Beleidsdocumenten en onderwerpen

 • Aanbestedingen en inkoop

  De gemeente Sittard-Geleen wil op integere en doelmatige wijze opdrachten verlenen. Hiervoor zijn kaders opgesteld.

 • Actualisering Horecanota – onderdeel Logiessector

  Het onderdeel ‘Logiessector’ uit de in 2010 vastgestelde horecanota is geactualiseerd. Dit is gebeurd in samenwerking met organisaties en exploitanten die een nauwe relatie hebben met deze sector. De uitkomsten van dit traject zijn vastgelegd in de rapportage “actualisering horecanota - onderdeel logiessector Sittard-Geleen”. Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad deze rapportage, inclusief de daarin opgenomen aanbevelingen en uitgangspunten, vastgesteld. Lees verder.

 • Beleidsregel kamerverhuur

  Om de levendigheid in de centra te bevorderen en de leegstand aan te pakken, zijn de afspraken omtrent kamerverhuur in de gemeente versoepeld. De nieuwe beleidsregel kamerverhuur maakt het mogelijk dat pandeigenaren in de centra van Sittard en Geleen een omgevingsvergunning kunnen aanvragen om betaalbare, tijdelijke woonruimte aan te bieden.

 • Beleidsvisie externe veiligheid Chemelot site / Westelijke Mijnstreek

  Een intergemeentelijk beleidskader voor externe veiligheid waarmee belangen van ruimtelijke ordening enerzijds en (bedrijfs-) economische belangen anderzijds voor de lange termijn geborgd worden.

 • Bodembeheerplan 2016-2020 gemeente Sittard-Geleen

  Het bodembeleid van de gemeente Sittard-Geleen is vastgelegd in het Bodembeheerplan 2011 met bijbehorende bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart. De geldigheidsduur komt met ingang van 1 januari 2016 te vervallen. Om te vermijden dat er vanaf 2016 geen adequaat toetsingskader meer beschikbaar is, is een nieuw bodembeheerplan met bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart opgesteld. Lees verder.

  Het nieuwe plan en de nieuwe kaarten zijn een voortzetting van het huidige bodembeleid dat binnen de gemeente wordt gevoerd.
  Op 24 november 2015 hebben burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen het besluit genomen tot vaststelling van het Bodembeheerplan 2016-2020 gemeente Sittard-Geleen met bijbehorende bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart.
  Het in dit Bodembeheerplan 2016-2020 verwoorde bodembeleid treedt in werking op 1 januari 2016.

  Voor een goed begrip merken wij tot slot nog op, dat het huidige Bodembeheerplan 2011 met onderliggende kaarten, zoals door burgemeester en wethouders vastgesteld op 26 april 2011, met ingang van 1 januari 2016 zijn ingetrokken en dus niet meer van toepassing zijn.

 • De Tuinman van Sittard-Geleen

  In 2016 is De Tuinman van Sittard-Geleen geïntroduceerd. De gemeente is immers de tuinman in andermans tuin. Vanuit de gedachte “alles wat we doen, doen we voor iemand” gaan we in gesprek met de inwoners van Sittard-Geleen en bedenken een plan voor de openbare ruimte.

 • Drones

  Drones zijn steeds vaker te zien in het luchtruim. Om het vliegen met drones voor iedereen veilig te laten verlopen zijn er regels. Die regels gelden voor iedereen. Zelfs met een kleine speelgoed drone ben je ‘gebruiker van het luchtruim’ en gelden de luchtverkeersregels.

 • Drugsbeleid

  Het is in Nederland verboden drugs te produceren, te verhandelen of te bezitten. Dit is vastgelegd in de Opiumwet. Deze wet maakt daarbij een onderscheid tussen harddrugs en softdrugs. Het nationale drugsbeleid richt zich op het voorkomen en beperken van de risico's van drugsgebruik voor de gebruiker, voor zijn directe omgeving en voor de samenleving. Daarnaast geeft de gemeente zelf vorm aan lokaal drugsbeleid.

