Taak en rol burgemeester en wethouders

De burgemeester heeft een specifieke rol. Wethouders worden door de gemeenteraad benoemd. Samen met de burgemeester vormen zij het college van B&W van de gemeente. Elke wethouder heeft zijn eigen taakgebied of portefeuille. Lees hier meer over de taken en rol van de burgemeester en de wethouders.

Burgemeester

 • De burgemeester heeft meerdere taken. Als voorzitter van het college en de raad heeft de burgemeester mede tot taak om de kwaliteit van het bestuur in de gemeente te bewaken en de interne afstemming binnen de gemeente te bevorderen. De burgemeester vormt samen met de wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders (kortweg het college van B en W genoemd). De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en heeft daar stemrecht in. Als de stemmen staken is de stem van de burgemeester doorslaggevend. Burgemeesters worden benoemd voor een ambtsperiode van zes jaar. Na afloop van die termijn van zes jaar zijn zij voor zes jaar herbenoembaar.

 • De burgemeester is niet alleen voorzitter van de raad en voorzitter van het college. Hij is ook zelf bestuursorgaan en heeft eigen bevoegdheden. Deze bevoegdheden hebben vooral betrekking op het gebied van openbare orde en veiligheid. De burgemeester heeft het toezicht op openbare bijeenkomsten en op voor het publiek openstaande gebouwen, zoals horecagelegenheden. Ingeval van nood is hij bevoegd noodbevelen te geven en noodverordeningen vast te stellen. De burgemeester heeft het opperbevel bij brand en bij ongevallen waarbij de brandweer een taak heeft. Ook heeft de burgemeester representatieve taken. Hij vertegenwoordigt de gemeente "in en buiten rechte", dus als de gemeente partij is in een rechtszaak maar ook als namens de gemeente stukken moeten worden ondertekend.

  • Ambtsketen

   Elke burgemeester draagt weleens een ambtsketen. De ambtsketen mag alleen op gemeentelijk grondgebied worden gedragen en wordt gebruikt bij ceremoniële gebeurtenissen (lintjesregen, 60-jarige huwelijken, bezoeken 100-jarigen), bij officiële ontvangsten en bij de gemeenteraadsvergadering.

Wethouders

 • Wethouders worden door de gemeenteraad benoemd. Als één van de raadsleden tot wethouder wordt benoemd verliest hij zijn raadslidmaatschap. Als raadslid wordt hij  opgevolgd door een andere vertegenwoordiger van zijn partij. Ook is het mogelijk dat de raad iemand van buiten de eigen kring of zelfs van buiten de eigen gemeente tot wethouder benoemt.

 • Samen met de burgemeester vormen de wethouders het college van B&W van de gemeente.

 • Elke wethouder heeft zijn eigen taakgebied of portefeuille, zoals onderwijs, openbare werken, financiën, huisvesting, sport en cultuur.

 • Net als het aantal raadsleden is het aantal wethouders van de gemeente afhankelijk van het aantal inwoners. Daarnaast maken de politieke partijen die het college vormen afspraken over het aantal wethouders en de specifieke inhoud van de portefeuilles.