Aansprakelijk stellen van de gemeente

Wanneer u schade heeft geleden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

Beschrijving

Direct regelen

Indienen aansprakelijkheid

Als u schade lijdt door toedoen of door nalaten van de gemeente kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Dit kan alleen als de gemeente iets kan worden verweten, dus wanneer zij een geschreven of ongeschreven rechtsregel niet heeft nageleefd. Bovendien moet er een direct verband bestaan tussen dat verwijtbare handelen of nalaten en de geleden schade.

Bij schade door de staat van wegen, paden en stoepen is de gemeente alleen aansprakelijk als de weg gevaarlijk of gebrekkig is. Dat wil niet zeggen dat de weg in onberispelijke staat moet zijn; kleine onregelmatigheden of hoogteverschillen zijn toegestaan. Het gaat erom dat de weg voldoet aan de eisen die in redelijkheid van de gemeente kunnen worden gevraagd. Bovendien mag van u normale oplettendheid worden verwacht, zoals aanpassing aan de omstandigheden en weersinvloeden. 

Wat u moet weten

De aansprakelijkheid van de gemeente moet worden aangetoond. De bewijslast hiervan ligt bij u. Het is daarom van belang uw schadeclaim goed te onderbouwen. In ieder geval zijn de volgende gegevens nodig voor een goede schadeafhandeling:

  • een volledig ingevuld schadeformulier;

  • een goede aanduiding van de schadelocatie (in welke straat? ter hoogte van welk huisnummer?);

  • kleurenfoto’s, tenminste een overzichtsfoto en een detailfoto;

  • een goed gespecificeerde schadenota of schadebegroting;

  • de originele aankoopnota van een beschadigde zaak;

  • een politierapport indien aanwezig;

  • getuigenverklaringen indien van toepassing.

In sommige gevallen vraagt de gemeente om aanvullende gegevens en laat de beschadigde zaken inleveren .