Leerplicht (5-18 jaar)

Kinderen van 5 tot 16 jaar hebben een volledige leerplicht. Zij moeten dus elke dag naar school. Kinderen die na hun 16e nog geen diploma hebben, hebben een kwalificatieplicht. Dit betekent dat ze een opleiding moeten blijven volgen totdat ze een startkwalificatie hebben.

Hiermee wordt bedoeld: een diploma van HAVO, VWO, of MBO-niveau 2 of hoger. De gemeente controleert of kinderen naar school gaan.

Team Leren en Jongeren helpt ouders en kinderen om (weer) naar school te gaan. Het bureau werkt voor de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, en Beek.

Meer weten over leerplicht?

Contact

Team Leren en Jongeren 
Telefoon: 14 046
E-mail: lerenenjongeren@sittard-geleen.nl

Jaarverslag 2021-2022

Via onderstaande button kunt u ons meest recente jaarverslag downloaden.

Download jaarverslag 

Gemeenten Beek en Stein

De gemeenten Beek en Stein hebben de uitvoering van de Leerplichtwet opgedragen aan het Team Leren en Jongeren van de gemeente Sittard-Geleen. Dat betekent dat de leerplichtambtenaren werkzaam zijn voor alle ouders en jeugdigen van gemeente Beek, Stein én Sittard-Geleen. Heb je vragen en wil je graag een leerplichtambtenaar spreken? Dan kun je contact opnemen via:

Team Leren en Jongeren 
Telefoon: 14 046
E-mail: lerenenjongeren@sittard-geleen.nl

Mijn kind spijbelt

Is uw kind zonder geldige reden afwezig op school? Dan moet de school dit melden aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar nodigt u en uw kind (12 jaar en ouder) uit voor een gesprek. We willen graag weten waarom uw kind spijbelt. Misschien was het zomaar. Maar soms zijn er andere redenen: uw kind vindt de opleiding te moeilijk of wordt gepest. Samen zoeken we naar de beste oplossing voor uw kind. Zodat uw kind weer naar school gaat en een diploma haalt.

Mijn kind weigert naar school te gaan

Weigert uw kind naar school te gaan? En is uw kind nog leerplichtig? Dan nodigt een leerplichtambtenaar u en uw kind (12 jaar en ouder) uit voor een gesprek. Samen zoeken we naar de beste oplossing voor uw kind. Zodat uw kind weer naar school gaat en een diploma haalt.

School heeft mijn kind naar huis gestuurd

Heeft school uw kind naar huis gestuurd? Dit mag niet zomaar. Het is belangrijk dat u in contact blijft met school. Samen probeert u ervoor te zorgen dat uw kind weer naar school kan gaan.

Wilt u meer weten?

Vrijstelling van leerplicht

Uw kind hoeft niet naar school als het is vrijgesteld van de leerplicht.  Er zijn verschillende soorten vrijstelling. De leerplichtambtenaar kan u verder voorlichten over hoe te handelen en aan welke bepalingen u moet voldoen voor de vrijstelling.

Om een vrijstelling aan te vragen dient u een formulier in te vullen en in te dienen bij de gemeente. Onderaan deze pagina vindt u deze formulieren.

Meer weten over vrijstellingen, kijk op: Rijksoverheid - vrijstelling van leerplicht aanvragen. 

Mijn kind gaat naar een school in het buitenland

Alle leer- of kwalificatieplichtige kinderen die in Nederland wonen of verblijven vallen onder de Nederlandse Leerplichtwet. Gaat uw kind naar een school in het buitenland? Dan kunt u zich beroepen op een vrijstelling van deze leerplichtwet. Dat betekent dat u uw kind niet hoeft in te schrijven op een school in Nederland. Elk jaar dient u de gemeente op de hoogte te brengen dat uw kind naar school gaat in het buitenland. De leerplichtambtenaar kan u verder voorlichten over hoe te handelen en aan welke bepalingen u moet voldoen voor de vrijstelling

Ik wil verlof voor mijn kind

Soms zijn er omstandigheden of overmacht waardoor u voor uw kind verlof kan krijgen. Bijvoorbeeld bij het overlijden van naaste familieleden, een huwelijk of huwelijksjubileum of andere gewichtige omstandigheden.

Voor vakantieverlof zijn de regels strenger. Schoolgaande kinderen en jongeren zijn minstens 12 weken vrij in een schooljaar. De school stelt de vakantiedata ruim van te voren vast. Ouders worden daarom geacht in deze periode hun gezinsvakantie te plannen. Alleen in uitzonderlijke situaties kunnen ouders extra vakantieverlof voor hun kind aanvragen. Het maximum extra vakantieverlof is 10 schooldagen.

