Besluitenlijst week 2 - 2023

Vastgesteld 17 januari 2023

Vaststellen kader voor een veilige ontwikkeling van Chemelot en haar omgeving (Veiligheid in samenwerking)

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de stand van zaken betreffende de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Het betreft hier met name het monitoren, evalueren en transparant bespreken van de voortgang die de Chemelot-partijen boeken in het realiseren van de ambitie om de meest veilige industriesite van Europa te worden als ook het intensiveren op de taken uit het Besluit risico’s zware ongevallen.
Daarnaast stemt het college in met het doorgeleiding van het raadsvoorstel, waarmee de gemeenteraad wordt gevraagd om de uitgangspunten van het veiligheidskader op en nabij de Chemelot site vast te stellen. Deze uitgangspunten hebben ten doel om de veiligheid op- en rondom Chemelot boven het wettelijk voorgeschreven niveau te brengen.
Verder wordt de raad geïnformeerd over de uitgevoerde- en lopende aanbevelingen met betrekking tot de risico- en crisiscommunicatie als ook over de aanbevelingen aan Chemelot/CSP/DSM en de wijze van uitvoering daarvan.

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen en wethouder Leon Geilen

Brief aan gemeenteraad over aanbesteding verwerken HRA, GFT en GFE in de ASL-gemeenten

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over het aanbesteden verwerken van huishoudelijk restafval, groente fruit en tuinafval en groente fruit en etensresten in de Limburgse gemeenten.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Herinrichting donderdagweekmarkt Sittard

Het college van B&W is akkoord met de herinrichting van de weekmarkt in Sittard volgens de uitgangspunten van vóór de Coronatijd. De effecten van aangepaste opstelling uit de coronaperiode heeft wel een aantal nieuwe inzichten opgeleverd en deze leerpunten worden meegenomen bij de huidige herinrichting. De standplaatstoewijzingen worden per koopman geformaliseerd. De door de Horeca gevraagde ruimtelijke aanpassing wordt momenteel voorbereid en inzichtelijk gemaakt en zal op een later tijdstip ter besluitvorming worden voorgelegd

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Verplaatsing weekmarkten 2023

Het college van B&W heeft voor 2023 de navolgende verplaatsingen van de weekmarkt vastgesteld: 

  • In Sittard, tijdens Carnaval, Kennedymars, Rosafestival, Oktoberfeest en Wèntjerdruim.
  • In Geleen, tijdens de Geleense Kermis en Glana Mundo. 

Hierbij dient aangemerkt te worden dat de voorbereiding voor carnaval ondergeschikt is aan de donderdagmarkt en slechts tot een minimale verschuiving zal leiden. Tijdens Wèntjerdruim wordt getracht de markt(en) zoveel als mogelijk te integreren in het evenement, waardoor ook hier meer sprake is van enkele verschuivingen dan van een marktverplaatsing.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Voortzetting City Deal 'Slimme stad zo doe je dat'

Het college van B&W stemt in met de verlenging van de deelname aan de City Deal ‘Slimme stad, zo doe je dat’ voor de jaren 2023 en 2024. De City Deal heeft tot op heden een aantal instrumenten en handvatten opgeleverd die de ontwikkeling van innovaties in onze gemeente kunnen versnellen. De komende jaren worden deze ‘tools’ samen met inwoners en bedrijven verder uitgewerkt en in praktijk gebracht onder meer in de proeftuin Zeeheldenbuurt.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Tijdelijke tegemoetkoming in de energielasten van inwoners

De gemeente wenst inwoners te ondersteunen die door de hoge energiekosten in financiële problemen zijn gekomen. Het college zal hiertoe de mogelijkheden om bijzondere bijstand in te zetten verruimen. Onder voorbehoud van de beschikbaarstelling van de middelen door de gemeenteraad, heeft het college besloten om een tijdelijk aanvulling op de Beleidsregels bijzondere bijstand Sittard-Geleen 2020 vast te stellen voor de periode van 1 januari 2023 tot 1 juli 2023.

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Toetreding Echt-Susteren tot RWM NV

De gemeente Echt-Susteren heeft aangegeven te willen toetreden tot RWM NV. Het college van B&W heeft ingestemd met de toetreding van de gemeente Echt-Susteren tot RWM onder bepaalde randvoorwaarden. Voor een tweetal randvoorwaarden vraagt de gemeente Echt-Susteren om voor 15 december 2021 een bevestiging te ontvangen van de andere aandeelhoudende gemeenten dat ze hiermee kunnen instemmen. Het college stemt in met deze 2 randvoorwaarden. De overige randvoorwaarden worden meegenomen in het verdere onderhandelingsproces met Echt-Susteren.

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Randvoorwaarden toetreding Echt-Susteren tot RWM NV

De gemeente Echt-Susteren heeft aangegeven te willen toetreden tot RWM NV. Aan deze toetreding hebben zij enkele randvoorwaarden verbonden. Over de uitwerking van deze randvoorwaarden wordt een besluit genomen in de AvA RWM van 17 februari 2022. 
De portefeuillehouder vraagt aan het college van B&W om een standpunt in te nemen over de verschillende randvoorwaarden. Het college heeft onder voorwaarden ingestemd met de uitgewerkte randvoorwaarden.

Begroting G40 2023

Het college besluit om de begroting van stedennetwerk G40 goed te keuren. Hiernaast heeft het college ingestemd met de contributie voor het jaar 2023.

Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Vaststelling subsidie Stichting De Domijnen Westelijke Mijnstreek 2021

Het Cultuurbedrijf De Domijnen krijgt elk jaar subsidie van de gemeente ten behoeve van de diverse culturele huizen: het Toon Hermans Theater, poppodium Volt, het Filmhuis, het Museum, het Erfgoedcentrum en de Bibliotheek. De Domijnen had in 2021 veel last van covid19, te meer er in 2021 wederom sprake was van lock downs met bijpassende maatregelen voor de culturele sector. De Domijnen is geïnformeerd met een brief over het definitieve subsidiebedrag voor het jaar 2021 ter hoogte van € 8.894.640.

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Pilot ‘verduurzaming verwarmde zitplaatsen op terrassen 2023’

Het college van B&W heeft ingestemd met het subsidiëren van warmtekussens voor lokale horecaondernemers met een terras om deze ondernemers te ondersteunen tijdens het winterseizoen. Dit wordt gedaan in de vorm van een kleinschalige pilot ‘subsidieregeling aanschaf duurzame warmtekussens horeca gemeente Sittard-Geleen 2023’.

Portefeuillehouder:  wethouders Yvonne Salvino-Meijer en Ivo Tillie

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Wilt u meer informatie over een besluit? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Sittard-Geleen. Het Klant Contact Centrum is te bereiken op werkdagen op 14 046.