Woonbehoefte- en schaarsteonderzoek

De woningmarkt is door tal van demografische, economische en financiële ontwikkelingen volop in beweging. Wij vinden het belangrijk het woningaanbod in onze gemeente zo goed mogelijk af te stemmen op de woonbehoeften en woonwensen van onze (toekomstige) inwoners. Om beter inzicht te krijgen in deze ontwikkelingen en de woningmarkt in onze gemeente, hebben wij in 2023 een woonbehoefteonderzoek gedaan.

De uitkomsten hiervan dienen als input en onderbouwing voor nieuwe plannen en een flexibel woonprogramma. Zo werken we gericht aan de ambities uit de Woondeal Limburg. Een aan een evenwichtige balans om te komen tot de juiste woning op de juiste plek. 

Woonbehoefteonderzoek

Het woonbehoefteonderzoek geeft inzicht in de theoretische woonbehoefte. Aan welk type woningen is behoefte, welke doelgroepen zijn er en hoe groot zijn deze, welke plekken gaat het om en wat is de bandbreedte van deze behoefte tot 2030, en na 2030. Het geeft ook aan met welke ontwikkelingen we rekening moeten houden, op korte en lange termijn. Dit inzicht wordt verkregen uit diverse databronnen, deskresearch en data-analyses. Er hebben dus geen interviews met (nieuwe) inwoners plaatsgevonden. Het onderzoek houdt bovendien geen rekening met andere ruimtelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld groen of water. De resultaten laten wellicht een behoefte zien aan woningen in een bepaald gebied. Maar vanwege bijvoorbeeld groen (natuurwaarden) kunnen daar geen woningen komen. Het woonbehoefteonderzoek mag om die reden niet te letterlijk genomen worden. Als gemeente wegen we altijd de behoefte en de lokale omstandigheden goed af.

Wat zijn belangrijke conclusies?

Enerzijds zien we een kwantitatieve behoefte, die zegt dat er woningen bij moeten.
Anderzijds laat de kwalitatieve behoefte zien dat het niet alleen om aantallen gaat. Maar vooral om de juiste woningen. Daarnaast is een belangrijke conclusies dat er schaarste is aan betaalbare koopwoningen. Tegelijkertijd zien we een overschot aan bestaande, niet-toekomstbestendige woningen en aan reguliere grondgebonden woningen.

Bij deze conclusies merken we op dat de cijfers uit het scenario ‘Woonbehoefte met invloed migratie’ als uitgangspunt zijn gebruikt. Dit gezien de huidige migratietrend en de combinatie van de ambitie uit de Woondeal Limburg.

Hoe gebruiken wij dit woonbehoefteonderzoek?

Het woonbehoefteonderzoek helpt ons te bepalen aan welke woningen behoefte is, in welke hoeveelheden en waar die woningen het beste zouden kunnen komen. De behoefte aan woningen blijft namelijk niet groeien. Het is belangrijk dat we hiermee rekening houden.  

Alle initiatieven (groot en klein), beoordelen we op hun toegevoegde waarde aan de behoefte. Dat betekent niet dat er helemaal geen ruimte is voor andere plannen. Afhankelijk van de plek en het soort woningen kijken we samen naar de mogelijkheden. Als onderdeel van de Woondeal Limburg spannen wij ons in om tot en met 2030 bruto 1.845 
nieuwe woningen te realiseren. Het woonbehoefteonderzoek helpt ons daarbij. Waarbij we tegelijkertijd kunnen sturen op het type woningen die het beste passen bij de behoeften van onze gemeente, de regio en het Rijk.

Daarnaast gebruiken we het onderzoek om te bepalen waar woningen staan die in de toekomst misschien onder druk komen te staan. Dat gaat om woningen waar door de veranderende samenleving minder behoefte aan is, woningen in een verkeerd prijssegment en woningen die niet meer toekomstbestendig zijn door hun ligging of
bouwkwaliteit. 

Documenten en downloads:

U vindt de documenten en downloads in ons raadsinformatiesysteem