Unilocatie Grevenbicht-Obbicht

De gemeenteraad van Sittard-Geleen is woensdag 8 juli 2020 met ruime meerderheid akkoord gegaan met de realisatie van de centrale onderwijs- en sportvoorziening in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht. Het project omvat een Integraal Kindcentrum (basisschool, peuter- en buitenschoolse opvang) en een centrale sportvoorziening. Deze bestaat uit voetbal- en tennisvelden, een kantine, kleedkamervoorzieningen en een gymzaal. Het schoolbestuur van Kindante, voetbalvereniging SV Argo, tennisclub TC Bicht’14 en belangenvereniging Laefbaar Obbeeg en Beeg zijn als mede-initiatiefnemers nauw bij de plannen betrokken.

Met de realisatie van deze zogenaamde unilocatie is iets meer dan tien miljoen euro gemoeid. Daarmee wordt niet alleen de aantrekkelijkheid van wonen en recreëren in beide kernen verbeterd, maar ook die van de gemeente. Een aantrekkelijke, leefbare gemeente kan immers niet zonder toekomstbestendige voorzieningen in wijken en dorpen.

Plangebied

De voorgenomen unilocatie is gepland in het middengebied tussen de kernen van Grevenbicht en Obbicht. Het gebied wordt omgrensd door de Kempenweg, de Frankenstraat, de Dukkelaarsweg en door agrarische gronden.

Planning en procedures

Op 8 juli heeft de gemeenteraad het principebesluit genomen om akkoord te gaan met de bouw van de unilocatie en hiervoor ruim tien miljoen euro beschikbaar te stellen. Na dit principebesluit wordt de bestemmingsplanprocedure voortgezet en wordt gewerkt aan de verdere detaillering van de plannen. Aan dit traject ging een aantal stappen vooraf.

In juli 2017 heeft de gemeenteraad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om de haalbaarheid van de plannen te onderzoeken. De uitgevoerde onderzoeken, waarvan een deel op verzoek van de raad begin 2020 is geactualiseerd, laten zien dat de unilocatie in het middengebied haalbaar is. In overleg met alle betrokken partijen is een concept stedenbouwkundig ontwerp voor de nieuwe locatie gemaakt. Dit laat zien waar de school en de sportfaciliteiten in het gebied worden gepland. Zo is de bebouwing vooral aan de zijde van de Frankenstraat gepland. De sportvelden zijn elders in het gebied gepland, waardoor het open karakter van het terrein behouden blijft. Belangstellenden zijn hierover tijdens een inloopbijeenkomst op 26 juni 2019 in Harmoniezaal Concordia in Obbicht geïnformeerd. Op 23 december 2019 heeft het college ingestemd met het stedenbouwkundig ontwerp. 

Om de school en sportaccommodatie mogelijk te maken en de twee huidige sportlocaties een natuur- en groenbestemming te geven, is de procedure gestart om het bestemmingsplan te wijzigen. Hiertoe heeft van 12 maart t/m 27 april 2020 het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. De inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan geven mogelijk aanleiding om het hierop volgende ontwerpbestemmingsplan aan te passen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting na de zomer ter inzage gelegd. Ook hierop kunnen zienswijzen worden ingediend. Deze worden eventueel verwerkt in een gewijzigd ontwerpbestemmingsplan, dat via het college ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. 

Vrijkomende locaties

In het bestemmingsplan is rekening gehouden met landschaps- c.q. natuurontwikkeling op de twee huidige sportlocaties in Grevenbicht (Staai) en Obbicht (Kasteelweg). Door de sportvelden te verplaatsen naar het middengebied, is het mogelijk de vrijkomende locaties een bestemming te geven die is gericht op natuur- en landschapsontwikkeling. Omwonenden en andere belanghebbenden worden bij de uitwerking van de groene invulling betrokken.

Voor de vrijkomende schoollocaties in beide kernen wordt gedacht aan woningbouw. De uitwerking van deze planvorming is in voorbereiding. Ook hierbij worden omwonenden en andere geïnteresseerden betrokken.

Zowel de groenontwikkeling als de woningbouw zijn goed voor de leefbaarheid in beide kernen. Hierdoor ontstaan immers nieuwe initiatieven, die de dynamiek in en aantrekkelijkheid van beide dorpen versterken.

Info en vragen?

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen? Meld u dan via e-mail aan voor onze digitale nieuwsbrief ‘unilocatie Grevenbicht-Obbicht’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald Suykerbuyk, beleidsmedewerker team Maatschappelijke Ontwikkeling, via nummer 14 046 of per mail: ronald.suykerbuyk@sittard-geleen.nl.

Downloads

Raadsstukken