Bezwaar / bezwaarschrift indienen

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning heeft aangevraagd of een bijstandsuitkering maar u heeft die niet gekregen. Of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Of u bent het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente.Vaak kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. De gemeente moet dan opnieuw beslissen. Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kunt u in de meeste gevallen beroep indienen bij de rechter.

U heeft zes weken tijd om bezwaar te maken tegen een besluit. Deze termijn gaat in op de dag na de schriftelijke bekendmaking (meestal de verzending) van het besluit. Uiterlijk de laatste dag van deze termijn kunt u het bezwaar indienen. Een bezwaarschrift dat na deze dag wordt ingediend, wordt over het algemeen niet inhoudelijk behandeld.

Schorsing besluit
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend bij de gemeente tegen een besluit, betekent dit niet dat dit besluit wordt geschorst. Iemand die een vergunning heeft gekregen, kan hiervan dus gewoon gebruik maken.

Wilt u een besluit laten schorsen, dan moet u zo spoedig mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. Maar dat kan alleen als u een bezwaarschrift bij de gemeente heeft ingediend. Ook in de beroepsfase (wanneer u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift) kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank.

 

Onvolledig bezwaarschrift
Het is mogelijk dat het u niet lukt op tijd (dus binnen zes weken) aan alle vereisten te voldoen. U hebt bijvoorbeeld nog niet alle stukken of een vertaling is niet op tijd klaar. U kunt dan het beste toch een onvolledig bezwaarschrift indienen. Want is uw bezwaarschrift niet binnen zes weken bij het bestuursorgaan, dan is uw mogelijkheid om bezwaar te maken voorbij.

In het onvolledige bezwaarschrift moeten in ieder geval uw naam en adres, de datum en de beslissing waartegen u bezwaar maakt staan. Als niet alle gegevens (bijvoorbeeld de redenen waarom u bezwaar maakt) in uw bezwaarschrift staan, krijgt u nog kort de tijd om dit aan te vullen. Doet u dit niet op tijd dan kan het bestuursorgaan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren. Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet in behandeling wordt genomen.

Weet u niet precies wanneer een beslissing is genomen waarvan u nadelige gevolgen ondervindt, dien dan het bezwaarschrift zo spoedig mogelijk in.

Behandeling van uw bezwaarschrift
 

Ontvangstbevestiging
Na ontvangst van uw bezwaar krijgt u een ontvangstbevestiging met een antwoordkaart toegestuurd. Daarop kunt u aangeven of u gehoord wilt worden door de commissie bezwaarschriften, die het bezwaar in een hoorzitting behandelt.

In behandeling
Een medewerker van de gemeente Sittard-Geleen neemt uw bezwaar in behandeling. Deze medewerker is  gespecialiseerd in bezwaarzaken. Naar aanleiding van uw bezwaar wordt goed gekeken of er in eerste instantie een goed besluit is genomen, dat voldoet aan de wet en het gemeentelijk beleid. Hiervoor wordt een verweerschrift opgemaakt. Dit is het advies van de gemeente aan de commissie bezwaarschriften.

Premediation
Soms kan premediation een betere oplossing zijn. Premediation is geen onderdeel van het formele juridische traject, maar een andere manier om naar bezwaar te kijken. Bij premediation wordt na ontvangst van het bezwaarschrift meteen gebeld naar de bezwaarde. Op deze manier kunnen misverstanden worden rechtgezet, kan het besluit nader worden toegelicht etc. Premediation kan echter ook al plaatsvinden voordat het primaire besluit wordt genomen.

Hoorzitting door de commissie bezwaarschriften
Vast onderdeel van de procedure is de mogelijkheid om gehoord te worden door de commissie bezwaarschriften. De commissie krijgt van de gemeente een verweerschrift en de bijbehorende stukken en geeft u, als bezwaarmaker, de mogelijkheid om mondeling uw verhaal toe te lichten. Ook kan zij u vragen stellen.

U krijgt een uitnodiging voor de hoorzitting als u kenbaar hebt gemaakt dat u gehoord wilt worden. Bij de hoorzitting zijn drie leden van de commissie aanwezig, samen met de ambtelijk secretaris van de commissie. U mag hierbij iemand meenemen om namens u het woord te doen of om u te ondersteunen.

