Subsidieregeling voor monumenten en klein erfgoed

Sittard-Geleen heeft een subsidieregeling voor monumenten en klein erfgoed.

Hiermee kunt u subsidie aanvragen voor:

 • De instandhouding van gemeentelijke monumenten 
 • Het opheffen van verstoringen aan gemeentelijke monumenten
 • De instandhouding of restauratie van niet-rendabele rijksmonumenten en klein erfgoed

Kijk hier of u in aanmerking komt voor een subsidie vanuit de gemeentelijke Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed.

Direct digitaal subsidie aanvragen

Gemeentelijke monumenten

U kunt subsidie krijgen voor de instandhouding van de bijzondere onderdelen van uw monument. Bovendien kunt u een subsidie krijgen voor het laten opstellen van een inspectierapport. In het gemeentelijk monumentenregister vindt u een overzicht van alle gemeentelijke monumenten in Sittard-Geleen. Door op het object te klikken kunt u de redengevende omschrijving van het monument raadplegen.

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Vraag deze dan hierboven direct digitaal aan.

In de “Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen” staan alle voorwaarden en verplichtingen benoemd waaraan  uw aanvraag moet voldoen.

Opheffen verstoringen gemeentelijk monument

De gemeente subsidieert naast instandhouding ook het opheffen van verstoringen aan de voorgevel van het monument. U kunt subsidie krijgen indien de architectonische waarden van de voorgevel van uw gemeentelijk monument zijn verstoord en u deze wilt opheffen. In het gemeentelijk monumentenregister vindt u een overzicht van alle gemeentelijke monumenten in Sittard-Geleen.

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Vraag deze dan hierboven direct digitaal aan.

In de “Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen” staan alle voorwaarden en verplichtingen benoemd waaraan uw aanvraag moet voldoen.

Niet-rendabele rijksmonumenten

Voor eigenaren van rijksmonumenten staan verschillende geldstromen ter beschikking:

 1. Belastingvoordeel
  Kosten voor reparatie, onderhoud of vervanging van onderdelen van uw rijksmonument zijn aftrekbaar bij de belasting. U dient dan vooraf een verzoek in te dienen bij de belastingdienst/ kantoor Amersfoort/ Bureau Monumentenpanden. Kijkt u voor meer informatie op de website van de belastingdienst.
   
 2. Instandhoudingssubsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  Eigenaren van woonhuizen en boerderijen zonder agrarische functie komen in aanmerking voor een lening. Eigenaren van panden uit overige categorieën (zoals kerken, kloosters, kastelen, molens en dergelijke) komen in aanmerking voor subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De RCE beoordeelt de subsidieaanvragen. Meer informatie vindt u op de website van de rijksdienst voor het culturele erfgoed.
   
 3. Een laagrentende lening af te sluiten bij het Nationaal Restauratiefonds 
  Eigenaren van woonhuizen en boerderijen zonder agrarische functie komen in aanmerking voor een lening bij het Nationaal Restauratiefonds. De leningen bij dit fonds hebben een lage rente, die in veel gevallen fiscaal aftrekbaar is. Klik hier voor meer informatie op de site van het Nationaal Restauratiefonds.
   
 4. Gemeentelijke subsidie
  De gemeente subsidieert in specifieke gevallen een deel van de instandhoudingskosten of restauratiekosten van niet-rendabele rijksmonumenten in de gemeente Sittard-Geleen. Alleen rijksmonumenten komen hiervoor in aanmerking. Via het overzicht rijksmonumenten Sittard-Geleen kunt u achterhalen of het desbetreffende pand een rijksmonument is. Door op het object te klikken kunt u het aanwijsbesluit met omschrijving raadplegen.
  In de “Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen” staan alle voorwaarden en verplichtingen benoemd waaraan uw aanvraag moet voldoen.
  Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie en denkt u dat uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden en verplichtingen? Vraag deze dan hierboven direct digitaal aan.
Klein erfgoed

Tot slot subsidieert de gemeente klein erfgoed. Hieronder wordt verstaan kruisen, kapellen, gevelstenen en gedenksteden die een hoge geschiedkundige waarde hebben een beeldbepalend zijn voor de omgeving. Voor subsidiëring komt alleen klein erfgoed in aanmerking dat zich op grondgebied van de gemeente Sittard-Geleen bevindt en niet is aangewezen als monument.

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Vraag deze dan hierboven direct digitaal aan.

In de "Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen" staan alle voorwaarden en verplichtingen benoemd waaraan uw aanvraag moet voldoen.

Verplichtingen

Aan het uitvoeren van instandhoudings- of restauratiewerkzaamheden zijn verplichtingen verbonden. Deze verplichtingen worden opgenomen in de subsidiebeschikking. Bovendien is een aantal algemene verplichtingen van toepassing (met uitzondering van subsidie voor klein erfgoed):

 • de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door ter zake bekwame bedrijven met aantoonbare ervaring op het gebied van instandhouding en/of restauratie van monumenten;
 • u bent verplicht na afloop van de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend, het beschermd monument te bewaren en te onderhouden in de staat waarin het door de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend, is gebracht;
 • indien het beschermde monument hierna wordt vervreemd, bent u gehouden om deinstandhoudingsverplichting aan uw rechtsopvolger als kettingbeding op te leggen en
 • voor aanvang van de restauratiewerkzaamheden dienen de benodigde vergunningen verleend te zijn: de kwaliteit van de instandhouding en/of restauratie wordt doormiddel van de vergunningen geborgd.
Reeds toegekende subsidies

Is aan u reeds een subsidie verleend? Dan blijven de bepalingen zoals opgenomen in de “Subsidieverordening cultuur Historisch Erfgoed 2008” van toepassing. Ook de bepalingen, opgenomen in het aan u toegezonden toekenningsbesluit, blijven onverkort van toepassing.