Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg

In Nederland gaan we over naar duurzame energie. Om de opwarming van de aarde te remmen, moeten we overstappen van de ‘oude’ fossiele brandstoffen (zoals kolen, olie en gas) naar duurzame, schone vormen van energie (bijvoorbeeld wind en zon) en warmte. Dat is een landelijke en regionale opgave waar we samen naar toe werken, ook in de gemeente Sittard-Geleen. Daarom moet de gemeente onder andere bepalen waar en op welke manier zonneparken en windmolens zijn toegestaan.

We zijn goed op weg. Steeds meer mensen leggen zonnepanelen op hun dak en denken na over elektrisch rijden. Organisaties, bedrijven en overheden kiezen steeds vaker voor duurzame energie. Maar er is meer nodig. Daarom bekijken we samen met inwoners, bedrijven, overheden, netbeheerders en diverse maatschappelijke organisaties welke mogelijkheden er zijn. Waar is er plek voor zonnepanelen en windmolens en hoe krijgen we deze duurzame energie uiteindelijk bij mensen thuis? 

30 energieregio’s 

Een hele opgave. Daarom werkten 30 energieregio’s elk aan een eigen Regionale Energie Strategie (RES). Zuid-Limburg is één van die regio’s. De 16 gemeenten in Zuid-Limburg, de provincie, het waterschap en Enexis werkten hiervoor samen. Dit gebeurde in drie deelregio’s: Parkstad Limburg, Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland. De gemeente Sittard-Geleen is onderdeel van de RES Zuid-Limburg en de deelregio Westelijke Mijnstreek. 

Bekijk de video "Wat is de Regionale Energiestrategie?" op Vimeo

 

Wat is de Regionale Energie Strategie (RES)?

Eén van de afspraken uit het landelijk klimaatakkoord is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (via wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook hoe groot onze warmtevraag is en welke grote warmtebronnen te gebruiken zijn, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Elke RES-regio onderzocht hoeveel zij daaraan kan bijdragen, want elke regio is anders en heeft andere mogelijkheden en kansen. 

Doelstellingen van de RES

De RES heeft twee specifieke opgaven:

Opgave 1) Opwekken van elektriciteit

In 2030 dienen alle RES-regio’s samen 35 TWh aan duurzame energie op land op te wekken als aanvulling van zonne-energie opgewekt op daken van woningen en gebouwen. Ter vergelijking: 1 TWh is gelijk aan het stroomverbruik van ongeveer 285.700 huishoudens. Elke gemeente heeft als onderdeel van de eigen RES-regio de afweging gemaakt hoeveel energie zij op haar eigen grondgebied kan opwekken met zonne- en windenergie tot 2030. 
In het zogenoemde Afwegingskader grootschalige opwek wind- en zonne-energie is vastgelegd dat gemeente Sittard-Geleen vooral op daken en bedrijventerreinen duurzame elektriciteit wil opwekken. Vanaf 2030 kan daarmee 0,35 Terawattuur worden opgewekt. Het afwegingskader kwam mede op basis van onderzoeksresultaten tot stand. Op donderdag 25 maart 2021 stemde de gemeenteraad in.

Bekijk het persbericht "Daken en bedrijventerreinen gebruiken voor duurzame energie" - Maart 2021 

Opgave 2) Alternatieve warmtebronnen 

Voor deze opgave bracht elke gemeente en RES-regio in kaart hoe groot de warmtevraag is in elke gemeente voor zowel de woningen als de gebouwen en werd bekeken welke (lokale) alternatieve warmtebronnen er in de regio’s zijn. Voorbeelden van zo’n warmtebron zijn fabrieken (Chemelot) waarbij warmte vrijkomt als restproduct. Deze warmte kan dan via een warmtenet naar omliggende woningen en gebouwen gebracht worden. 
Meer informatie over de RES-Zuid Limburg vindt u op https://www.regionale-energiestrategie.nl/reszl/ 

Hoe ziet het proces eruit?

De  RES-ZL is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en alle colleges van B&W in de 16 Zuid-Limburgse gemeenten en vastgesteld door de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van Waterschap Limburg. De RES is een dynamisch document. Wij houden nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie (naast wind- en zonne-energie) en warmte in de gaten. Elke twee jaar kunnen we de strategie aanpassen aan deze en andere ontwikkelingen.
 

Meer weten en downloads

Wilt u meer weten over de RES of de RES downloaden? Kijk dan op  www.regionale-energiestrategie.nl.