Versterken winkelgebieden goed voor consument en ondernemer

De gemeenteraad van Sittard-Geleen stelde donderdag 14 december het zogeheten Subregionaal Detailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek 2023 - 2030 vast. Net als eerder de raden van Stein en Beek deden. Daarmee ligt er een stevige basis om de komende jaren concrete stappen te zetten richting gezonde en leefbare winkelgebieden in de steden, dorpen, wijken en kernen.

Welke stappen dat zijn voor Sittard-Geleen wordt bepaald in overleg met alle betrokkenen, zoals ondernemers en vastgoedeigenaren. Het doel is meer winkelend publiek, minder leegstand, meer beleving en een verbetering van de leefbaarheid.

Als we kijken naar de regio, zien we dat de winkelleegstand sinds 2009 is toegenomen met 34%. Daarnaast toont onderzoek aan dat er in onze regio veel winkelaanbod is in vergelijking met de andere regio’s. Ten slotte weten we dat mensen op een andere manier winkelen en inkopen doen, wat door de coronaperiode is versterkt. Deze ontwikkelingen zien we in heel Nederland.

Aan de slag

Yvonne Salvino, wethouder Economie van Sittard-Geleen: “Als we die leegstand willen terugdringen en zorgen dat onze winkelgebieden beter aansluiten op de wensen van het winkelend publiek, dan moeten we gezamenlijk aan de slag. Dat doen we met maatregelen waarmee we op korte termijn kunnen starten en maatregelen voor de midden en langere termijn. Dat leggen we vast in het uitvoeringsprogramma. Het doel is om te komen tot kleinere en levendige winkelgebieden, een gezond ondernemers- en investeringsklimaat en behoud van leefbaarheid in de dorpskernen.”

Leefbaarheid

De afgelopen periode is veel gesproken met alle betrokken partijen. “We hebben goed geluisterd naar de uitdagingen die er zijn en waar winkeliers en ondernemers behoefte aan hebben. Daarnaast hebben we gesproken met experts op het gebied van retail en detailhandel. Op basis daarvan is dit beleid opgesteld. Zo beschermen we de leefbaarheid in de centra, dorpen, wijken en kernen. Dat is in het belang van inwoners, consumenten én ondernemers. We willen vastgoedeigenaren en winkeliers een aantrekkelijke toekomst bieden om te investeren en te ondernemen.”

Duidelijkheid

De basis bestaat uit sterke winkelgebieden, die beter passen bij de wensen en behoeftes van het winkelend publiek en de consument. Wethouder Salvino: “We gaan daarbij uit van drie verschillende typen winkelgebieden. Ten eerste een recreatief winkelgebied, bijvoorbeeld het centrum van Sittard. Ten tweede de dagelijkse winkelgebieden, bijvoorbeeld Geleen-centrum en de centra in dorpen, wijken en buurten. In deze gebieden is de aanwezigheid van supermarkten erg belangrijk. En ten derde nog de perifere locaties, zoals Retailpark Sittard Geleen en de detailhandelszone op Handelscentrum Bergerweg en Industriepark Noord.”

Plan van aanpak

“De volgende stap is het opstellen van een plan van aanpak voor de maatregelen die we moeten nemen. Ik ben heel blij dat we daar nu mee kunnen starten, begin 2024. Dat doen we in overleg met ondernemers, vastgoedeigenaren en andere deskundigen op het gebied van retail en detailhandel”, aldus wethouder Salvino. Er wordt met name ingezet op stimuleringsmaatregelen, zoals het verbeteren van bereikbaarheid/ parkeervoorzieningen en het toevoegen van sfeer en beleving. “Maar denk ook aan maatregelen die ondernemerschap stimuleren en nieuwe ondernemers naar de winkelgebieden trekken.”

Bijlage

 

 

Dit bericht is verzonden als persbericht op vrijdag 15 december 2023.