw, de toekomst van Chemelot, groen in de stad, ruimte voor water en natuur en het tegengaan van leegstand in de centrumgebieden. 

Na de participatiebijeenkomsten wordt de opgehaalde informatie vertaald naar een definitieve Omgevingsvisie.

Meer informatie over de omgevingsvisie

 

Dit bericht is verzonden als persbericht op vrijdag 1 december 2023.