Besluitenlijst week 13 - 2023

Vastgesteld 4 april 2023

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Rijstraat 3 en 5 Guttecoven'

Het college van B&W heeft besloten om een gewijzigd raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad naar aanleiding van de behandeling in de raadsronde van 16 maart 2023.  

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Schaderegeling kabel- en leidingwerkzaamheden Sittard-Geleen 2023

Het college van B&W heeft ingestemd met de actualisatie van de tarieven in de voorgestelde Schaderegeling kabel- en leidingwerkzaamheden Sittard-Geleen 2023.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Benoemingsbesluit leden van het adviesorgaan; Raad van Advies Vidar

Het college van B&W heeft vijf leden benoemd voor de Raad van Advies Vidar.

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Bestemmingsplan ‘Natuurontwikkeling Trierveld’

Het college van B&W heeft ingestemd met het ontwerp van het bestemmingsplan ‘natuurontwikkeling Trierveld’. Het plan maakt het planologisch-juridisch mogelijk om een deel van het Trierveld na de ontgraving en opvulling in te richten als natuurgebied. Het ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens de inzagetermijn kunnen zienswijzen worden ingediend. Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen in de Stadswinkel in Geleen en online via ruimtelijkeplannen.nl.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Raadsinformatiebrief stand van zaken huisvesting doelgroep bieZefke

Het college van B&W heeft besloten de raad per brief te informeren over de stand van zaken huisvesting doelgroep bieZefke.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Wilt u meer informatie over een besluit? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Sittard-Geleen. Het Klant Contact Centrum is te bereiken op werkdagen op 14 046.