Paracommerciebeleid 2013

De op 1 januari 2013 in werking getreden gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW) verplicht gemeenteraden om een verordening vast te stellen voor paracommerciële rechtspersonen. Dit zijn verenigingen en stichtingen die in eigen beheer een kantine exploiteren.
De regels zijn er ter voorkoming van oneerlijke mededinging met de reguliere horeca.

De gemeenteraad heeft in december 2013 hiervoor regels vastgesteld en opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening (Apv afdeling 8b Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de Drank- en Horecawet).

Ook heeft het gemeentebestuur het  Paracommerciebeleid 2013 vastgesteld.

 

Alcohol schenken

Paracommerciële rechtspersonen hebben zich aan deze regels te houden bij de verstrekking van alcoholhoudende dranken. De regels hebben betrekking op:

  • schenktijden (vaste eindtijden)
  • bijeenkomsten van persoonlijke aard
    Dit zijn bijeenkomsten die géén direct verband houden met de normale activiteiten van de paracommerciële rechtspersoon (zoals ze in de statuten staan) en die betrekking hebben op  de persoonlijke levenssfeer, zoals: bruiloften, partijen, feesten, verjaardagen, condoleancebijeenkomsten, koffietafels
  • bijeenkomsten die gericht zijn op personen of organisaties die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende rechtspersoon betrokken zijn
    Dit zijn bijvoorbeeld verhuur van de kantine aan derden voor het houden van feesten of bijeenkomsten (voor niet-leden van de rechtspersoon of niet-betrokken bij de rechtspersoon).

 

Afwijken van de regels

In de Apv zijn ook regels opgenomen waarbij een aantal keer per jaar kan worden afgeweken van de regels (verruiming). Hiervoor is een melding of ontheffing vereist.

 

Meldingsformulier paracommercie

Zo kunnen sportkantines 6 keer per jaar afwijken van de schenktijden (tot 02.00 uur).

Gemeenschapshuizen kunnen 6 keer per jaar afwijken van het verbod om alcohol te schenken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en 6 keer afwijken van het verbod op om alcohol te schenken tijdens bijeenkomsten van derden.

Overige pc-instellingen (sociaal-culturele) kunnen 6 keer per jaar afwijken van het verbod om alcohol te schenken tijdens bijeenkomsten van derden.

 

Als u gebruik maakt van de afwijkingsmogelijkheden bent u verplicht om dit 4 weken van te voren te melden bij de burgemeester. Dit doet u via het formulier Melding verlengen schenktijden.

 

Ontheffingformulier paracommercie

Indien, naast de hiervoor genoemde afwijkingsmogelijkheden, sprake is van een zeer bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard, kunt u de  burgemeester om ontheffing vragen van de regels. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan kampioenschappen en bijzondere activiteiten rondom koningsdag.

Ontheffing vraagt u via een speciaal formulier.

Dit formulier stuurt u naar: Postbus 18, 6130 AA Sittard t.a.v. team Vergunningen.

Dit formulier kunt u (nog) niet per mail versturen.