Onderzoeksprogramma

De Rekenkamer Sittard-Geleen dient jaarlijks een onderzoeksprogramma vast te stellen met daarin een overzicht van onderwerpen/dossiers die in de loop van dat jaar onderzocht zullen gaan worden.

Bekijk het onderzoeksprogramma 2024

Na de benoeming op 24 mei 2018 is de Rekenkamer Sittard-Geleen aan de slag gegaan om te komen tot een onderzoeksprogramma. Dit onderzoeksprogramma liep eind 2020 ten einde. In september 2020 heeft de Rekenkamer aan alle fracties van de gemeenteraad gevraagd onderwerpen aan te dragen die voor rekenkameronderzoek in aanmerking komen. Dit leverde een aanzienlijke lijst met onderwerpen op. Vervolgens heeft de Rekenkamer deze onderwerpen uitgebreid besproken en afgewogen aan de hand van een aantal criteria. Een en ander heeft geleid tot een concept-onderzoeksprogramma voor de jaren 2021-2023 dat op 3 december 2020 is besproken in de Commissie Begroting & Verantwoording. 
Met de vaststelling van het onderzoeksprogramma is op hoofdlijnen bepaald welke onderzoeken de komende tijd zullen starten. Er wordt echter uitdrukkelijk de mogelijkheid open gehouden om ruimte te creëren voor andere onderzoeken indien de actualiteit daar aanleiding toe geeft. Er zal derhalve een dynamische onderzoeksprogrammering gehanteerd worden. De Rekenkamer nodigt dan ook iedereen uit eventuele onderzoeksuggesties met haar te delen.

Update november 2023: inmiddels is het Onderzoeksprogramma 2024 beschikbaar