Besluitenlijst week 46 - 2023

Vastgesteld 21 november 2023

Beheer en onderhoud Gulik-Gelre haven en Franciscushaven

Het college van B&W besluit de raad via de 3de rapportage voor te leggen om baggerwerkzaamheden bij de Gulik-Gelre-Haven en Franciscushaven te laten uitvoeren om de bereikbaarheid van de binnenhavens van onze gemeente te waarborgen.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Afhandelen achtergesteld onderhoud Toon Hermans Theater

Het college van B&W heeft besloten tot het wegwerken van het achtergestelde huurdersonderhoud en daarvoor het benodigde budget beschikbaar te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Toekomst Sportstichting Sittard-Geleen

Het college van B&W heeft besloten de Sportstichting Sittard-Geleen niet in te sourcen in de gemeentelijke organisatie, maar in plaats daarvan in samenwerking met de Sportstichting een vervolgtraject te starten. Dit vervolgtraject is gericht op de herstructurering van de Sportstichting. Het college zal actief betrokken zijn bij het vormen van een nieuwe organisatie. Daarnaast heeft het college besloten om het huidige personeel toe te zeggen dat, na de voorgenomen herstructurering bij een eventuele toekomstige overdracht van activiteiten van de Sportstichting naar een andere organisatie, de huidige arbeidsvoorwaarden door de gemeente gegarandeerd worden en dat er als gevolg van de overgang van onderneming geen gedwongen werkeloosheid zal ontstaan.

Portefeuillehouder: Andries Houtakkers

Brief aan de gemeenteraad inzake afhandelen motie Windpark Holtum-Noord

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over het afhandelen van de motie Windpark Holtum-Noord. Met de inhoud van deze brief beschouwt het college de motie als afgehandeld.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Buiten toepassing verklaren rijkscoördinatieregeling

Het college van B&W heeft kennis genomen van de brief van de Minister en in reactie hierop stemt het college in met het buiten toepassing verklaren van de rijkscoördinatieregeling voor het project inzake de opwaardering van het stroomnetwerk Graetheide.

Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen en Ivo Tillie

Startdocument huisvesting

Het college van B&W heeft ingestemd met de startdocumenten huisvesting voor de bestuurlijke en ambtelijke huisvesting, Vidar, Wijkbeheer & IPOR en Huis aan de Markt. Het college van B&W verzoekt de raad een zienswijzen kenbaar te maken inzake de vier startdocumenten huisvesting.

Portefeuillehouder: wethouders Judith Bühler, Leon Geilen en Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake 'Aanwezige spookkinderen binnen onze gemeente'

De fractie Lokaal Sittard-Geleen-Born heeft vragen gesteld over spookkinderen binnen onze gemeente. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Wilt u meer informatie over een besluit? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Sittard-Geleen. Het Klant Contact Centrum is te bereiken op werkdagen op 14 046.