Zienswijze indienen

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een ontwerpbesluit van de gemeente. Voorbeelden zijn: ontwerp bestemmingsplannen en ontwerp omgevingsvergunningen.

Over een ontwerpbesluit van de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de raad kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht. Deze mogelijkheid staat dan aangegeven onder de bekendmaking van het ontwerpbesluit. In de meeste gevallen mogen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen. Als iedereen deze mogelijkheid heeft, dan staat dat bij het ontwerpbesluit specifiek vermeld.

Een ontwerpbesluit wordt openbaar bekendgemaakt door middel van een publicatie op de website van de gemeente Sittard-Geleen ( bekendmakingen) en www.overheid.nl. Na afloop van de ter inzage legging van het ontwerpbesluit neemt de gemeente een definitief besluit. Als u een zienswijze heeft ingediend, stelt de gemeente u op de hoogte van het besluit en de manier waarop uw zienswijze hierbij is betrokken. Dat besluit wordt ook openbaar bekend gemaakt.

Zienswijze

Met ‘zienswijze’ wordt bedoeld de zienswijze in het kader van de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (U.O.V.),  zoals opgenomen in afdeling 3.4 Awb.

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure  biedt de mogelijkheid om door middel van een zienswijze te reageren op een ontwerpbesluit. In het definitieve besluit kan het bestuursorgaan rekening houden met die zienswijzen. Tegen dat definitieve besluit kunnen belanghebbenden vervolgens beroep en hoger beroep instellen. U hoeft dan niet eerst nog een bezwaarschrift in te dienen.  De uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure is soms wettelijk voorgeschreven, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, of bij sommige omgevingsvergunningen. Een bestuursorgaan kan er ook voor kiezen om vrijwillig een zienswijzenprocedure in te lassen bij plannen of besluiten, waarbij dat niet is voorgeschreven. Bijvoorbeeld bij een structuurvisie

Voorwaarden

Een zienswijze moet de volgende informatie bevatten:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer; 
  • De datum waarop u de zienswijze indient; 
  • Het kenmerk of een omschrijving van het ontwerpbesluit waar u het niet mee eens bent (als u in het bezit bent van het ontwerpbesluit waarop u reageert, dan verzoeken wij u daarvan een kopie mee te zenden); 
  • De redenen waarom u het niet eens bent met  het ontwerpbesluit; 
  • Uw handtekening, (tenzij u digitaal een zienswijze indient via DigiD)

 

Bijzonderheden

Dient u de zienswijze digitaal in?

  • Als de zienswijze door een vertegenwoordiger wordt ingediend, dient als bijlage bij het webformulier tevens een ondertekende machtiging te worden gevoegd.
  • Groepen van personen die gezamenlijk elektronisch een zienswijze willen indienen, doen dit door één persoon het webformulier te laten invullen en ondertekenen met zijn DigiD en een lijst met namen en handtekeningen van de overige personen uit de groep als bijlage bij het webformulier te voegen.
  • Direct na binnenkomst van de zienswijze wordt een elektronische ontvangstbevestiging naar u gestuurd. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht, technisch gezien, in goede orde is ontvangen.

Aanvraag

Een zienswijze kunt u schriftelijk indienen, maar ook digitaal. Voor het digitaal indienen van een zienswijze dient u te beschikken over DigiD. Ook kunt u uw zienswijze persoonlijk afgeven. Dan geldt de datum van de daadwerkelijke ontvangst als datum van indiening. U ontvangt hiervoor een bewijs van ontvangst.

Online (via internet)


Zienswijze indienen (met DigiD)   

Tip: zorg dat u de documenten die u eventueel wilt toevoegen aan uw bezwaarschrift digitaal beschikbaar heeft. (pdf, Word of Excel)

Mondelinge zienswijzen

Zienswijzen kunnen mondeling worden ingediend, bijvoorbeeld tijdens een hoorzitting. Als u mondelinge zienswijzen indient, moet u erop letten dat de zienswijzen in het verslag komen, dat het bestuursorgaan verplicht is op te stellen. Dit is vooral van belang aangezien aan het indienen van zienswijzen de mogelijkheid tot beroep is gekoppeld.

Per post

Onder het ontwerpbesluit, of in de gemeentelijke publicatie, wordt vermeld waar u uw zienswijze naartoe kunt sturen.
Sjabloon zienswijze (pdf)

Zienswijzen per fax

Zienswijzen kunnen ook gefaxt worden. Hierbij geldt dat het begin van de fax binnen moet zijn gekomen voor twaalf uur 's avonds op de laatste dag van de termijn. Als het ontvangende faxapparaat de dag en het tijdstip van ontvangst niet registreert, is het faxbericht op tijd als dat op de dag na de laatste dag van de termijn bij het openen van het kantoor wordt aangetroffen. Stuur uw fax naar ons centrale faxnummer.

Persoonlijk

U kunt uw zienswijze persoonlijk afgeven bij de Stadswinkel, Markt 1, Geleen.

 

Tips

Let op: als u geen zienswijzen heeft  ingediend, kunt u later niet in beroep gaan.

Wilt u de zienswijze digitaal indienen? Zorg van tevoren dat u de documenten die u eventueel wilt toevoegen aan uw zienswijze, digitaal beschikbaar heeft. (pdf, Word of Excel)

Vragen

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met de gemeente via tel 14046.