Besluitenlijst week 47 - 2023

Vastgesteld 28 november 2023

Addendum Realisatieovereenkomst deelplan C Middengebied

Het college van B&W is akkoord gegaan met een aanvulling (addendum) op de Realisatieovereenkomst deelplan C Middengebied uit 2022. Hiermee kunnen de ontwikkelingen verder worden voortgezet.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Intrekken Nota Bodembeheer 2021 gemeente Sittard-Geleen

Het college van B&W heeft de Nota Bodembeheer 2021 gemeente Sittard-Geleen per 31 december 2023 ingetrokken. Dit om te vermijden dat er met de komst van de Omgevingswet onduidelijkheid en verwarring ontstaat omtrent de regelgeving over het beoordelen van de bodemkwaliteit bij activiteiten.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Overeenkomst inzake gebruik Kerkplein Sittard:

Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de aanpassing van de overeenkomst met het kerkbestuur van de Petruskerk over het gebruik van het Kerkplein in Sittard. De aanpassing leidt tot duidelijkheid over het gebruik van de parkeervergunningen die aan het kerkbestuur ter 
beschikking worden gesteld en over de wijze waarop het parkeerregime gehandhaafd wordt.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Verstrekking leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen via ‘maatschappelijke passen’ van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Het college van B&W  is akkoord gegaan met het sluiten van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten voor de afname van ‘maatschappelijke passen’. Deze passen worden verstrekt aan Oekraïense ontheemden die niet over een Nederlandse bankrekening beschikken.

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Huisvesting peuter- en kinderopvang in basisscholen

Het College van B&W heeft op basis van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs- en Kindfuncties besloten akkoord te gaan met financiering van huisvesting van peuter- en kinderopvang in basisscholen (Integrale Kindcentra). Hieraan wordt de voorwaarde verbonden dat aanbieders van kinderopvang een kostprijsdekkende huurvergoeding betalen aan schoolbesturen. Hiervan dragen schoolbesturen het aandeel voor de financiering van de stichtingskosten en de eigenaarslasten af aan de gemeente, zodat de financiering voor de gemeente budgettair neutraal verloopt.

Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Kettingbeding uitbreidingslocatie Retailpark Sittard Geleen

Het college van B&W heeft ingestemd met het voorstel om het kettingbeding van Gardenz B.V. op het Retailpark Sittard Geleen te laten vervallen. Dit is opgenomen in de leveringsakte met het referentienummer 21122656/JHO. Bij dit besluit vervalt de voorwaarde dat het niet is 
toegestaan om de uitbreidingslocatie in bezit van Gardenz B.V. te verkopen en/of verhuren anders dan aan bedrijven of instellingen die al gevestigd zijn in de Gemeente Sittard-Geleen.

Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Financiering huisvesting kinderopvang Handj in Hand

Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met financiering van de stichtingskosten van kinderopvang Handj in Handj als onderdeel van de nieuwbouw van IKC de Kingbeek. Hieraan wordt de voorwaarde verbonden dat Handj in Handj een kostprijsdekkende huur gaat betalen aan stichting Kindante, waarvan de financieringskosten en eigenaarslasten worden doorbetaald aan de gemeente.

Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Samenwerking kasteel Limbricht ten behoeve van gemeenschapshuis Limbricht

Het college van B&W heeft besloten een samenwerking aan te gaan met de exploitant van kasteel Limbricht voor het gebruiken van nog te bouwen ruimten als toekomstige  gemeenschapsaccommodatie voor de kern Limbricht. Tot die tijd blijft het huidige gemeenschapshuis in gebruik en worden indien nodig noodzakelijke onderdelen opgeknapt.

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Aanwijzing toezichthouders van team Toezicht & Handhaving gemeente Sittard-Geleen 2023

Het college van B&W heeft besloten om het Besluit aanwijzing toezichthouders werkzaam binnen het team Toezicht & Handhaving van de gemeente Sittard-Geleen 2023 vast te stellen. Het aanwijzingsbesluit van 2019 wordt ingetrokken. De besluiten treden in werking op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties 2023

Het college van B&W heeft besloten om de nieuwe Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties 2023 vast te stellen. In deze nieuwe Subsidieregeling zijn een paar wijzigingen aangebracht voor speeltuinen met een eigen gebouw en Stichting Plök! is toegevoegd. Deze regeling vervangt de Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties 2022.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Raadsinformatiebrief geactualiseerd businessplan vernieuwbouw Het Anker Born

Het college van B&W heeft besloten de raad te informeren over het geactualiseerde vernieuwbouwplan van sportcomplex Het Anker in Born.

Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen en Andries Houtakkers

Middelen verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Het college van B&W heeft besloten om de raad voor te stellen middelen ter beschikking te stellen ten behoeve van het uitvoeren van duurzaamheidsinspecties gericht op het maatschappelijk vastgoed. Hiermee dragen wij bij aan de klimaatopgave binnen onze gemeente.

Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen en Andries Houtakkers

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Wilt u meer informatie over een besluit? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Sittard-Geleen. Het Klant Contact Centrum is te bereiken op werkdagen op 14 046.