Resultaten van het onderzoek naar de ervaringen over de ontvangen jeugdhulp in 2020

Hieronder staan de resultaten van het onderzoek. Wilt u het hele onderzoeksrapport ontvangen? Stuur dan een e-mail naar jeugd@sittard-geleen.nl

Toegankelijkheid van voorzieningen 

Jongeren en ouders is gevraagd naar de toegankelijkheid van de voorzieningen. 

 • Van de respondenten geeft 75% aan dat zij weten waar zij terechtkunnen als zij hulp of ondersteuning nodig hebben. Van de respondenten geeft 25% aan dat zij niet of zelden weten waar ze voor hulp terechtkunnen. 
 • Respondenten geven aan snel geholpen te worden nadat zorg of ondersteuning nodig is gebleken, 64% geeft aan vaak of altijd snel geholpen te zijn. In de referentiegroep is dit 65%. 
 • Van belang is dat jongeren en ouders het gevoel hebben dat zij de zorg en ondersteuning kunnen krijgen die nodig is. Een meerderheid van de respondenten geeft aan dit gevoel te hebben, namelijk 75%. Dit is exact gelijk aan de referentiegroep. Jongeren (79%) hebben over het algemeen iets meer dan hun ouders (73%) het gevoel dat ze de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

In vergelijking met de referentiegroep scoort onze gemeente op alle drie de stellingen gelijk. 

Uitvoering van de zorg 

 • Respondenten is gevraagd hoe zij de zorg of hulp ervaren. Hierbij is ingegaan op de zorg in het algemeen en op de hulpverlener. Een meerderheid van de respondenten is overwegend positief over de zorg of hulp. Zo geeft 80% van de respondenten aan dat zij goed geholpen worden bij vragen en problemen. 
 • Een belangrijk onderdeel daarvan is dat jongeren en ouders medezeggenschap ervaren. Een meerderheid van de respondenten ervaart dit ook. Zo zegt 85% dat beslissingen over de hulp samen met hen genomen worden. 
 • Ook is goede samenwerking tussen verschillende (hulpverlenende) organisaties een belangrijke voorwaarde voor goede jeugdhulp. Van de respondenten geeft 67% aan dat de verschillende organisaties goed samenwerken. 

Ten opzichte van de referentiegroep scoort onze gemeente op alle aspecten gelijk. 

 • Een ruime meerderheid van de respondenten spreekt zich positief uit over de hulpverleners. Het gaat hierbij om zeer veel verschillende soorten hulpverlening. De kennis van medewerkers is goed (84% is hier tevreden over), men heeft het idee serieus te worden genomen (87%) en de behandeling is volgens de meeste respondenten respectvol (95%). Deze cijfers komen eveneens sterk overeen met de referentiegroep. 

Effect van de hulp 

 • Het grootste effect van de hulp voor jongeren lijkt te zijn bereikt op het gebied van opgroeien. Door de hulp voelt de jongere zich beter (83%), is het gedrag volgens ouders en jongeren verbeterd (77%), gaat het thuis beter (78%) en voelt de jongere zich veiliger (68%). Opnieuw is in vergelijking met de referentiegroep een gemiddeld gelijke score te zien. 
 • Op het gebied van zelfstandigheid weet 69% van de respondenten een beetje of veel beter wat hij of zij wil dankzij de hulp. Ook zegt 71% vaker te zeggen wat hij of zij nodig heeft dankzij de hulp. 73% ervaart dat er beter of veel beter naar hen geluisterd wordt door de hulp. 
 • 71% van de respondenten ziet als effect dat zij door de hulp beter hun problemen kunnen oplossen en 63% kan beter voor zichzelf opkomen dankzij de hulp. 70% heeft door de hulp meer vertrouwen in de toekomst. Ten opzichte van de referentiegroep worden de effecten van de hulp op de zelfredzaamheid in gelijke mate ervaren. 
 • 75% van de respondenten geeft aan dat het door de hulp een beetje of veel beter gaat (met het kind) op school, werk of dagbesteding. Volgens 54% besteedt het kind zijn of haar vrije tijd een beetje of veel beter dankzij de hulp. Volgens 55% is de relatie van het kind met vrienden en anderen een beetje of veel beter geworden door de hulp. 

Ten opzichte van de referentiegroep worden de positieve effecten in ongeveer vergelijkbare mate ervaren.