Veiligheid

 • Openbare orde

  Het is een taak van de overheid om rust en orde te organiseren en te handhaven.

 • Veilige omgeving

  Iedereen wil graag wonen, werken en uitgaan in een veilige omgeving. De gemeente neemt hiertoe allerlei maatregelen. Maar u kunt zelf ook veel doen.

 • Crisisbeheersing

  Met crisisbeheersing bedoelen we hier alles van een incident tot een grote ramp.

 • Handhaving

  We willen allemaal in een leefbare en veilige gemeente wonen. Daarbij is het belangrijk dat burgers zich aan de regels houden. De gemeente is verplicht om toe te zien dat wetten en regels worden nageleefd en treedt zo nodig handhavend op.

 • Buurtpreventie

  In de meeste wijken zijn er buurtpreventieteams. Buurtpreventie is een vorm van toezicht door bewoners in hun eigen wijk.

 • Alcohol en Drugs

  Drugsgebruik brengt risico’s met zich mee voor de gebruiker en zijn omgeving. We willen overlast en criminaliteit bestrijden en jongeren bewust maken van de gevolgen van het gebruik van drugs.

 • Radicalisering

  De gemeente Sittard-Geleen vindt het belangrijk om radicalisering te voorkomen. Dat doen we onder meer door de dialoog op te zoeken met jongeren, ouders en professionals in een brede kring in en rondom het netwerk van jongeren. En door samen te werken met maatschappelijke organisaties, onderwijs, inwoners en andere overheidsinstellingen.

 • Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek

  Het Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek speelt een belangrijke rol in de samenwerking, afstemming en aansluiting van preventie, straf en nazorg. Daarmee draagt het bij aan het vergroten van de veiligheid, het terugdringen van de criminaliteitscijfers en het terugdringen van recidive.