Ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg

De 18 gemeenten binnen de regio Zuid-Limburg werken samen aan het opstellen van een structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg. De structuurvisie geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van detailhandel, kantoren en bedrijventerreinen.

De 18 gemeenten binnen de regio Zuid-Limburg werken samen aan het opstellen van een structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg*. In dit kader maakt het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen bekend dat de ontwerp structuurvisie ‘Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg’ ter inzage ligt. De structuurvisie geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van detailhandel, kantoren en bedrijventerreinen. Voor het gemeentebestuur is de structuurvisie een belangrijke leidraad voor het opstellen van toekomstige bestemmingsplannen en het toetsingskader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen binnen het gemeentelijke grondgebied. De ontwerpstructuurvisie is tot stand gekomen op basis van breed ambtelijk en bestuurlijk overleg binnen de regio Zuid-Limburg. Daarnaast zijn in Zuid-Limburg brede informatie sessies georganiseerd voor raadsleden en stakeholders.

Ter inzage

Met ingang van 21 juli tot en met 8 september 2017 ligt de ontwerpstructuurvisie ‘Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg*’ voor iedereen tijdens openingsuren ter inzage bij de balie Vergunningen van de Stadswinkel Geleen. De ontwerpstructuurvisie is ook digitaal raadpleegbaar*  via www.sittard-geleen.nl of www.overheid.nl.

Indienen zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan door iedereen een zienswijze worden ingediend. Richt schriftelijk uw zienswijze aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA  Sittard.

Vervolg

Na de ter inzage periode zal de gemeenteraad geïnformeerd worden over de zienswijzen. De gemeenteraad zal, met inachtneming van de ingediende reacties, de structuurvisie vaststellen. De vaststelling van de structuurvisie ‘Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg’ zal via de formele weg bekend worden gemaakt en via de gebruikelijke weg bij de balie Vergunningen ter visie worden gelegd. Tevens is de structuurvisie dan ook digitaal te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

De Structuurvisie is voor burgers niet direct bindend. U kunt dan ook niet in bezwaar en/of beroep gaan tegen de vastgestelde Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg. Een eensluidende structuurvisie ‘Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg’  zal worden voorgelegd aan alle Zuid-Limburgse gemeenten.

*NB: Het laden van het document kan, gezien de omvang ervan, enige tijd duren.