Subsidieregeling voor monumenten en klein erfgoed

Sittard-Geleen heeft een subsidieregeling voor monumenten en klein erfgoed.

Hiermee kunt u subsidie aanvragen voor:

  • Een tegemoetkoming in de kosten voor een (bouwkundig) inspectierapport (bijvoorbeeld door Monumentenwacht Limburg)
  • De instandhouding van gemeentelijke monumenten
  • Het opheffen van verstoringen aan gemeentelijke monumenten
  • De instandhouding of restauratie van niet-rendabele rijksmonumenten en klein erfgoed

Kijk hier of u in aanmerking komt voor een subsidie vanuit de gemeentelijke Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed.

Direct digitaal subsidie aanvragen

Inspectierapport 

Wanneer u voornemens bent om onderhoudswerkzaamheden te laten uitvoeren aan uw monument, bent u verplicht om eerst een inspectierapport te laten opstellen. Dat kan bijvoorbeeld door Monumentenwacht Limburg. In het rapport wordt de actuele onderhoudstoestand vastgesteld en ontvangt u een overzicht van de onderhoudstermijnen per onderdeel. 

U kunt subsidie aanvragen voor een tegemoetkoming in de kosten van dit inspectierapport. In de “Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen” staat hoe dat in zijn werk gaat en aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen

Gemeentelijke monumenten

U kunt subsidie krijgen voor de instandhouding van de bijzondere onderdelen van uw monument. Via de kaart met alle monumenten of het gemeentelijk monumentenregister vindt u een overzicht van alle gemeentelijke monumenten in Sittard-Geleen. Door op het object te klikken kunt u de redengevende omschrijving van het monument raadplegen. Daarin staat onder andere beschreven welke onderdelen van uw monument als bijzonder zijn gewaardeerd. 

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Vraag deze dan hierboven direct digitaal aan.

In de “Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen” staan alle voorwaarden en verplichtingen benoemd waaraan uw aanvraag moet voldoen.

Opheffen verstoringen gemeentelijk monument

De gemeente subsidieert naast instandhouding ook het opheffen van verstoringen aan de voorgevel van het monument. U kunt subsidie krijgen indien de architectonische waarden van de voorgevel van uw gemeentelijk monument zijn verstoord en u deze wilt opheffen. Via de kaart met alle monumenten of het gemeentelijk monumentenregister vindt u een overzicht van alle gemeentelijke monumenten in Sittard-Geleen.

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Vraag deze dan hierboven direct digitaal aan.

In de “Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen” staan alle voorwaarden en verplichtingen benoemd waaraan uw aanvraag moet voldoen.

Rijksmonumenten

Bent u de eigenaar van een rijksmonument? Dan zijn er verschillende subsidies die u kunt aanvragen. Kijk telkens goed welke situatie en dus subsidie bij u van toepassing is. 

Wilt u weten óf u in een rijksmonument woont? Door op een adres te zoeken in het Rijksmonumentenregister kunt u zien of een pand een rijksmonument is. Door op het object te klikken, kunt u de uitgebreide omschrijving bekijken.

Instandhoudingssubsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Welke aanvraag u kunt doen, hangt ervan af of het rijksmonument ook een woonhuis is. 

Situatie 1: het rijksmonumenten is ook een woonhuis 

Bent u een particuliere eigenaar van een rijksmonument? En is dit rijksmonument ook een woonhuis? Dan kunt u elk jaar een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten, ook wel ‘woonhuissubsidie’ genoemd. Dit kunt u doen van 1 maart tot en met 30 april, volgend op het kalenderjaar waarin u kosten heeft gemaakt. Voor welke kosten u subsidie kunt aanvragen, leest u hier. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) behandelt deze subsidieaanvraag.

In deze handige infographic vindt u alvast de belangrijkste informatie:

Afbeelding-Woonhuisregeling_infographic+2022--(subsidies-Rijksmonumenten)
Klik op de afbeelding om deze in groter formaat te bekijken.

Ga voor meer informatie naar Subsidie woonhuismonumenten (woonhuissubsidie). Hier leest u ook hoe u een aanvraag doet.

Situatie 2: het rijksmonument is géén woonhuis

Ieder jaar kunt u van 1 februari tot en met 31 maart de ‘Subsidieregeling instandhouding monumenten’ (Sim) aanvragen voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zoals een kerk, molen of fabriek. Maar ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) behandelt ook deze subsidieaanvragen.

