Besluitenlijst week 49 - 2023

Vastgesteld 12 december 2023

Benoeming van een lid van de commissie voor bezwaarschriften gemeente Sittard-Geleen, Kamers voor Sociale Zaken

Het college van B&W besluit de heer mr. V. Van den Heuvel vanaf 1 februari 2024 tot 1 februari 2028 te benoemen tot lid van de Kamers Sociale Zaken van de commissie bezwaarschriften.

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Herziening bestemmingsplan ‘Burgemeester Damenpark en Glanerbrook'

In december 2022 heeft de gemeenteraad het nieuwe ‘bestemmingplan Burgemeester Damenpark en Glanerbrook’ vastgesteld. Dit plan is nu op een paar punten aangepast. Er is een maximum aantal bezoekers vastgesteld voor evenementen binnen de bestemmingen ‘Groen’ en ‘Sport’. En er zijn aanvullende regels vastgesteld voor de duur van deze evenementen en het maximaal toegestane geluid ervan. Het ontwerpplan wordt bekend gemaakt in het gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl en kan online geraadpleegd worden via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het ontwerpplan wordt na het collegebesluit gedurende zes weken ter inzage gelegd in de Stadswinkel in Geleen.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Principebesluit aangepast plan Tudderenderweg 25 Sittard

Het college van B&W besluit onder voorwaarden in te stemmen met het aangepaste plan voor de ontwikkeling van woningen op het perceel Tudderenderweg 25 Sittard. Eén van de voorwaarden is dat overleg plaatsvindt met de omwonenden. Nu het plan is aangepast vindt er opnieuw overleg met de omwonenden plaats op 13 december 2023.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Start procedure bestemmingsplan Bremstraat 5 Sittard

Het college van B&W heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Bremstraat 5’ conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening gedurende zes weken ter inzage te leggen. Op basis van het nieuwe bestemmingsplan wordt in de vorm van een reguliere woonfunctie invulling gegeven aan een reeds sinds jaren leegstaand gebouw.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Subregionaal & gemeentelijk woonbehoefteonderzoek, schaarsteonderzoek en factsheet

Het college van B&W heeft het subregionale en gemeentelijke woonbehoefteonderzoek, schaarsteonderzoek en de factsheet Wonen 2023 vastgesteld.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Erratum 3de rapportage 2023

Het college van B&W heeft ingestemd met het erratum bij de 3de rapportage 2023 en de wijziging raadsvoorstel 3de rapportage 2023 en biedt deze aan de gemeenteraad aan. 

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

1 e wijziging OZB-tarieven 2024

Het college van B&W stemt in met het raadsvoorstel over de 1e wijziging OZB-tarieven 2024.

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Gewijzigd structuurontwerp bouwplan Hart voor Sittard aan de President Kennedysingel te Sittard en ontwerpbestemmingsplan ‘President Kennedysingel – Swentiboldstraat’

Het college van B&W stemt in met het gewijzigde structuurontwerp voor het bouwplan ‘Hart voor Sittard’ aan de President Kennedysingel te Sittard en met het ontwerp van het bestemmingsplan President Kennedysingel -Swentiboldstraat. Aansluitend aan dit besluit wordt het ontwerp 
bestemmingsplan voor het bouwplan ter inzage gelegd.

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Gedrag Sabic

De fractie van PIT heeft op 7 november 2023 vragen gesteld over “Gedrag Sabic”. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake voortgang tijdelijke crisisnoodopvang asielzoekers bij bedrijvenstad Fortuna

De fractie van Lokaal Sittard-Geleen-Born heeft op 22 november 2023 vragen gesteld over de voortgang tijdelijke crisisnoodopvang asielzoekers bij bedrijvenstad Fortuna. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Wilt u meer informatie over een besluit? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Sittard-Geleen. Het Klant Contact Centrum is te bereiken op werkdagen op 14 046.