Besluitenlijst week 3 - 2023

Vastgesteld 24 januari 2023

Brief aan de gemeenteraad inzake uitspraak rechtbank Limburg gebruikersheffing OZB niet-woningen bioscoop

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de gevolgen van de uitspraak van de rechtbank Limburg over de gebruikersheffing niet-woningen bij de Pathé bioscoop in Maastricht.

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Ontwikkelingen Het Groene Net Zuid/Warmtenet Zuid Limburg

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de ontwikkeling van het warmtenet. Er wordt een regionaal bestuurlijk overleg warmtenetten ingesteld voor de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein. Sittard-Geleen gaat een actieve rol vervullen in het ambtelijk en bestuurlijk traject voor 
de realisatie van het Warmtenet Zuid Limburg.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Brief aan de gemeenteraad inzake nieuwe ontwikkelingen omtrent kernenergie

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over nieuwe ontwikkelingen omtrent kernenergie op landelijk en provinciaal gebied.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Vragen ex artikel 43 RVO inzake laadpalen in de wijk De Haese Geleen

De fractie PVV heeft vragen gesteld over laadpalen in de wijk De Haese te Geleen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Wilt u meer informatie over een besluit? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Sittard-Geleen. Het Klant Contact Centrum is te bereiken op werkdagen op 14 046.