Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer

Het bodembeleid van de gemeente Sittard-Geleen is mede bepaald op basis van de bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart en is vastgelegd in een Nota bodembeheer.

Wat houdt de Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart in?

Voor de gemeente is een bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart opgesteld en deze geeft een indicatie van de bodemkwaliteit op onverdachte locaties waar de kaart op voorziet. 
De bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart kunnen gebruikt worden als bewijsmiddel bij het toepassen van grond en als toetsingskader bij ruimtelijke initiatieven (omgevingsvergunningen en omgevingsplanactiviteiten).
Hierdoor hoeft er in veel gevallen geen bodemonderzoek meer te worden uitgevoerd. Naast het economische belang heeft dit een positief effect op het gebruik van grondstoffen en transportbewegingen, die niet meer nodig zijn voor het uitvoeren van deze bodemonderzoeken.

Intrekken Nota bodembeheer 2021

De Nota Bodembeheer 2021 gemeente Sittard-Geleen is een beleidsdocument waarin omschreven is hoe de gemeente invulling geeft aan de toetsing van bodemaspecten op beleidsterreinen waar dat aspect een rol speelt. Deze werkvelden zijn: grondverzet/hergebruik, bodemsanering, bouwen en ruimtelijke ontwikkeling.
De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft als gevolg dat regelgeving wordt gewijzigd en introduceert voor toetsing van bodemaspecten nieuwe procedurele stappen en elementen. De huidige regels in de Nota Bodembeheer 2021 sluiten niet aan op deze gewijzigde regelgeving en komen te vervallen. Deze worden vervangen voor direct geldende rijksregels uit de Omgevingswet.
Om onduidelijkheid en verwarring te voorkomen bij het uitvoeren van milieubelastende activiteiten hebben burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen het besluit genomen per 31 december 2023 de Nota bodembeheer 2021 in te trekken.

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp is verkrijgbaar bij de heer R. Laumen van het cluster Omgeving, team Ruimtelijke Ontwikkeling, tel.: 06-52667299 (van 08.00 uur tot 11.00 uur) of e-mail: roy.laumen@sittard-geleen.nl.

Bijlagen