Sportakkoord Sittard-Geleen

Sport en beweging moet voor iedereen leuk en toegankelijk zijn. Daarom werken we samen met verenigingen, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties aan een Sportakkoord voor Sittard-Geleen. Hierin spreken we af hoe we een gezonde, actieve leefstijl van alle inwoners kunnen bevorderen en sport en bewegen nóg meer op de kaart kunnen zetten.

Ambities van het sportakkoord

Het sportakkoord is een lokale invulling van het Nationaal Sportakkoord, en bevat ambities en concrete acties om met elkaar bij te dragen aan het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl van alle inwoners. En dat is belangrijk want Sittard-Geleen heeft een grote opgave op het gebied van gezondheid en gezondheidsbeleving. Thema’s die in het Sportakkoord aandacht krijgen zijn onder meer sport en beweging in en rondom school, toekomstbestendige verenigingen, ondersteuning en begeleiding voor kwetsbare doelgroepen en samenwerking. Lees de volledige ambities in het Sportakkoord Sittard-Geleen.

Subsidieregeling

Om uitvoering te geven aan deze ambities is er nu de Subsidieregeling Sportakkoord 2021-2022. Verenigingen, clubs en andere maatschappelijke instellingen kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten of projecten die bijdragen aan een van de vier pijlers in het sportakkoord: 

 • Sportief opgroeien
 • Duurzame sport en beweegaanbieders
 • Iedereen doet mee 
 • Sport verbindt

Aanvragen

U vraagt subsidie aan door een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, inclusief bijlage(n) te mailen naar sportakkoord@sittard-geleen.nl. Het aanvraagformulier kan de gehele periode (tot 1 december 2022) worden ingediend.

Download aanvraagformulier

Voorwaarden

Voor het indienen van een subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • De aanvraag draagt bij aan de ambitie en doelstellingen van het Sportakkoord Sittard-Geleen.
 • Binnen de aanvraag wordt door meerdere partijen samengewerkt en de aanvraag wordt in gezamenlijkheid ingediend.
 • De aanvraag is vernieuwend ten opzichte van het bestaande aanbod.
 • Het project is goed overdraagbaar (naar andere organisaties/situaties/plekken) en heeft een duurzaam karakter.
 • Er is sprake van cofinanciering van betrokken partners (in geld of tijd).
 • Er wordt een actieve bijdrage verwacht met betrekking tot monitoring en evaluatie;
 • Als één van de leden van de kerngroep zelf direct betrokken is bij een aanvraag, wordt hij/zij niet bij de beoordeling van de aanvraag betrokken.
 • Er is sprake van een subsidieplafond voor het totaal van de aanvragen, dat dezelfde hoogte heeft als het door de Rijksoverheid toegekende uitvoeringsbudget voor 2021 en 2022.
 • De kerngroep bepaalt hoe hoog de toegekende subsidie wordt. Hierbij wordt rekening gehouden met het beschikbare budget, de subsidievoorwaarden en de hoogte van de subsidieaanvraag in relatie tot de beoogde resultaten.
 • De kerngroep streeft ernaar om betrokkenen binnen 1 maand na het bespreken van de subsidieaanvragen te informeren over het besluit.