Mobiliteit

  • Mobiliteitsbeeld Sittard-Geleen

    pdf, 3MB

    Juli 2012 heeft het College van Burgemeester en wethouders het Mobiliteitsbeeld gemeente Sittard-Geleen vastgesteld. Het Mobiliteitsbeeld heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Sittard-Geleen en is een deeluitwerking van de in juni 2010 vastgestelde Structuurvisie op het deelterrein mobiliteit. In het beeld worden de hoofdlijnen van het mobiliteitsbeleid geschetst, rekening houdend met reeds aangezette en verwachte ruimtelijk-economische ontwikkelingen en trends en maatschappelijke ontwikkelingen. Doel van het Mobiliteitsbeeld is te komen tot een politiek gedragen en vastgestelde middellange termijn verkenning op het gebied van mobiliteit en infrastructuur, die vervolgens in detail verder kan worden uitgewerkt in het nog op te stellen Gemeentelijk Mobiliteitsplan.

  • Mobiliteitsplan

    In de Structuurvisie (2010) en het daarvan afgeleide Mobiliteitsbeeld (2012), heeft de gemeente Sittard-Geleen aangegeven hoe de stad zich heeft ontwikkeld. Het Mobiliteitsbeeld schetst hierbij de verwachte ontwikkelingen, welke maatregelen reeds zijn genomen en gepland en het eindbeeld in 2025-2030. Het Mobiliteitsplan geeft de verdere invulling hiervan: het benoemt de concrete acties en maatregelen.