Besluitenlijst week 10 - 2023

Vastgesteld 14 maart 2023

Onderhoud Toon Hermans Theater 2023

Het college van B&W heeft besloten tot het combineren van een deel van de voor komende jaren geplande onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van het Toon Hermans Theater en daarvoor het benodigde budget beschikbaar te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Samenwerkingsovereenkomst Ontkluizing Geleenbeek in Parklaan

Het college van B&W heeft besloten een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met het Waterschap Limburg over de verbreding en ontkluizing van de Geleenbeek in de Parklaan van de Agricolastraat tot de Voorstad, met bijbehorende kostenverdeling. Hiermee kan worden gestart met de aanbesteding van de werkzaamheden en het aanvragen van de benodigde vergunningen.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Woondeal Limburg 

Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de inhoud van de Woondeal Limburg. In de Woondeal Limburg zijn de provinciale woningbouwafspraken nader uitgewerkt. De gemeenteraad wordt over de Woondeal Limburg geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake aardbeving Turkije en Syrië

De fractie VVD heeft vragen gesteld inzake de aardbeving in Turkije en Syrië. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake ontwikkelingen Spartacus OV-plan

De fractie D66 heeft vragen gesteld over Ontwikkelingen Spartacus OV-plan. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Wilt u meer informatie over een besluit? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Sittard-Geleen. Het Klant Contact Centrum is te bereiken op werkdagen op 14 046.