Beleidsdocumenten en onderwerpen

Een overzicht van (links naar) diverse beleidsdocumenten en beleidsonderwerpen van de gemeente Sittard-Geleen

 • Aanbestedingen en inkoop

  De gemeente Sittard-Geleen wil op integere en doelmatige wijze opdrachten verlenen. Hiervoor zijn kaders opgesteld.

 • Actualisatie Centrumplan Geleen

  Op 8 juli 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel tot Actualisatie Centrumplan Geleen. In deze actualisatie wordt de “Visie Stadshart Geleen” (2004) en “Integrale Aanpak Stadscentra Sittard en Geleen” (2013) aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. Voornaamste opgave zal zijn het weer gezond maken van het centrum van Geleen, passend bij schaal en maat van het vastgestelde profiel.

 • Actualisatie Masterplan Zitterd Revisited 2014-2025

  Vijtien jaar na de eerste toekomstschets, zijn de plannen voor de ontwikkeling van de Sittardse binnenstad behoorlijk bijgesteld. Een stadshart moet anno 2015 compact zijn en goed beloopbaar. Daarom voorzien de masterplannen voor de Sittardse binnenstad in een concentratie van winkels in een kleiner gebied. Verhuizing naar en vestiging in het échte winkelhart wordt gestimuleerd met verschillende regelingen. Uiteindelijke doel is een compact, plezierig winkelhart waar het goed toeven is. Aantrekkelijk voor mensen uit de wijde omgeving en voor toeristen. Goed voor de ondernemers, goed voor de inwoners.

 • Actualisering Horecanota – onderdeel Logiessector

  Het onderdeel ‘Logiessector’ uit de in 2010 vastgestelde horecanota is geactualiseerd. Dit is gebeurd in samenwerking met organisaties en exploitanten die een nauwe relatie hebben met deze sector. De uitkomsten van dit traject zijn vastgelegd in de rapportage “actualisering horecanota - onderdeel logiessector Sittard-Geleen”. Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad deze rapportage, inclusief de daarin opgenomen aanbevelingen en uitgangspunten, vastgesteld. Lees verder.

 • Beleidsregel kamerverhuur

  14 maart 2016

  Om de levendigheid in de centra te bevorderen en de leegstand aan te pakken, zijn de afspraken omtrent kamerverhuur in de gemeente versoepeld. De nieuwe beleidsregel kamerverhuur maakt het mogelijk dat pandeigenaren in de centra van Sittard en Geleen een omgevingsvergunning kunnen aanvragen om betaalbare, tijdelijke woonruimte aan te bieden.

 • Beleidsvisie externe veiligheid Chemelot site / Westelijke Mijnstreek

  Een intergemeentelijk beleidskader voor externe veiligheid waarmee belangen van ruimtelijke ordening enerzijds en (bedrijfs-) economische belangen anderzijds voor de lange termijn geborgd worden.

 • Bodembeheerplan 2016-2020 gemeente Sittard-Geleen

  Het bodembeleid van de gemeente Sittard-Geleen is vastgelegd in het Bodembeheerplan 2011 met bijbehorende bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart. De geldigheidsduur komt met ingang van 1 januari 2016 te vervallen. Om te vermijden dat er vanaf 2016 geen adequaat toetsingskader meer beschikbaar is, is een nieuw bodembeheerplan met bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart opgesteld. Lees verder.

  Het nieuwe plan en de nieuwe kaarten zijn een voortzetting van het huidige bodembeleid dat binnen de gemeente wordt gevoerd.
  Op 24 november 2015 hebben burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen het besluit genomen tot vaststelling van het Bodembeheerplan 2016-2020 gemeente Sittard-Geleen met bijbehorende bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart.
  Het in dit Bodembeheerplan 2016-2020 verwoorde bodembeleid treedt in werking op 1 januari 2016.

  Voor een goed begrip merken wij tot slot nog op, dat het huidige Bodembeheerplan 2011 met onderliggende kaarten, zoals door burgemeester en wethouders vastgesteld op 26 april 2011, met ingang van 1 januari 2016 zijn ingetrokken en dus niet meer van toepassing zijn.

 • Compacte stadscentra met onderscheidend profiel

  Samen met ondernemers, pandeigenaren en het Centrummanagement werken wij aan compacte, uitnodigende kernwinkelgebieden met een onderscheidend profiel. Leegkomende winkelpanden in de schil rond de kernwinkelgebieden krijgen waar mogelijk een woonfunctie.

 • Conceptvisie openbare ruimte centrum Geleen

  Hoe maken we de openbare ruimte in het centrum van Geleen aantrekkelijker? Dat is de centrale vraag waarmee we samen met Centrummanagement Geleen, de Vereniging van Eigenaren en een aantal externe adviseurs aan de slag zijn gegaan.

