Actualisering Horecanota – onderdeel Logiessector

Het onderdeel ‘Logiessector’ uit de in 2010 vastgestelde horecanota is geactualiseerd. Dit is gebeurd in samenwerking met organisaties en exploitanten die een nauwe relatie hebben met deze sector. De uitkomsten van dit traject zijn vastgelegd in de rapportage “actualisering horecanota - onderdeel logiessector Sittard-Geleen”. Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad deze rapportage, inclusief de daarin opgenomen aanbevelingen en uitgangspunten, vastgesteld. Lees verder.

 

Actualisering horecanota

Het onderdeel ‘Logiessector’ uit de in 2010 vastgestelde horecanota is geactualiseerd. Dit is gebeurd in samenwerking met organisaties en exploitanten die een nauwe relatie hebben met deze sector. De uitkomsten van dit traject zijn vastgelegd in de rapportage “actualisering horecanota - onderdeel logiessector Sittard-Geleen”. Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad deze rapportage, inclusief de daarin opgenomen aanbevelingen en uitgangspunten, vastgesteld.

De rapportage schetst een beeld op hoofdlijnen van de ontwikkeling van de logiessector in Sittard-Geleen en biedt een toetsingskader voor toekomstige initiatieven binnen deze sector. Twee belangrijke elementen voor de hotelontwikkeling zijn de berekende marktruimte en de invoering van een zogenaamde ‘Hotelladder’.
Voor het onderdeel ‘Bed&Breakfast’ zijn uitgangspunten geformuleerd hoe om te gaan met deze logiesvorm. Deze uitgangspunten worden nader uitgewerkt in een nog op te stellen beleidsregel.