Geleen-Zuid en Kluis in 2030

Samen met een vertegenwoordiging van het wijkplatform, de Hoogbouwcommissie, Huurdersbelangenvereniging Geleen en een vijftiental wijkbewoners, werken gemeente en ZO Wonen aan een gebiedsvisie voor Geleen Zuid en Kluis. Deze gebiedsvisie moet vooral aangeven welke woon- en leefomstandigheden er nodig zijn voor een leefbare toekomst in deze wijken.

Geleen-Zuid en Kluis in 2030

Samen met een vertegenwoordiging van het wijkplatform, de Hoogbouwcommissie, Huurdersbelangenvereniging Geleen en een vijftiental wijkbewoners, werken gemeente en ZO Wonen aan een gebiedsvisie voor Geleen Zuid en Kluis. Deze gebiedsvisie moet vooral aangeven welke woon- en leefomstandigheden er nodig zijn voor een leefbare toekomst in deze wijken.

Drie onderdelen van de gebiedsvisie

De samenwerking heeft inmiddels geresulteerd in een drietal documenten: een ‘Analysedocument’ (analyse van de huidige situatie), een ‘Visie op hoofdlijnen’, en een ‘concept-wijkontwikkelingsplan’. In het ‘Analysedocument’ is alle beschikbare informatie over de wijken bij elkaar gebracht in verschillende rubrieken. In de ‘Visie op hoofdlijnen’ staat wat het gebied en de wijken nodig hebben voor een leefbare toekomst. Welke ambities en doelstellingen we daarbij hebben, welke keuzes we moeten maken én hoe we deze ambities succesvol kunnen realiseren. In het Wijkontwikkelingsplan staat wat we in de periode 2016-2030 willen gaan doen in de wijk. Nadrukkelijk ‘willen’. Want de plannen voor renovatie, sloop en nieuwe woningen in het focusgebied zijn nog niet definitief. Tot 2030 is immers een lange periode, waarin uitgangspunten kunnen veranderen en we plannen moeten bijstellen.

Het proces

Analysedocument, visie en concept-wijkontwikkelingsplan zijn besproken met een brede vertegenwoordiging van bewoners en andere belanghebbenden in de wijk, wijk breed gepresenteerd, en goedgekeurd door het college van B&W van Sittard-Geleen en het bestuur van ZOwonen.

Vastgesteld

Op 17 december is de Gebiedsvisie Geleen-Zuid en Kluis door de gemeenteraad en het bestuur van ZOwonen vastgesteld. Voorafgaand hieraan heeft het ontwerp Gebiedsvisie Geleen-Zuid en Kluis van 9 juli tot en met 2 september 2015 ter inzage gelegen en is er ruimte geweest om formele zienswijzen in te dienen. Na verwerking hiervan zijn de drie documenten van de Gebiedsvisie Geleen-Zuid en Kluis eind 2015 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad en ZOwonen.Nu de Gebiedsvisie is vastgesteld, kan worden gestart met de verdere uitvoering. Ook hiervoor geldt: sámen met de wijk werken we aan (de voorbereiding van) de uitvoering.

Acties op korte termijn

Het ontwikkelen van een gebiedsvisie kost tijd. Maar uit de samenwerking met de vertegenwoordiging van wijkbewoners zijn ook diverse acties voortgekomen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid, die snel opgepakt kunnen worden. De uitvoering van deze acties op de korte termijn is opgenomen in de gemeentelijke Stadsdeelplannen voor Geleen Zuid en Kluis. Voor 2014 en 2015 is hiervoor eenmalig extra budget toegekend.