Meldpunt goed verhuurderschap

Heeft u als huurder of woningzoekende te maken met ongewenst verhuurgedrag? Geef signalen en meldingen dan door aan het Meldpunt goed verhuurderschap.

Wet goed verhuurderschap

Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap ingegaan. De wet heeft als doel om ongewenst gedrag van verhuurders van woningen of andere verblijfsruimten te voorkomen. Daarnaast biedt de wet gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen huurmisstanden. In de wet staan algemene regels waar verhuurders zich aan moeten houden. Deze regels gelden voor het gehele verhuurproces. En voor zowel de reguliere verhuur van woonruimte, als de verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten.

Houdt uw verhuurder zich niet aan deze algemene regels? Dan kunt u hiervan een melding maken bij het Meldpunt goed verhuurderschap

Wat zijn de algemene regels (basisnorm)?

Discriminatie

Discriminatie is niet toegestaan. Er mag geen onderscheid worden gemaakt op grond van ras, geloofsovertuiging, politieke overtuiging, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte.

Intimidatie

Intimidatie (iemand die door lichamelijk of psychisch geweld, dreiging met geweld of een feitelijkheid wordt gedwongen om iets te doen of niet te doen) van woningzoekenden en huurders komt in veel vormen voor en is niet toegestaan.

Schriftelijkheidsvereiste

Een verhuurder of de verhuurbemiddelaar is verplicht om de huurovereenkomst schriftelijk vast te leggen. Ook als de huurovereenkomst mondeling is aangegaan. Bij arbeidsmigranten moet de arbeidsovereenkomst en huurovereenkomst separaat worden overeengekomen.

Informatieverstrekkingsplicht

De huurder moet op de hoogte zijn van zijn of haar rechten en plichten. De verhuurder of de verhuurbemiddelaar heeft de plicht om schriftelijk en op een duidelijke en begrijpelijke wijze informatie aan de huurder te verstrekken. Het gaat hierbij onder meer om de wettelijke rechten en plichten van de huurder ten aanzien van de woning, voor zover deze rechten en plichten niet in de huurovereenkomst zijn opgenomen.

Verbod op het in rekening brengen van dubbele bemiddelingskosten

Specifiek voor verhuurbemiddelaars is in dit wetsvoorstel opgenomen dat het niet is toegestaan om dubbele bemiddelingskosten in rekening te brengen. Bemiddelingskosten heten in de praktijk soms ook contract of administratiekosten, ook dat is dan niet toegestaan.

Waarborgsom

De waarborgsom die de huurder moet betalen mag niet meer zijn dan twee keer de kale huurprijs. Dat is de huurprijs zonder servicekosten, kosten voor nutsvoorzieningen, meubilair en overige voorzieningen. Daarnaast moet de waarborgsom uiterlijk 14 dagen na beëindiging van de huur worden terugbetaald aan de huurder, tenzij er sprake is van schade.

Servicekosten

De verhuurder moet jaarlijks schriftelijk een specificatie maken van de gemaakte servicekosten en deze delen met de huurder. Ook moet bij de berekening, verantwoording en verhoging van het voorschotbedrag aan de wettelijke regels worden voldoen, zoals die staan in art. 7:259 en 7:261 BW.

Wat gebeurt er met uw melding?

Wij onderzoeken uw melding en geven een waarschuwing of een boete als dat nodig is.

Wij houden ook zelf toezicht op het naleven van de regels. Blijkt uit uw melding blijkt dat de algemene regels niet worden overschreden? Dan informeert het meldpunt over welke instantie u verder kan helpen.

Kosten

Melden is gratis en er worden geen kosten in rekening gebracht voor het onderzoeken van een melding.

Contactgegevens

Het Meldpunt goed verhuurderschap is van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar: 043 388 5000.

Wij hebben dit meldpunt ondergebracht in Maastricht. We werken hierbij samen met andere gemeenten in de regio.

Naar het meldpunt