Besluitenlijst week 9 - 2023

Vastgesteld 7 maart 2023

Brief aan de gemeenteraad inzake stembureaus 2023

Op woensdag 15 maart 2023 worden er Provinciale staten- en Waterschapsverkiezingen gehouden. Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de stembureaus. Met de brief wordt beoogd de gemeenteraad kennis te geven van de ligging en 
toegankelijkheid van stembureaus voor de verkiezingen.

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Brief aan de gemeenteraad inzake Investeringsbesluit Mijnwater Warmte Infra fase 1 Enexis

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over Investeringsbesluit Mijnwater Warmte Infra fase 1 Enexis. Met de brief wordt beoogd de gemeenteraad actief te informeren over deze belangrijke ontwikkeling bij de verbonden partij Enexis.

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Dividendbeleid Enexis en uitkering opbrengst verkoop Fudura

Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met de voorstellen van Enexis over het dividendbeleid en de eenmalige uitkering als gevolg van de verkoop van Fudura.

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Onderhandelingsakkoord Staat en netwerkbedrijven

Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met het ondertekenen door Enexis van het Afsprakenkader tussen de Staat en de netwerkbedrijven. Hierdoor zijn de voorwaarden voor een toekomstig aandeelhouderschap van de Staat vastgelegd en uniform voor de drie 
netwerkbedrijven. Met het Afsprakenkader wordt geborgd dat in de toekomstige kapitaalbehoefte van Enexis voor de energietransitie wordt voorzien. Ook als de huidige regionale aandeelhouders niet meer bereid en/of in staat zijn om in de gehele kapitaalbehoefte van Enexis te voorzien.

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Verlenging accountantsdiensten door Deloitte

Het college van B&W heeft besloten om de optie in de overeenkomst voor de jaarrekeningcontrole met Deloitte te lichten. Dit houdt in dat Deloitte de jaarrekeningcontrole zal uitvoeren voor de gemeente in 2023 en 2024. Het college heeft tevens besloten om de controleopdrachten voor de 
onderdelen van Vidar door Deloitte voort te zetten voor de jaren 2023 en 2024.

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Additioneel budget voor uitvoering corona noodfonds MKB

Het college van B&W heeft besloten € 61.000,- extra budget vrij te maken voor de subsidieregeling corona noodfonds ondernemers gemeente Sittard-Geleen 2022. Met dit budget kunnen 4 ondernemers ondersteund worden die al een aanvraag voor noodsteun hadden ingediend en positief zijn beoordeeld.

Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

CPB-onderzoek houdbaarheid Wmo en Jeugdwet

Het college van B&W stemt in met het verzoek van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) om mee te doen aan het CPB-onderzoek over de de Wmo en de Jeugdwet.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Het Schone Lucht Akkoord

Het college van B&W heeft besloten aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord. Met dit akkoord zetten we ons als gemeente in om samen met anderen de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Het Schone Lucht Akkoord sluit aan bij de ambities en doelstellingen uit het 
coalitieakkoord en de omgevingsvisie, om een duurzame en gezonde stad te zijn.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Sluiting MKD Xonar in Limbricht

De fractie VVD heeft vragen gesteld over sluiting MKD Xonar in Limbricht. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Brief aan de gemeenteraad inzake voortgang Huis aan de Markt

Het college heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over voortgang Huis aan de Markt. In de brief wordt aangegeven dat een andere wijze van opbouw van het Huis aan de Markt wordt uitgewerkt.

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Wilt u meer informatie over een besluit? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Sittard-Geleen. Het Klant Contact Centrum is te bereiken op werkdagen op 14 046.