 • Duurzame accommodaties

  Het is belangrijk dat sociaal maatschappelijke instellingen en verenigingen nu en in de toekomst op een goede manier gehuisvest zijn. Vandaar dat er op dit moment hard gewerkt wordt aan een toekomstvisie op het geheel van accommodaties. Dat doet de gemeente niet alleen, maar samen met alle maatschappelijke organisaties. Op deze pagina’s leest u de laatste stand van zaken.

 • Erfgoed

  Over hoe de gemeente Sittard-Geleen om wil gaan met ons cultureel erfgoed.

 • Fairtrade Gemeente!

  In 2011 kreeg Sittard-Geleen, als eerste Limburgse gemeente, de titel ‘ Fairtrade Gemeente’. De titel is een eervolle vermelding voor het feit dat er in de hele gemeente, zowel bij overheid als bij organisaties en ondernemers, bewust wordt gekozen voor het aankopen van ‘fairtrade’ producten. Daarnaast besteedt de gemeente aandacht aan het promoten van de keuze voor eerlijke handel.

 • Fietsbeleidplan

  pdf, 8MB

  Het fietsbeleidsplan heeft als doel het autogebruik in de stad op korte termijn te verminderen, het fietsgebruik te stimuleren en het aantal verkeerslachtoffers onder fietsers te reduceren. Het beleidsplan dat is vastgesteld voor de periode 2009-2015 is ook de komende jaren nog van kracht.

 • Financiële compensatie kleine bouwinitiatieven

  Wilt u als particulier een nieuwe woning bouwen, dan kan dat alleen onder strikte voorwaarden. Die zijn vastgelegd in de nieuwe beleidsregel ‘Compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven’.

 • Grondprijzen

  In de nota grondbeleid worden de kaders aangegeven die de gemeente hanteert om de grondprijzen te bepalen. De grondprijzenbrief geeft op basis hiervan een overzicht van de prijsbepaling en prijzen van de verschillende grondfuncties. De Grondprijzenbrief werd door het college vastgesteld op 30 juli 2019.

 • Handboek en deelbeleid Reclame 2015 (reclames op en bij gebouwen)

  Het gemeentebestuur van Sittard-Geleen wil de kwaliteit van de bebouwde omgeving en de openbare ruimte verbeteren. Dit maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Reclames beïnvloeden het stadsbeeld. Om de ruimtelijke kwaliteit te bevorderen heeft de gemeenteraad en het college reclamebeleid vastgesteld.

 • Horecabeleid

 • Informatieplicht energiebesparing bedrijven

  Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar? Dan geldt voor u de informatieplicht energiebesparende maatregelen. Dit houdt in dat u vóór 1 juli 2019 moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen uw bedrijf neemt.

 • Kwaliteitshandvest

  De gemeente Sittard-Geleen heeft een kwaliteitshandvest opgesteld. Hierin staan de servicenormen; welke kwaliteit mag u verwachten van onze dienstverlening. Als wij ons niet houden aan deze normen mag u ons daarop aanspreken.

 • Leefbaarheid

  Leefbaarheid maken we samen. Het gaat erom te zorgen dat het prettig wonen is in de dorpen en buurten. We hebben continu aandacht voor leefbaarheid. Daarom hebben we afgelopen jaren samen met inwoners gewerkt aan de leefbaarheidsagenda 2025. Hoe zorgen we er samen voor dat het dan prettig wonen en leven is in onze stad, dorp en wijk?

 • LHBT - emancipatiebeleid

  LHBT staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. De gemeente Sittard-Geleen spant zich in de emancipatie van deze doelgroep te bevorderen.

