Besluitenlijst week 11 - 2023

Vastgesteld 21 maart 2023

Gemeentelijke onderscheiding (Penning van Verdienste)

Het college van B&W besluit tot toekenning van een gemeentelijke onderscheiding (Penning van Verdienste) aan Stichting Krombroodrapencomité Sittard als blijk van waardering voor de langdurige, vrijwillige en maatschappelijke inzet van het comité. 

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Raadsinformatiebrief bouwplan de Baenje

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over het verlenen van de vergunning voor het bouwplan de Baenje. Met de brief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het genomen besluit, het proces tot nu toe en het vervolgproces.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Raadsinformatiebrief Omgevingsplandeel Chemelot en Haven Stein

Het college van B&W informeert de gemeenteraad dat een zogenaamd ‘plan milieueffect beoordelingsrapport’ gemaakt wordt voor het omgevingsplandeel Chemelot en Haven Stein. Dit (onderzoek en) rapport beperkt zich tot het niet bebouwde terrein binnen het plangebied 
Chemelot. Er is toegezegd dat tijdig informatiesessies worden gehouden voor de gemeenteraden, bedrijven, inwoners en andere belanghebbenden.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Brief aan de gemeenteraad inzake Programma aanpak 2023-2024 Samen Sterk tegen Eenzaamheid Sittard-Geleen

Het college van B&W heeft besloten om de gemeenteraad via een brief te informeren over de Programma aanpak 2023-2024 Samen Sterk tegen Eenzaamheid Sittard-Geleen. In de brief staan de doelen en acties van de lokale coalitie voor de periode 2023-2024.

Portefeuillehouder:  wethouder Judith Bühler

ENSIA Rapportage 2022 en zelfevaluatie Basisregister Personen (BRP)

Het college van B&W heeft de ENSIA-rapportage 2022 en de zelfevaluatie Basisregister Personen (BRP) vastgesteld. Deze rapportage beschrijft de stand van zaken van de gemeentelijke beveiliging van (digitale) informatie. Gemeenten zijn verplicht hierover jaarlijks te rapporteren aan 
ministeries en gemeenteraad.

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Overeenkomst overname materialen TEIC  

Het college van B&W stemt in met de ondertekening van de overeenkomst om de materialen van de 
Stichting TEIC, na beëindiging van de activiteiten en de opheffing van de Stichting, in eigendom over te nemen. Daardoor zal de Olympische krachtruimte en de klimaatruimte aan de Eggerweg in Sittard voor (top)sporters en het onderwijs open kunnen blijven.

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Besluit Wmo 2023 gemeente Sittard-Geleen

Het college van B&W stelt het 'Besluit Wmo gemeente Sittard-Geleen 2023' vast. In dit besluit staan de tarieven voor de Wmo maatwerkvoorzieningen in 2023. Het Besluit geldt vanaf de datum van bekendmaking, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Subsidie voor extra schoolmaatschappelijk werk, jongerenwerk en jeugdpsychologen

Het college van B&W besluit de MIK&PIWgroep subsidie te verlenen. Met de subsidie kan de extra  inzet van schoolmaatschappelijk werk, jongerenwerk en jeugdpsychologen om jeugdigen te ondersteunen bij de gevolgen van de COVID-19 pandemie vervolgd worden in 2023.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Subsidies MIK & PIW GROEP 2023

Het college van B&W heeft besloten om aan de MIK & PIW groep subsidie te verlenen voor Partners in Welzijn (PIW), Ecsplore, het Knooppunt Informele Zorg (KIZ) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De subsidie wordt verleend voor de reguliere basisdienstverlening en voor specifieke opgaven in 2023.

Portefeuillehouder:  wethouder Ivo Tillie

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Xaverius, passend onderwijs en Xonar

De fractie PIT heeft vragen gesteld over Xaverius, passend onderwijs en Xonar. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Wilt u meer informatie over een besluit? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Sittard-Geleen. Het Klant Contact Centrum is te bereiken op werkdagen op 14 046.