Gemeenteraad

De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen de inwoners van Sittard-Geleen. Ze bepalen het beleid en kiezen speerpunten om in een periode van vier jaar aan te werken. Daarnaast controleert de raad of de besluiten worden uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken.

 • Raadsleden

  De gemeenteraad van Sittard-Geleen bestaat uit 37 raadsleden. Deze raadsleden zijn verdeeld over raadsfracties. Een raadsfractie bestaat uit één of meer raadsleden van dezelfde politieke partij. Wie zitten er in de gemeenteraad? U leest het hier.

 • Vergaderingen gemeenteraad

  Hier treft u informatie aan over de raadsavonden, de raadsagenda, het raadsinformatiesysteem en de audioverslagen

 • Nevenfuncties

 • Gedragscode

  Download hier de gedragscode en integriteitsregels voor raadsleden en burgercommissieleden

 • Raadsavond

  Wanneer vergadert de gemeenteraad, kunt de vergadering bijwonen of meedoen

 • Uw invloed

  Wat doet de gemeenteraad eigenlijk? Hoe werkt de lokale politiek? Kan ik invloed uitoefenen op wat er besloten wordt? Wat zijn raadscommissies? Wie zitten er in de gemeenteraad? Is het mogelijk om in een vergadering te zeggen wat ik van een onderwerp vind? Als onze wijk een goed initiatief heeft, kan ik dat dan aanbieden aan de gemeenteraad?

 • Bekendmakingen

  Op overheid.nl en officielebekendmakingen.nl staan alle bekendmakingen van de gemeente Sittard-Geleen. Dat zijn bijvoorbeeld verordeningen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten.

 • Wet en regelgeving

  De gemeente neemt haar besluiten op basis van de wet- en regelgeving van de Europese Unie, het Rijk en de decentrale overheden (provincies, gemeenten en waterschappen).

 • Brieven aan de raad

  Brieven die aan de raad zijn gericht, worden geplaatst op de lijst ingekomen stukken. U kunt de brieven raadplegen in het Raadsinformatiesysteem (Ibabs). Met de raad zijn afspraken gemaakt over de plaatsing behandeling van brieven.

 • Rekenkamercommissie

  De taak van de rekenkamercommissie Sittard-Geleen is de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente Sittard-Geleen gevoerde bestuur te onderzoeken.

 • De raadsgriffie

  De griffie is een onafhankelijk onderdeel van het gemeentelijk apparaat. Doel van de griffie is het ondersteunen van de raad bij al haar taken en het stimuleren van de duale werkwijze van de raad.