Besluitenlijst week 7 - 2023

Vastgesteld 28 februari 2023

Brief aan de gemeenteraad over het voorstel van D66 aan het college om deel te nemen aan het ‘Shelter City programma’

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over het voorstel van D66 van 1 december 2022. D66 vraagt het college of zij bereid is tot vrijwillige deelname aan het ‘Shelter City programma’ voor mensenrechtenverdedigers. Het college is van mening dat dit programma een te grote investering vraagt en besluit niet deel te nemen.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Principeverzoek voor de realisatie van 32 zorgappartementen in het pand aan de Valkstraat 14 te Sittard

Het college van B&W stemt onder voorwaarden in met herbestemming van het leegstaande pand aan de Valkstraat 14 te Sittard naar 32 zorgappartementen.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Tweede verhoging eenmalige energietoeslag 2022  

Het college van B&W heeft ingestemd met het betalen van € 500 als aanvulling op de energietoeslag. Er komt ook in 2023 een energietoeslag. De wet die dit mogelijk maakt, geldt waarschijnlijk vanaf juni of juli 2023. De gemeente Sittard-Geleen vindt het te lang om daarop te wachten. En betaalt in maart van dit jaar al € 500 uit aan de huishoudens die eerder deenergietoeslag 2022 hebben gekregen. De overige € 800 volgt later dit jaar. Daarmee krijgen huishoudens die de energietoeslag 2022 hebben gekregen ook in 2023 een totaalbedrag van € 1.300 om de energiekosten (deels) te betalen.

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Oproep bijdrage Giro555 Turkije en Syrië

De gemeente Sittard-Geleen doneert 1 euro per inwoner aan giro 555 ‘actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië’. Afgerond gaat een bedrag van € 92.000 naar directe noodhulp via het Rode Kruis. Daarmee kunnen getroffen mensen geholpen worden met medische hulpmiddelen, water & voedsel en tenten zodat de slachtoffers een dak boven hun hoofd kunnen krijgen.

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Intentieverklaring Regenbooggemeenten 2023-2026

Het college heeft besloten om van 2023-2026 de samenwerking ‘Regenboogsteden’ voort te zetten. Dit betekent dat gemeente Sittard-Geleen zich de komende jaren blijft inzetten op het bevorderen van de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI’s).

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Vragen ex artikel 43 RVO inzake aanpassing Huisvestingswet en wetsvoorstel Nationaal  Opkoopverbod

De fractie CDA heeft vragen gesteld over de mate waarin het college op de hoogte is van verschillende wetswijzigingen en verordeningen op het gebied van volkshuisvesting en van plan is om bepaalde instrumenten in te zetten in Sittard-Geleen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie  verzonden.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Credo/Pastorie Lindenheuvel

De fractie Partij voor de Vrijheid (PVV) Sittard-Geleen heeft vragen gesteld over Credo/Pastorie Lindenheuvel. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Wilt u meer informatie over een besluit? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Sittard-Geleen. Het Klant Contact Centrum is te bereiken op werkdagen op 14 046.