Vergunning tijdelijke verhuur woningen

U kunt uw leegstaande woning tijdelijk verhuren. Hiervoor heeft u wel een vergunning nodig van de gemeente waar de woning staat. Dit is geregeld in de Leegstandwet.

Het kabinet heeft het voor huiseigenaren makkelijker gemaakt om een nog te koop staande woning tijdelijk te verhuren. Dit is bijvoorbeeld het geval als u zelf al een nieuw huis wilt kopen of heeft gekocht. 

Te koop staande koopwoningen

De verhuurder mag bij een te koop staande woning zelf de huurprijs bepalen. Voordien stelde gemeente nog een maximale huurprijs vast in de vergunning die ze afgeeft en werd deze prijs bepaald door het puntensysteem voor huurwoningen. Bij een vergunning die vóór 1 juli 2013 is afgegeven blijft overigens wel de maximale huurprijs gelden die in de vergunning is opgenomen.

Gemeenten mogen aan de tijdelijke verhuur van te koop staande woningen geen eigen, extra eisen stellen die niet in de Leegstandwet staan.

De vergunning voor te koop staande koopwoningen wordt voor 5 jaar ineens verleend. Een nog lopende vergunning hoeft niet meer te worden verlengd, maar geldt alsnog voor 5 jaar. U kunt de gemeente vragen dit schriftelijk te bevestigen.

Particuliere eigenaren mogen niet meer dan 2 te koop staande koopwoningen tegelijk tijdelijk verhuren.

Huurwoningen in afwachting van sloop of renovatie

Sloop- en renovatiewoningen mogen maximaal 7 jaar worden verhuurd, in plaats van de huidige 5 jaar. Dit omdat door de crisis herstructureringsprojecten soms flinke vertraging oplopen.

Voorwaarden
 • U bent eigenaar van de woning
 • Het betreft:
  • woonruimte in een gebouw (woningen of kamers in bijvoorbeeld een leegstand kantoor, school of ziekenhuis);
  • woonruimte in een te koop staande woning die:
   • nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning);
   • in de 12 maanden voordat de woning leeg kwam te staan, door de eigenaar bewoond is geweest; of in de 10 jaar voordat de woning leeg kwam te staan maar 3 jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest;
  •  woonruimte in een huurwoning die gesloopt of gerenoveerd gaat worden. De renovatie of sloop moet ingrijpend zijn en op korte termijn gepland zijn.
Woonruimte in gebouwen
 • Leegstaande gebouwen zonder woonbestemming, zoals kantoorgebouwen, mogen 10 jaar als woonruimte worden verhuurd in plaats van 5 jaar. Dit voorkomt leegstand wanneer projecten door de economische crisis vertraging oplopen.
 • Wanneer voor het gebruik als woonruimte een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan is verleend, dan wordt de vergunning voor tijdelijke verhuur voor dezelfde duur ineens verleend (met een maximum van 10 jaar). Een nog lopende vergunning hoeft niet meer te worden verlengd, maar geldt alsnog voor de duur van de ontheffing van het bestemmingsplan. U kunt de gemeente vragen dit schriftelijk te bevestigen.
 • Eigenaren van woonruimte mogen meer dan 1 keer een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen, op voorwaarde dat er tussen beide aanvragen minimaal 5 jaar zit waarin voor de woning geen vergunning voor tijdelijke verhuur heeft gegolden.
Kosten

De kosten voor de Leegstandvergunning zijn opgenomen in de Legesverordening 2024 op overheid.nl.

Aanvragen

De vergunning voor tijdelijke verhuur vraagt u aan bij de gemeente.

Om een aanvraag te doen kunt u hier het formulier downloaden.