Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer

Het bodembeleid van de gemeente Sittard-Geleen is mede bepaald op basis van de bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart en is vastgelegd in een Nota bodembeheer.

De geldigheidsduur van de bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart komt met ingang van 1 januari 2021 te vervallen. Om te vermijden dat er vanaf 2021 geen adequaat toetsingskader meer beschikbaar is, is een nieuwe bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart met bijbehorende Nota bodembeheer opgesteld. 

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Sittard-Geleen 2021-2025 met bijbehorende Nota bodembeheer 2021 gemeente Sittard-Geleen

Op 17 november 2020 hebben burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen het besluit genomen tot vaststelling van de Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Sittard-Geleen 2021-2025 met bijbehorende Nota bodembeheer 2021 gemeente Sittard-Geleen.
De Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Sittard-Geleen 2021-2025 met bijbehorende Nota bodembeheer 2021 gemeente Sittard-Geleen zijn in werking getreden op 26 november 2020. 

Voor een goed begrip merken wij tot slot nog op, dat de huidige Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Sittard-Geleen 2016-2020 d.d. 7 september 2015 met bijbehorend Bodembeheerplan 2016-2020 gemeente Sittard-Geleen d.d. 10 november 2015 vanaf 26 november 2020 zijn ingetrokken en dus niet meer van toepassing zijn. 

Wat houden de Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart met bijbehorende Nota bodembeheer in?

De Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart met bijbehorende Nota bodembeheer is een uitvloeisel van het landelijke Besluit bodemkwaliteit dat in 2008 in werking is getreden. De Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart met bijbehorende Nota bodembeheer geven aan hoe het binnen het gebied van Sittard-Geleen gesteld is met de diffuse bodemkwaliteit en hoe de gemeente, voor zover het haar bevoegdheden betreft, invulling geeft aan de toetsing van bodemaspecten op beleidsterreinen waar dat aspect een rol speelt.
Deze werkvelden zijn: grondverzet/hergebruik, bodemsanering, bouwen en ruimtelijke ontwikkeling. Bij al deze werkvelden worden dezelfde eisen gesteld aan de bodemkwaliteit. Deze benadering staat bekend onder de benaming meersporenbeleid en ligt aan de basis van een duurzame en efficiënte aanpak van de in de gemeente aanwezige diffuse bodemverontreiniging. 
De nieuwe kaarten en nota zijn een voortzetting van het huidige bodembeleid dat binnen de gemeente wordt gevoerd. 

Meer informatie

Meer informatie over de Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Sittard-Geleen 2021-2025 met bijbehorende Nota bodembeheer 2021 is verkrijgbaar bij de heer R. Laumen van het cluster Beleid, team Ruimtelijke Ontwikkeling, tel.: 046-4778522 (van 08.00 uur tot 11.00 uur) of e-mail: roy.laumen@sittard-geleen.nl.
Bij hem kunnen – na het maken van een afspraak – ook de stukken worden ingezien (Stadhuis Sittard, Hub Dassenplein 1 Sittard, kamernummer 2.17).

Bijlagen