 • Drones

  Drones zijn steeds vaker te zien in het luchtruim. Om het vliegen met drones voor iedereen veilig te laten verlopen zijn er regels. Die regels gelden voor iedereen. Zelfs met een kleine speelgoed drone ben je ‘gebruiker van het luchtruim’ en gelden de luchtverkeersregels.

 • Drugsbeleid

  Het is in Nederland verboden drugs te produceren, te verhandelen of te bezitten. Dit is vastgelegd in de Opiumwet. Deze wet maakt daarbij een onderscheid tussen harddrugs en softdrugs. Het nationale drugsbeleid richt zich op het voorkomen en beperken van de risico's van drugsgebruik voor de gebruiker, voor zijn directe omgeving en voor de samenleving. Daarnaast geeft de gemeente zelf vorm aan lokaal drugsbeleid.

 • Duurzame accommodaties

  Het is belangrijk dat sociaal maatschappelijke instellingen en verenigingen nu en in de toekomst op een goede manier gehuisvest zijn. Vandaar dat er op dit moment hard gewerkt wordt aan een toekomstvisie op het geheel van accommodaties. Dat doet de gemeente niet alleen, maar samen met alle maatschappelijke organisaties. Op deze pagina’s leest u de laatste stand van zaken.

 • Erfgoed

  Over hoe de gemeente Sittard-Geleen om wil gaan met ons cultureel erfgoed.

 • Fairtrade Gemeente!

  In 2011 kreeg Sittard-Geleen, als eerste Limburgse gemeente, de titel ‘ Fairtrade Gemeente’. De titel is een eervolle vermelding voor het feit dat er in de hele gemeente, zowel bij overheid als bij organisaties en ondernemers, bewust wordt gekozen voor het aankopen van ‘fairtrade’ producten. Daarnaast besteedt de gemeente aandacht aan het promoten van de keuze voor eerlijke handel.

 • Fietsbeleid

  Het fietsbeleidsplan, dat in de zomer van 2009 door de raad is vastgesteld, heeft als doel het autogebruik in de stad op korte termijn te verminderen, het fietsgebruik te stimuleren en het aantal verkeerslachtoffers onder fietsers te reduceren.

 • Handboek en deelbeleid Reclame 2015 (reclames op en bij gebouwen)

  Het gemeentebestuur van Sittard-Geleen wil de kwaliteit van de bebouwde omgeving en de openbare ruimte verbeteren. Dit maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Reclames beïnvloeden het stadsbeeld. Om de ruimtelijke kwaliteit te bevorderen heeft de gemeenteraad en het college reclamebeleid vastgesteld.

 • Horecabeleid

 • Kwaliteitshandvest

  De gemeente Sittard-Geleen heeft een kwaliteitshandvest opgesteld. Hierin staan de servicenormen; welke kwaliteit mag u verwachten van onze dienstverlening. Als wij ons niet houden aan deze normen mag u ons daarop aanspreken.

 • LHBT - emancipatiebeleid

  LHBT staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. De gemeente Sittard-Geleen spant zich in de emancipatie van deze doelgroep te bevorderen.

 • Lichtmasterplan Centrum Sittard

  Een sfeervolle en veilige binnenstad in de avondlijke uren. Dat is het uitgangspunt van het onlangs vastgestelde masterplan voor de verlichting van de Sittardse binnenstad.

 • Marktbeleid

  In 2011 is het marktbeleid vernieuwd.

 • Masterplan openbare ruimte binnenstad Sittard

  Het is alweer 10 jaar geleden dat de eerste plannen zijn opgesteld voor Zitterd Revisited. Deze plannen beschrijven de huidige en toekomstige (bouw)ontwikkelingen in het centrum van Sittard. De leidraad voor al deze ontwikkelingen bestaat uit de historische structuur en monumentale waarden van de oude binnenstad. Natuurlijk kunnen de straten en pleinen in diezelfde binnenstad hier niet bij achterblijven. Daarom heeft de gemeente een concept plan laten opstellen om ook de openbare ruimte opnieuw in te richten. Dat concept plan heet het ‘Masterplan openbare ruimte binnenstad Sittard’.

 • Mobiliteit

 • Omgevingsvisie Sittard-Geleen 2016

  In de afgelopen jaren hebben we samen met de raad, ondernemers, inwoners en andere partners vormgegeven aan de ontwikkeling van Sittard-Geleen. De koers die we daarbij nastreven, is verwoord in de ‘Omgevingsvisie Sittard-Geleen 2016’.

 • Ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg

  De 18 gemeenten binnen de regio Zuid-Limburg werken samen aan het opstellen van een structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg. De structuurvisie geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van detailhandel, kantoren en bedrijventerreinen.