Meer weten over verlof, kijk op: Rijksoverheid - Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakantie?

Wat moet school doen

Scholen moeten zorgen voor goed onderwijs. En voor een veilige omgeving voor uw kind. Als een school ziet dat het niet zo goed gaat met uw kind, kunnen ze om hulp vragen bij een leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kijkt wat er aan de hand is. Samen met u en de school zoekt hij naar een oplossing zodat uw kind naar school blijft gaan en een diploma haalt.

Als een kind zonder geldige reden niet op school is, moet de school dit doorgeven aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar nodigt u en uw kind dan uit voor een gesprek.

Past de school niet (meer) bij uw kind? Of kan de school geen goed onderwijs aan uw kind geven? Dan moet de school helpen bij het zoeken naar een nieuwe school. Dit heet een inspanningsverplichting.

Formulieren

Hier vindt u een aantal formulieren die betrekking hebben op vrijstelling van de leerplicht. Het kan gaan om een vrijstelling van de plicht om bij een school/instelling ingeschreven te zijn, danwel van de vrijstelling van de plicht om een school/instelling te bezoeken. Onderstaande formulieren kunnen worden ingevuld, geprint en dan verstuurd naar het RBL. U mag ook deze ook digitaal aan ons terug sturen. Let u er dan wel op dat u het formulier mét uw handtekening heeft ingescand? 

Het ingevulde formulier stuurt u, in een gesloten envelop, op naar:

Team Leren en Jongeren
Postbus 18
6130 AA Sittard

Formulier vrijstelling van de inschrijvingsplicht trekkend bestaan (artikel 5a Leerplichtwet 1969)

U kunt een beroep doen op vrijstelling van de inschrijvingsplicht op gronden van trekkend bestaan, als u als kermisexploitant of als circusmedewerker rond trekt en uw kind in de maanden maart tot en met oktober met u meereist.

Download (pdf)

Formulier vrijstelling van inschrijvingsplicht (artikel 5, onder a, b, of c Leerplichtwet 1969)

U doet een beroep op vrijstelling wanneer de jongere op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt is om tot een school onderscheidenlijk instelling te worden toegelaten.

U doet een beroep op vrijstelling wanneer u tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning gelegen scholen onderscheidenlijk instellingen waarop de jongere geplaatst zou kunnen worden, overwegende bedenkingen heeft.

U doet een beroep op vrijstelling wanneer de jongere als leerling aan een onderwijsinstelling buiten Nederland staat ingeschreven en deze school geregeld bezoekt.

Download (doc)

Aanvullende verklaring schoolbezoek buitenland (artikel 5 onder c juncto artikel 9 leerplichtwet 1969)
Formulier vrijstelling kwalificatieplicht (artikel 15 Leerplichtwet 1969)

U dient een verzoek tot vrijstelling van de kwalificatieplicht in wanneer kan worden aangetoond dat de jongere op grond van bijzondere omstandigheden op een andere wijze voldoende onderwijs kan genieten.

Download (doc)

Formulier verklaring bedenkingen tegen de richting van de school (artikel 5 onder b, juncto artikel 8, Lpw)
Formulier aanvraag vervangende leerplicht (artikel 3a of 3b Leerplichtwet 1969)

U wilt een aanvraag indienen voor vervangende leerplicht.

Download (pdf)

Formulier vrijstelling schoolbezoek vijfjarigen (artikel 11a, lid 1 Leerplichtwet 1969)

U doet een beroep op mededeling omtrent vrijstelling wegens jeugdige leeftijd en/of verzoek tot vrijstelling van de schoolbezoekplicht van ten hoogste 5 uur per week ter voorkoming van overbelasting van de leerling.

Download (pdf)

NB.: Verzoeken om vakantieverlof dient u altijd aan te vragen bij de directeur van school. 

Formulier verlof vanwege vakantie buiten de schoolvakanties (artikel 11 onder f en artikel 13a Leerplichtwet 1969)

U doet een beroep op vrijstelling wanneer de jongere vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan.

Download (pdf)

NB.: Verzoeken om verlof wegens gewichtige omstandigheden voor maximaal 10 schooldagen dient u altijd aan te vragen bij de directeur van school. Verzoeken om verlof wegens gewichtige omstandigheden, méér dan 10 dagen, dient u bij het RBL in te dienen.

Formulier verlof vanwege gewichtige omstandigheden minder dan 10 schooldagen (geen vakantie) (artikel 11 onder g en artikel 14 Leerplichtwet 1969)

U doet een beroep op vrijstelling wanneer de jongere door andere gewichtige omstandigheden verhinderd is de school onderscheidenlijk instelling te bezoeken.

Download (pdf)