Uw invloed

Als u invloed wilt uitoefenen als inwoner, dan zijn er diverse manieren om dat te doen.

Raadsleden rechtstreeks benaderen

U kunt altijd zelf contact zoeken met een van de raadsleden. Bijvoorbeeld als u een idee heeft, of als u een mening heeft over een onderwerp dat op de raadsagenda staat. Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers en om hun werk goed te kunnen doen, willen zij graag weten wat er leeft in de stad. Raadsleden kunnen een luisterend oor bieden, doorverwijzen of vragen stellen over het onderwerp tijdens de raadsavond. Klik hier voor een overzicht van de contactgegevens van alle raadsleden.

Een brief aan de raad

Als u vindt dat de gemeenteraad meer aandacht aan bepaalde zaken moet besteden, dan kunt u de raad een brief schrijven. Deze wordt openbaar gepubliceerd in het raadsinformatiesysteem bij het overzicht ingekomen stukken. U schrijft namelijk een openbaar bestuursorgaan aan en uw brief  kan onderdeel uitmaken van de beraadslagingen van de gemeenteraad. Wél worden adres, handtekening en burgerservicenummer onherkenbaar gemaakt.
De lijst ingekomen stukken wordt afgesloten op de vrijdag twee weken voor de raadsvergadering.

De raad stelt vast hoe uw brief wordt afgehandeld in de eerstvolgende raadsvergadering. Dit zijn de volgende categorieën:
- ter kennisname. De brief vergt geen nadere behandeling
- doorverwijzen naar de Ronde.
- in handen stellen van het college ter afdoening .Regelmatig stellen briefschrijvers zaken aan de orde die tot de bevoegdheden van het college behoren en de brieven die tot deze bevoegdheden behoren worden doorgeleid naar het college.

Aanwezig zijn tijdens raadsavond

De Raadsavond biedt inwoners en vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven alle kans om met raadsleden in contact te komen. Doordat er veelvuldig wordt gewisseld tussen verschillende bijeenkomsten is de Raadsavond een levendig gebeuren waar u heel makkelijk een raadslid kunt aanspreken. Daarnaast is er altijd een half uur pauze, waarin zowel raads- en burgerleden als inwoners het Plein kunnen bezoeken. Niet alleen ambtenaren verzorgen deze informele presentaties, maar ook inwoners en organisaties.

Verder kan iemand vragen om bij een geagendeerd onderwerp te mogen inspreken. Dan gaat het om voorstellen die in de Ronde worden besproken ter voorbereiding van besluitvorming in de raad, en soms kan dat ook bij onderwerpen waarover het college de mening van de raadsleden peilt. Het inspreken duurt in de regel maximaal twee minuten, maar de voorzitter van de Ronde-bijeenkomst mag daarvan afwijken. Iemand die wil inspreken meldt zich bij de griffie; dat mag nog tot vlak voor de vergadering, maar liever eerder zodat de insprekers goed kunnen worden ingepland.

Een andere vorm van meedoen is actieve deelname van inwoners aan een Ronde-bijeenkomst. Dan gaat het niet om afgeronde raadsvoorstellen die ter advisering op tafel liggen, maar om onderwerpen waarover van gedachten wordt gewisseld en die nog niet in de fase van besluitvorming zitten. Soms ligt het accent op informatieverstrekking, maar het kan ook gaan om een thema waarover in een oriënterende fase gediscussieerd wordt. Vooraf wordt dan uiteraard nagedacht (door college, ambtenaren en griffie) wie voor deze bijeenkomst wordt uitgenodigd; de Raadsagendacommissie hakt daarover de knoop door. Het daadwerkelijk uitnodigen gebeurt door de griffie.

Burgerinitiatief

U kunt ook zelf het verzoek doen een onderwerp op de agenda van een Ronde-bijeenkomst te plaatsen. Dat heet een Burgerinitiatief. Dat kan gaan om een globaal idee, maar ook om een concreet voorstel. Voorheen was het nodig daarvoor handtekeningen te verzamelen, maar dat hoeft niet meer. Wel moet het over een onderwerp gaan dat valt onder de bevoegdheid van de gemeenteraad en de afgelopen twee jaar niet op de raadsagenda heeft gestaan. Het is ook niet de bedoeling dat het Burgerinitiatief wordt gebruikt om alleen maar vragen te stellen over gemeentelijk beleid. En het Burgerinitiatief mag geen betrekking hebben op privébelangen, klachten of bezwaarprocedures. De Raadsagendacommissie toetst of het Burgerinitiatief aan de voorwaarden voldoet en bepaalt of en wanneer het wordt geagendeerd voor een Ronde-bijeenkomst.
U kunt een initiatief schriftelijk indienen via raadsgriffie@sittard-geleen.nl, voorzien van een toelichting. Uw initiatief wordt voorgelegd aan de Raadsagendacommissie die over agendering van de onderwerpen voor de raadsavond beslist. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een antwoord hoe uw voorstel wordt behandeld.

Jeugdraad

Hoe is het om op de stoel van een politicus te zitten? Die vraag staat centraal in het Jeugdraadspel, bedoeld om de jeugd meer gevoel te geven bij (het belang van) de lokale politiek. Het jeugdraadspel is ontwikkeld voor leerlingen van de hoogste groepen van de basisschool en wordt nu ook in aangepaste vorm aangeboden aan het middelbaar en hoger onderwijs. Het spel wordt in de eigen klas voorbereid en vindt daarna plaats in de raadzaal. Dat gebeurt onder begeleiding van een raadslid of wethouder en een adviseur van de griffie.