Unilocatie Grevenbicht-Obbicht

De gemeente Sittard-Geleen onderzoekt de haalbaarheid van een centrale onderwijs- en sportvoorziening in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht. Dit gebeurt mede op initiatief van schoolbestuur Kindante, voetbalvereniging SV Argo, tennisvereniging TC Bicht en belangenvereniging Laefbaar Obbeeg en Beeg. De gemeenteraad heeft hiervoor in juli 2017 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

In overleg met betrokken partijen is een concept stedenbouwkundig ontwerp voor de nieuwe locatie opgesteld. Op basis hiervan wordt een ontwerp bestemmingsplan voorbereid.

Definitieve besluitvorming over de unilocatie (project, krediet en bestemmingsplan) vindt naar verwachting eind dit jaar, begin volgend jaar plaats.

Inloopbijeenkomst juni 2019

Tijdens een inloopbijeenkomst op 26 juni 2019 in Harmoniezaal Concordia te Obbicht zijn belangstellenden geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de unilocatie.

Voorontwerp bestemmingsplan “Unilocatie Grevenbicht/Obbicht”  

De gemeente Sittard-Geleen is bezig met de voorbereidingen voor een Centrale Onderwijs- en Sportlocatie tussen de kernen Grevenbicht en Obbicht. In de loop van dit voorjaar, bij de vaststelling van de Kadernota, bepaalt de gemeenteraad of er daadwerkelijk gebouwd gaat worden aan de Frankenlaan/Kempenweg. Het project omvat een basisschool, een peuterspeelzaal, mogelijkheden voor buitenschoolse opvang en een gymzaal, gecombineerd met voetbal- en tennisvelden met bijbehorende kantine en kleedkamervoorzieningen.  

Om de realisatie van de school en de sportaccommodatie (na besluitvorming bij de Kadernota) mogelijk te maken en de twee huidige sportlocaties om te zetten naar een nieuwe bestemming wordt een bestemmingsplan voorbereid. Het voorontwerp van dit bestemmingsplan ligt vanaf 12 maart tot en met 8 april ter inzage in de Stadswinkel (van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur), Markt 1 te Geleen. Het voorontwerpbestemmingsplan is tevens in te zien via: www.ruimtelijkeplannen.nl: NL.IMRO.1883.BPunilocatieGO-VO01.  

Mogelijkheid inspraak

Op het voorontwerp bestemmingsplan is inspraak mogelijk. Daarna wordt een al dan niet aangepast ontwerp van een bestemmingsplan weer ter inzage gelegd, uiteraard mits de raad bij de Kadernota hier toestemming voor geeft.  

Ontwerp

Begin dit jaar is een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt voor de Centrale Onderwijs- en Sportlocatie in Grevenbicht/Obbicht. Dit stedenbouwkundig ontwerp geeft weer waar de school en de sportfaciliteiten in het gebied gepland worden. Het ontwerp is hier te zien. Dit ontwerp is als basis gebruikt voor het nu ter inzage gelegde voortontwerp bestemmingsplan.

Downloads

Onderzoeksrapporten voorbereidende onderzoeken

Correspondentie

Stedenbouwkundig ontwerp

Info en vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald Suykerbuyk, beleidsmedewerker team Maatschappelijke Ontwikkeling, via nummer 14 046 of per mail: ronald.suykerbuyk@sittard-geleen.nl.