Beslissing op het bezwaar
De commissie bezwaarschriften brengt vervolgens een advies uit. Dit advies wordt meegenomen in de uiteindelijke beslissing op het bewaarschrift. De gemeente kan echter, gemotiveerd, van dit advies afwijken.

Beslistermijn
Op een bezwaarschrift moet beslist worden binnen twaalf weken,  gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. 

De gemeente heeft de mogelijkheid om deze termijn eenmalig met maximaal zes weken te verlengen. Als dat het geval is wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd.

Bezwaar intrekken
Het is mogelijk dat naar aanleiding van een gesprek of tijdens de hoorzitting blijkt dat een oplossing kan worden gevonden of dat het niet zinvol is verder te gaan met de procedure. In die gevallen kan het bezwaarschrift worden ingetrokken. Tijdens de zitting kan het bezwaarschrift mondeling worden ingetrokken. Buiten de zitting kan dat online via het formulier Bezwaar intrekken.

Beroep
Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente op het bezwaarschrift, kunt u hiertegen binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank.

Voor sommige besluiten geldt  dat daartegen geen bezwaarschrift kan worden ingediend, maar dat er onmiddellijk beroep moet worden aangetekend. Raadpleeg hiervoor de bekendmaking van de besluiten. Daarin wordt dit aangegeven.

Uw verzoek om voorlopige voorziening en/of beroepschrift kunt u sturen naar:

Rechtbank Limburg, Bestuursrecht,
Postbus 950,
6040 AZ Roermond.

Kosten

De bezwaarschriftenprocedure is gratis. Voor het instellen van (hoger) beroep is in het algemeen een griffierecht verschuldigd.

Bijzonderheden

Let op: voor een bezwaar tegen gemeentelijke belastingen en heffingen gelden andere regels. Zie voor informatie onder http://www.bsgw.nl/

Verkorte procedure
Er geldt een verkorte procedure voor de volgende zaken:

  • Kennelijk niet-ontvankelijke zaken
  • Kennelijk ongegronde zaken
  • Gegronde zaken waarin volledig aan het bezwaar wordt tegemoetgekomen en waardoor andere belanghebbenden niet in hun belangen kunnen worden geschaad.

Deze zaken worden niet voor advies aan de commissie bezwaarschriften voorgelegd doch worden in overleg met de secretaris van de commissie door het  betreffende team  meteen afgehandeld. Er wordt dan ook geen hoorzitting gehouden. Het betreft zaken waarvan over de uitkomst redelijkerwijs geen twijfel bestaat.

Aanvraag

Een bezwaarschrift kunt u schriftelijk indienen, maar ook digitaal. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift dient u te beschikken over DigiD. Ook kunt u het bezwaarschrift persoonlijk afgeven. Dan geldt de datum van de daadwerkelijke ontvangst als datum van indiening. U ontvangt hiervoor een bewijs van ontvangst.

Online
Bezwaar indienen (met DigiD)   

Tip: zorg dat u de documenten die u eventueel wilt toevoegen aan uw bezwaarschrift digitaal beschikbaar heeft. (pdf, Word of Excel)

Per post
Onder het besluit, of in de gemeentelijke publicatie, wordt vermeld waar u uw bezwaarschrift naartoe kunt sturen.
Voorbeeld bezwaarschrift (pdf)
 

U kunt het bezwaarschrift sturen naar:

Gemeente Sittard-Geleen
t.a.v. het college van burgemeester en wethouders
Postbus 18
6130 AA  Sittard

Persoonlijk
U kunt uw bezwaarschrift persoonlijk afgeven bij de Stadswinkel, Markt 1, Geleen.

Let op: voor een bezwaar tegen gemeentelijke belastingen en heffingen gelden andere regels. Zie voor informatie onder http://www.bsgw.nl/  

Het bezwaarschrift moet de volgende informatie bevatten:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer; 
  • De datum waarop u het bezwaarschrift indient; 
  • Het kenmerk of een omschrijving van de beslissing waar u het niet mee eens bent (als u in het bezit bent van het besluit waarop u reageert, dan verzoeken wij u daarvan een kopie mee te zenden); 
  • De redenen waarom u het niet eens bent met  het besluit; 
  • Uw handtekening

Jaarverslagen Commissie Bezwaarschriften