 • Overlast; Beleidsregel ernstige

 • Paracommerciebeleid 2013

  De op 1 januari 2013 in werking getreden gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW) verplicht gemeenteraden om een verordening vast te stellen voor paracommerciële rechtspersonen. Dit zijn verenigingen en stichtingen die in eigen beheer een kantine exploiteren.
  De regels zijn er ter voorkoming van oneerlijke mededinging met de reguliere horeca.

 • Ruimtelijke Kwaliteit

  In juli 2015 stelde de gemeenteraad de Nota Ruimtelijke Kwaliteit vast. Deze nota beschrijft de kwaliteitscriteria waaraan elk ruimtelijk initiatief in de gemeente Sittard-Geleen straks moet voldoen. Opdat alle investeringen in de gebouwen en de openbare ruimte helpen om de kwaliteit en diversiteit van de gemeente te behouden én te versterken.

 • Sociaal Domein

  De gemeente Sittard-Geleen is onder meer verantwoordelijk voor taken op het gebied van werk en inkomen, jeugdhulp en zorg. In Sittard-Geleen gaan we uit van het principe doen wat nodig is. Dat betekent dat niet elke inwoner met een vergelijkbaar probleem ook dezelfde ondersteuning krijgt. De vraag is niet: ‘Waar heb ik recht op?’ Maar: ‘Wat heb ik nodig’? En: Wie echt zorg nodig heeft, krijgt die ook.

 • Sociale Woningbouw

  De gemeente Sittard-Geleen en de woningcorporaties gaan meer samenwerken. Hierover zijn meerjarenafspraken gemaakt. Dit moet leiden tot kwaliteitsverbetering van de woningvoorraad, verbetering van de woon- en leefomgeving in samenspraak met bewoners en heldere en duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. Het gaat daarbij niet alleen om woningbouw. Ook de woonomgeving, maatschappelijke voorzieningen, bijzondere en kwetsbare doelgroepen, duurzaamheid en bewonersparticipatie zijn belangrijke onderwerpen.

 • Sportagenda 2016-2020

  pdf, 3MB

  In de nieuwe sportagenda zetten we sterker in op sport als middel om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen op andere beleidsterreinen, zoals onderwijs en gezondheid. Klik hier voor de agenda Sport en Bewegen.

 • Stadscentra Sittard en Geleen; Integrale aanpak

  Bewoners en bezoekers binnenhalen én behouden. Dat is een belangrijke opgave voor Nederlandse steden in de 21e eeuw. Attractieve steden, met een aantrekkelijke binnenstad en een interessante mix van kennis, cultuur en voorzieningen, hebben hiervoor de beste papieren. Sittard-Geleen heeft in de afgelopen jaren diverse investeringen verricht om de aantrekkelijkheid van de centra te verbeteren.

 • Stadsdeeljaarplannen en programma's

  In de leefbaarheidagenda schetsen we de toekomst in 2025 voor de héle stad. Gaan we werken op het niveau van buurten en wijken, dan vraagt dat maatwerk. Dat maatwerk staat beschreven in de Stadsdeelprogramma’s 2013-2016. U leest daarin per cluster van wijken en buurten welke richting welke punten de komende jaren bijzondere aandacht krijgen. Per jaar worden deze verder uitgewerkt in de Stadsdeeljaarplannen.

 • Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg

 • Trots op onze tuin!

  pdf, 36MB

  Beleidsnota openbare ruimte Sittard-Geleen 2016-2026.
  Het plan voor de tuinman van Sittard-Geleen voor onze gemeenschappelijke tuin
  Dit beleidsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 29-09-2016.

 • Visie Grensmaasvallei Limburg (pdf)

  pdf, 8MB

  De gemeenten van de regio Westelijke Mijnstreek hebben samen een visie over toerisme en recreatie in de Westelijke Mijnstreek laten opstellen. Op basis van deze visie wil het college inzetten op de uitwerking van de product-markt-combinaties (PMC’s) 'Kruispunt van wegen' én 'Smaak'. Deze PMC’s zijn gericht op de structurering en completering van het bestaande regionale toeristisch-recreatieve aanbod en de vermarkting hiervan. De uitwerking van deze PMC’s dient het lokale woon- en werkklimaat van de eigen inwoners en nieuwe kenniswerkers te bevorderen en dient verder te leiden tot een toename van bezoekers aan de regio.
  Document opent in een nieuw venster.

 • Woonvisie: Toekomstbeeld voor wonen verandert

  De woningmarkt in onze gemeente verandert behoorlijk, onder meer door demografische ontwikkelingen als krimp en vergrijzing. Om ervoor te zorgen dat onze gemeente nu en in de toekomst een aantrekkelijke plek is om te wonen, is de woonvisie ‘Goed wonen in Sittard-Geleen’, opgesteld.

Uitgelicht