Hulp aan vluchtelingen

Sinds 2014 is er sprake van een aanhoudend forse toename van vluchtelingen die naar West-Europa komen. Als gemeente vinden we het belangrijk onze verantwoordelijkheid te nemen.

Sinds 2014 is er sprake van een aanhoudend forse toename van vluchtelingen die naar West-Europa komen. Mensen die als gevolg van oorlog en onrust hun eigen land moeten ontvluchten, op zoek naar veiligheid. Inmiddels is er een akkoord gesloten tussen de EU en Turkije en worden lagere instroomcijfers gemeld. Echter, de urgentie voor het vinden van opvangplekken blijft onverminderd hoog. Bovendien valt een deel van de beschikbare noodopvangcapaciteit weg vanwege de start van het toerismeseizoen.

Minister Plasterk heeft de provincies vorige maand nogmaals gewezen op de opgave die er ligt om zowel opvang voor asielzoekers als huisvesting voor vergunninghouders te realiseren. De verantwoordelijkheid voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen en het realiseren van opvanglocaties ligt bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Op 14 juni hebben alle 33 Limburgse burgemeesters afgesproken gezamenlijk op te trekken bij het zoeken naar locaties voor opvangplekken voor vluchtelingen in Limburg. Burgemeesters hebben daarbij afspraken gemaakt over het aantal op te vangen vluchtelingen per regio voor het einde van het jaar. Hieronder volgt een overzicht van de inspanningen van Sittard-Geleen op dit vlak tot nu toe.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Als gemeente vinden we het belangrijk onze verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan de opvang van mensen in nood. Burgemeester Sjraar Cox benadrukte dat tijdens zijn nieuwsjaarstoespraak. In september vorig jaar hebben we een bijdrage geleverd in de vorm van tijdelijke crisisopvang in Geleen. Daarnaast hebben we aangegeven dat we de mogelijkheden onderzoeken voor andere vormen van opvang binnen de gemeente.

Tijdelijke opvang
Het college van B&W is met het COA in gesprek om medewerking te verlenen aan het realiseren van een opvanglocatie binnen de gemeente. Hiertoe worden locaties die mogelijk geschikt zijn, nader beoordeeld. Op het moment dat een van deze locaties door het COA geschikt bevonden wordt, gaan we met betrokken organisaties en omwonenden in gesprek over de randvoorwaarden waaraan een dergelijke opvanglocatie moet voldoen, zodat de opvang voor alle betrokken partijen zo optimaal mogelijk gerealiseerd kan worden. We vinden het als gemeente belangrijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en dat kan alleen maar door in gesprek te gaan met betrokkenen over hoe we dit samen op een goede manier kunnen realiseren.

Statushouders
Naast ons voornemen om mensen in nood op te vangen, zijn we net als alle andere gemeenten in Nederland verplicht een vastgesteld aantal statushouders (vluchtelingen met een verblijfsstatus) binnen een daarvoor vastgestelde termijn te huisvesten en te begeleiden. In 2016 zijn dat voor onze gemeente 238 mensen. Samen met de woningcorporaties werken we er hard aan om deze mensen te huisvesten. De corporaties houden daarbij vanzelfsprekend rekening met alle mensen die op de wachtlijst staan voor een woning.

Om ook particuliere woningeigenaren te stimuleren hun woning beschikbaar te stellen voor verhuur aan statushouders, hebben we een zgn. ‘ontzorgingsarrangement’ opgesteld.

Minderjarige alleenstaande vreemdelingen
Een speciale groep binnen de vluchtelingen is de groep minderjarigen die zonder familie zijn aangekomen. Deze jongeren staan tot hun 18e onder voogdij van de Stichting Nidos (Jeugdbeschermingsorganisatie) en worden gehuisvest en begeleid door Xonar (Jeugdhulporganisatie). In onze gemeente wonen, verspreid over een aantal woonhuizen, 26 jongeren. Ze gaan naar school en leren Nederlands. Het merendeel bezoekt de ‘Eerste Opvang Anderstaligen’ van het DaCapo College. Zodra ze de taal voldoende beheersen, kunnen ze overstappen naar een vervolgopleiding. Xonar helpt de jongeren op weg naar zelfstandig wonen.

Tijdig en zorgvuldig
Zodra er meer informatie beschikbaar is over de mogelijke opvang van vluchtelingen binnen de gemeente, informeren wij u daarover. Indien aan de orde, informeren wij u dan ook over de manier waarop we met betrokkenen in gesprek gaan om de opvang op een goede manier te realiseren.

Hoe kunt u zelf helpen?
Wilt u hulp bieden, dan kunt u zich melden bij VluchtelingenWerk Nederland of het Rode Kruis.