 • Masterplan openbare ruimte binnenstad Sittard

  Het is alweer 10 jaar geleden dat de eerste plannen zijn opgesteld voor Zitterd Revisited. Deze plannen beschrijven de huidige en toekomstige (bouw)ontwikkelingen in het centrum van Sittard. De leidraad voor al deze ontwikkelingen bestaat uit de historische structuur en monumentale waarden van de oude binnenstad. Natuurlijk kunnen de straten en pleinen in diezelfde binnenstad hier niet bij achterblijven. Daarom heeft de gemeente een concept plan laten opstellen om ook de openbare ruimte opnieuw in te richten. Dat concept plan heet het ‘Masterplan openbare ruimte binnenstad Sittard’.

 • Mobiliteit

 • Omgevingsvisie Sittard-Geleen 2016

  In de afgelopen jaren hebben we samen met de raad, ondernemers, inwoners en andere partners vormgegeven aan de ontwikkeling van Sittard-Geleen. De koers die we daarbij nastreven, is verwoord in de ‘Omgevingsvisie Sittard-Geleen 2016’.

 • Ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg

  De 18 gemeenten binnen de regio Zuid-Limburg werken samen aan het opstellen van een structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg. De structuurvisie geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van detailhandel, kantoren en bedrijventerreinen.

 • Ontwikkeling Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek

  Op 1 januari 2018 is het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek van start gegaan. In dit bedrijf worden Vixia en de sociale diensten van Beek en Sittard-Geleen samengevoegd om samen de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Participatiewet uit te voeren.

 • Overlast; Beleidsregel ernstige

 • Paracommerciebeleid 2013

  De op 1 januari 2013 in werking getreden gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW) verplicht gemeenteraden om een verordening vast te stellen voor paracommerciële rechtspersonen. Dit zijn verenigingen en stichtingen die in eigen beheer een kantine exploiteren.
  De regels zijn er ter voorkoming van oneerlijke mededinging met de reguliere horeca.

 • Sociaal Domein

  De gemeente Sittard-Geleen is onder meer verantwoordelijk voor taken op het gebied van werk en inkomen, jeugdhulp en zorg. In Sittard-Geleen gaan we uit van het principe doen wat nodig is. Dat betekent dat niet elke inwoner met een vergelijkbaar probleem ook dezelfde ondersteuning krijgt. De vraag is niet: ‘Waar heb ik recht op?’ Maar: ‘Wat heb ik nodig’? En: Wie echt zorg nodig heeft, krijgt die ook.

 • Sociale Woningbouw

  De gemeente Sittard-Geleen en de woningcorporaties gaan meer samenwerken. Hierover zijn meerjarenafspraken gemaakt. Dit moet leiden tot kwaliteitsverbetering van de woningvoorraad, verbetering van de woon- en leefomgeving in samenspraak met bewoners en heldere en duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. Het gaat daarbij niet alleen om woningbouw. Ook de woonomgeving, maatschappelijke voorzieningen, bijzondere en kwetsbare doelgroepen, duurzaamheid en bewonersparticipatie zijn belangrijke onderwerpen.

 • Sportagenda 2016-2020

  pdf, 3MB

  In de nieuwe sportagenda zetten we sterker in op sport als middel om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen op andere beleidsterreinen, zoals onderwijs en gezondheid. Klik hier voor de agenda Sport en Bewegen.

 • Stadsdeeljaarplannen en programma's

  In de leefbaarheidagenda schetsen we de toekomst in 2025 voor de héle stad. Gaan we werken op het niveau van buurten en wijken, dan vraagt dat maatwerk. Dat maatwerk staat beschreven in de Stadsdeelprogramma’s 2013-2016. U leest daarin per cluster van wijken en buurten welke richting welke punten de komende jaren bijzondere aandacht krijgen. Per jaar worden deze verder uitgewerkt in de Stadsdeeljaarplannen.

 • Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg

 • Woonvisie: Toekomstbeeld voor wonen verandert

  De woningmarkt in onze gemeente verandert behoorlijk, onder meer door demografische ontwikkelingen als krimp en vergrijzing. Om ervoor te zorgen dat onze gemeente nu en in de toekomst een aantrekkelijke plek is om te wonen, is de woonvisie ‘Goed wonen in Sittard-Geleen’, opgesteld.