Oud Geleen, historische kern

Een deel van Oud Geleen is een beschermd dorpsgezicht. Om een goede basis te leggen voor toekomstige plannen in de openbare ruimte is een Masterplan Openbare Ruimte Oud-Geleen opgesteld en op 6 juli door het college vastgesteld.

Samen met inwoners en ondernemers van Oud-Geleen hebben we besproken hoe de historische kern van Oud-Geleen en de inrichting van de openbare ruimte ervaren wordt. Ook is samen gekeken naar wat beter kan of anders moet. Deze aandachtspunten zijn meegenomen bij het opstellen van het Masterplan. De aanwezige bebouwing, structuren, monumentale & historische waarden en het huidige gebruik vormen de leidraad voor het plan. Met het masterplan zijn beleidswensen vertaald naar uitvoeringsgerichte, richtinggevende plannen en wordt de basis gelegd voor integrale uitvoering voor: groen, water, verkeersafwikkeling, parkeren, verblijven, verlichting, wonen en economie.

Dit plan is de basis om komende jaren de openbare ruimte in Oud-Geleen op te knappen. Zodra we starten met de voorbereiding van de eerste straten, worden beginspraakmomenten georganiseerd voor de omwonenden. Zo krijgt iedereen de kans om mee te praten voordat de plannen concreet uitgewerkt worden.

Heeft u vragen of wilt u reageren?

Neem dan contact op met wijkcoördinator Arno Gorissen. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 14 046 of via mail: arno.gorissen@sittard-geleen.nl.