Mobiliteitsaanpak

De Mobiliteitsaanpak brengt de verschillende visies en plannen op het gebied van verkeer en vervoer samen voor de komende jaren (2022-2032) en is daarmee primair beleidskader voor de komende 10 jaar. Het plan is een richtinggevend toetsingskader voor alle verkeer- en vervoersvraagstukken binnen de gemeente.

De Mobiliteitsaanpak richt zich op het meer ruimte en ruimtelijke kwaliteit bieden aan duurzame en actieve mobiliteitsvormen (wandelen, fietsen, openbaar vervoer en deelmobiliteit). Dit doen we door bij de (her)inrichting van de openbare ruimte het STOMP-principe te hanteren. Hiermee werken we aan het uitbouwen van een duurzaam (ruimte en uitstoot) mobiliteitssysteem. Zo hoeven inwoners, als bewuste keuze of omdat ze geen mogelijkheid hebben, steeds minder afhankelijk te zijn van een (eigen) auto. Door aan dit mobiliteitssysteem te werken, geven we verdere invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord en dragen we ook bij aan alle drie de veerkrachten: 

  • We scheppen voorwaarden zodat inwoners elkaar kunnen ontmoeten, aan hun gezondheid kunnen werken en bevorderen we een meer inclusieve samenleving; 
  • We dragen bij aan een bredere bereikbaarheid van werk- en onderwijslocaties; 
  • We dragen bij aan het mogelijk maken van de klimaattransitie  

Download mobiliteitsaanpak Sittard-Geleen (pdf)