Herziening bestemmingsplan

Om te komen tot een ontwerp bestemmingsplan zijn verschillende onderzoeken nodig. Ook moet er vooroverleg zijn met verschillende instanties en vindt inspraak plaats. De doorlooptijd van start van een initiatief tot ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan is ongeveer zes maanden.  

Situatie voor 1 januari 2024

Een herziening van het bestemmingsplan, waarvan het ontwerp vóór 1 januari 2024 ter inzage is gelegd, wordt vastgesteld volgens de huidige wet, de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Een doorlooptijd van 6 maanden betekent dat, wanneer er na 1 juni 2023 een aanvraag wordt ingediend om het bestemmingsplan te herzien, het aannemelijk is dat het ontwerp van het bestemmingsplan niet meer tijdig ter inzage kan worden gelegd. De aanvraag zou dan automatisch behandeld moeten worden volgens de Omgevingswet die op 1 januari 2024 ingaat. Dat betekent dat er in plaats van een bestemmingsplan een omgevingsplan moet worden vastgesteld, iets dat bij de inwerkingtreding van de wet nog niet mogelijk is. Wij adviseren u daarom een bestemmingsherziening te regelen via het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Situatie na 1 januari 2024

Ook na inwerkingtreding van de Omgevingswet kunt u dus beter een omgevingsvergunning aanvragen. 

Gemeenten zijn namelijk nog niet in staat om een omgevingsplan te herzien vanwege de nieuwe wetgeving en het bij elkaar brengen van diverse regels. Wij hebben van de wetgever tot 1 januari 2030 gekregen om te komen tot een omgevingsplan. 

Beste optie

Om hiervoor genoemde redenen adviseren wij u met ingang van 1 juni 2023 geen nieuwe aanvragen om herziening van het bestemmingsplan in te dienen maar om uw plannen door middel van een aanvraag van een omgevingsvergunning te realiseren.

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken met de balie vergunningen van het team Vergunningen, telefoon 14 046. 

Wanneer u desondanks meent dat er een herziening van het bestemmingsplan nodig is dan vragen wij u contact op te nemen met één van onze planjuristen van het team Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoon 14 046.