Wethouder Andries Houtakkers

2de loco-burgemeester

 

Afbeelding wethouder Andries HoutakkersAfspraken via het secretariaat
Telefoon: 046-4778106
E-mail: wethouder.andrieshoutakkers@sittard-geleen.nl

 

 

 

 

 

Portefeuille

Omgevingsbeleid, Sport, Jongeren, Cultuur en Evenementen

Omgevingsbeleid, Ruimtelijke Ordening en Inrichting 

 • Ruimtelijk beleid 
 • Buitengebied 
 • Ruimtelijke regelgeving (incl. bestemmingsplannen) 
 • Welstandsbeleid 
 • Omgevingsvisie, POL en Omgevings-wet (NOVI) 
 • Natuur- en milieueducatie 
 • Coördinatie beleid i.v.m. gevolgen demografische ontwikkelingen ('krimp') 
 • Coördinatie leegstandsaanpak
 • Woonmilieus en woningen (incl. bouw- en woonrijpe kavels)
 • Woningbouw en voorraadbeheer
 • Volkshuisvestingsbudgetten

Jongeren

 • Jeugdzorg (Jeugdwet/3D)
 • Integraal jeugdbeleid
 • Peuterspeelzaalwerk, kinderopvang
 • Jeugdparticipatie, ruimte voor jeugd, speeltuinbeleid
 • Jeugd- en jongerenwerk
 • Opvoedingsondersteuning (relatie met portefeuille gezondheid)
 • Vormings- en ontwikkelwerk
 • Nieuwe speelvoorzieningen (relatie met beheer en onderhoud, PH leefomge-ving))

Sport

 • Sportbeleid
 • Sportaccommodaties (voorzieningen buiten- en binnensport)
 • Sportverenigingen
 • Sportactivering
 • Sportevenementen

Cultuur

 • Cultuurbeleid
 • Cultuurbedrijf incl. muziekonderwijs
 • Creatieve economie
 • Podiumkunsten, beeldende kunst, mediakunst
 • Amateurkunsten
 • Lokale media

Monumenten & Archeologie
 

Mondiaal beleid & Global Goals
 

Evenementen

 • Evenementenbeleid
 • Coördinatie evenementen

Personeel en organisatie 

 • Personeelsbeleid, personele aangelegenheden, rechtspositie, arbeidsvoorwaarden 
 • Organisatie van het gemeentelijk apparaat 
 • Bevordering efficiency, cultuuromslag (instrumentarium; relatie met portefeuille wethouder inwonerparticipatie)

Overige afspraken:

 • Bestuursakkoord samen met wethouder Meekels
 • Planvorming integrale ontwikkeling centra samen met PH Stedelijke ontwikkeling
 • Strategische Visie 2030 samen met wethouder Meekels

Stadsdeelwethouder stadsdeel 4

(Sittard-Centrum, Sanderbout, Ophoven, Kollenberg-Park, Leijenbroek, Omgeving Watersley), Limbrichterveld, Hoogveld, Handelscentrum Bergerweg

Curriculum Vitae

Studie

 • Universiteit Nijmegen (rechten)

Loopbaan

 • 1982-1984 Beleidsambtenaar Provincie Noord-Holland (gemeentelijke herindeling, decentralisatie overheidstaken)
 • 1984-2020 Advocaat (1984-1990 Houtakkers & Zanders; 1990-1999 Heuts & Houtakkers; 1999-2020 Boels Zanders NV)

Politieke loopbaan

 • 1980 Lid CDA
 • 2002-2010 Voorzitter CDA afdeling Sittard-Geleen
 • 2011-2014 Lid DB CDA provinciale afdeling
 • 2010-2020 Fractievoorzitter gemeenteraadsfractie CDA Gemeente Sittard-Geleen
 • 2020-heden Wethouder Gemeente Sittard-Geleen

Portefeuille 2020-2022

 • Cultuur
 • Omgevingsbeleid, ruimtelijke ordening en inrichting
 • Evenementen Monumenten
 • Personeel & Organisatie
 • Stadsdeelwethouder Sittard-centrum, Sanderbout, Ophoven, Kollenberg-park, Leijenbroek en omgeving Watersleij

Samen met wethouder Meekels

 • Strategische visie 2030
 • Bestuursakkoord
 • Integrale ontwikkeling centra

Functies die voortvloeien uit wethouderschap

 • Voorzitter stuurgroep Omgevingsplan(deel) Chemelot

Overige nevenfuncties

 • Lid CDA
 • Beschermheer schutterij St. Rosa
 • Lid Lionsclub Ambt Born