Ga voor meer informatie naar Subsidie instandhouding rijksmonumenten.

Gemeentelijke subsidie

In aanvulling op de rijkssubsidie (Sim), geven wij in specifieke gevallen een subsidie. Deze subsidie geldt voor een deel van de instandhoudingskosten of restauratiekosten van rijksmonumenten in de gemeente Sittard-Geleen. Voor deze gemeentelijke subsidie komen dus alleen rijksmonumenten in aanmerking. 

In de “Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen” staan alle voorwaarden en verplichtingen waaraan uw aanvraag moet voldoen. Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? En denkt u dat uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden en verplichtingen? Vraag deze hierboven dan meteen digitaal aan.

Provinciale subsidie

U kunt ook een subsidie aanvragen bij Provincie Limburg. Bekijk het overzicht

Klein erfgoed

Tot slot subsidieert de gemeente klein erfgoed. Hieronder wordt verstaan kruisen, kapellen, gevelstenen en gedenksteden die een hoge geschiedkundige waarde hebben en beeldbepalend zijn voor de omgeving. Voor subsidiëring komt alleen klein erfgoed in aanmerking dat zich op grondgebied van de gemeente Sittard-Geleen bevindt en niet is aangewezen als monument.

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Vraag deze dan hierboven direct digitaal aan.

In de "Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen" staan alle voorwaarden en verplichtingen benoemd waaraan uw aanvraag moet voldoen.

Verplichtingen

Aan het uitvoeren van instandhoudings- of restauratiewerkzaamheden zijn verplichtingen verbonden. Deze verplichtingen worden opgenomen in de subsidiebeschikking. Bovendien is een aantal algemene verplichtingen van toepassing (met uitzondering van subsidie voor klein erfgoed):

  • de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door ter zake bekwame bedrijven met aantoonbare ervaring op het gebied van instandhouding en/of restauratie van monumenten;
  • u bent verplicht na afloop van de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend, het beschermd monument te bewaren en te onderhouden in de staat waarin het door de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend, is gebracht;
  • indien het beschermde monument hierna wordt vervreemd, bent u gehouden om de instandhoudingsverplichting aan uw rechtsopvolger als kettingbeding op te leggen en
  • voor aanvang van de restauratiewerkzaamheden dienen de benodigde vergunningen verleend te zijn: de kwaliteit van de instandhouding en/of restauratie wordt doormiddel van de vergunningen geborgd.
Nationaal Restauratiefonds

Eigenaren van zowel gemeentelijke monumenten als ook rijksmonumenten kunnen terecht bij het Nationaal Restauratiefonds voor financiële ondersteuning om het monument in stand te houden. Het Restauratiefonds zorgt voor financiering bij restaureren, herbestemmen en verduurzamen. Zij werken met een gunstig rentetarief voor laagrentende leningen. Meer informatie over deze leningen.
Bent u (binnenkort) eigenaar van een monument? Gaat u restaureren en wilt u lenen tegen gunstige voorwaarden? Doe dan de financieringscheck om te zien welke financieringsmogelijkheden bij uw situatie passen.

Twijfelt u of u voor uw rijksmonument moet kiezen voor subsidie óf een lening? 

Bekijk dan deze infographic van het Restauratiefonds.

Nationaal Restauratiefonds

Eigenaren van zowel gemeentelijke monumenten als ook rijksmonumenten kunnen terecht bij het Nationaal Restauratiefonds voor financiële ondersteuning om het monument in stand te houden. Het Restauratiefonds zorgt voor financiering bij restaureren, herbestemmen en verduurzamen. Zij werken met een gunstig rentetarief voor laagrentende leningen. Meer informatie over deze leningen.

Bent u (binnenkort) eigenaar van een monument? Gaat u restaureren en wilt u lenen tegen gunstige voorwaarden? Doe dan de financieringscheck om te zien welke financieringsmogelijkheden bij uw situatie passen via Welke financiering past bij mijn monument?

Twijfelt u of u voor uw rijksmonument moet kiezen voor subsidie óf een lening? 

Bekijk dan deze infographic van het Restauratiefonds.

Is aan u al een subsidie verleend?