Besluitenlijst week 12 - 2023

Vastgesteld 28 maart 2023

Verduurzaming Geleen-Zuid en Kluis

Het college van B&W stemt in met het toevoegen van een extra selectiecriterium binnen het project om particuliere woningeigenaren in Geleen-Zuid en Kluis te stimuleren en ondersteunen om hun woning te verduurzamen. Om tot een geschikte selectie te komen van woningen die hiervoor in aanmerking komen, wordt als criterium een WOZ-waarde lager dan € 300.000,- toegevoegd. 

Andere criteria voor deelname zijn:

  • Alleen rijtjeswoningen (hoek- en tussenwoningen) i.v.m. gemiddeld lagere inkomenspositie t.o.v. huishoudens in grotere woningen (2-onder-1 kap- en vrijstaande woningen);
  • Rijtjeswoningen geheel in particulier bezit en gespikkeld bezit lopen parallel op;
  • Rijtjeswoningen boven gestapelde bouw (VVE’ s) i.v.m. realiseerbaarheid;
  • Niet wie het eerst komt, wie het eerst maalt; wel werken met verzameldata (i.v.m. 

vraagbundeling/efficiëntie)Laagste labels eerst (in verband met verwacht lager inkomen).

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Uitkomst huisvestingsstudie Exaedes naar herhuisvesting Oekraïense inwoners en statushouders

Het college van B&W besluit om nader onderzoek in te stellen naar de transformatie van bestaande gebouwen en terreinen voor herhuisvesting van Oekraïense inwoners. Zij wonen nu op tijdelijke opvanglocaties in de gemeente. Het onderzoek richt zich op de gebouwen ‘Kleine Steeg 11’ en ‘Walramstraat 9-19’ in Sittard en de terreinen ‘Graaf van Loonstraat 39’  (voormalige Dacapo locatie) te Born en ‘Heinseweg’ (voormalige parkeerplaats) te Sittard. Om de benodigde investeringen te kunnen doen en de snelheid in het proces te houden wordt de raad gevraagd middelen vrij te maken in de jaarrekening en de eerste programmarapportage.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Brief aan externe partij inzake Reactie brief harmonisatieproces BsGW

Het college van B&W heeft besloten de BsGW per brief te informeren over de gemeentelijke reactie op het harmonisatieproces BsGW. Met de brief wordt beoogd BsGW op de hoogte te stellen van het traject bij de gemeente.

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Nieuw convenant G40-Platform 31

Het college van B&W besluit om in te stemmen met het convenant tussen de G40 en Platform 31:

Samenwerken aan Aantrekkelijke en Krachtige Steden, 2023 t/m 2027.

Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Brief aan D66 inzake transparantie Huis aan de Markt

Het college van B&W heeft de open brief van D66 over de transparantie Huis aan de Markt beantwoord en daarin onder meer verwezen naar de in februari naar de raad gestuurde info over het participatieproces. 

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO over De Domijnen

De fractie gob heeft vragen gesteld over De Domijnen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Wilt u meer informatie over een besluit? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Sittard-Geleen. Het Klant Contact Centrum is te bereiken op werkdagen op 14 046.