Klacht indienen

Niet vriendelijk te woord gestaan door een van onze medewerkers? Informatie niet ontvangen waar u om vroeg? Geen antwoord gekregen op uw brief?
De gemeente Sittard-Geleen spant zich in om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch gaat er wel eens wat mis.
Bent u niet tevreden? Laat het ons dan weten zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren

Klacht of melding, wat is het verschil?

 • Een klacht dient u in als vindt dat u door de gemeente niet goed behandeld bent. Als u bijvoorbeeld niet vriendelijk te woord bent gestaan, informatie niet kreeg waar u om vroeg of geen antwoord kreeg op uw vraag.
 • Een melding doet u als u een opmerking heeft over de openbare ruimte. Bijvoorbeeld bij losliggende stoeptegels, overlast door jongeren, parkeeroverlast enz.

Klacht over gemeentelijke belastingen

De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW) voert de gemeentelijke belastingen uit voor de gemeente Sittard-Geleen. Heeft u een klacht over de gemeentelijke belastingen dan kunt u deze indienen bij de BsGW.

Klacht indienen tegen ambtelijk of gemeentelijk optreden

Niet vriendelijk te woord gestaan door een van onze medewerkers? Informatie niet ontvangen waar u om vroeg? Geen antwoord gekregen op uw brief? De gemeente Sittard-Geleen spant zich in om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch gaat er wel eens wat mis. Bent u niet tevreden? Laat het ons dan weten zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Een klacht kunt u schriftelijk, mondeling en digitaal indienen.

 • Digitaal
  Klachtenformulier
  (Voor het digitaal indienen van een klacht dient u te beschikken over DigiD.)
   
 • Mondeling
  Als u een klacht mondeling indient, vult de medewerk(st)er bij wie u de klacht indient, samen met u het klachtenformulier in. U moet het ingevulde klachtenformulier ondertekenen. In dit geval geldt als datum van ontvangst de datum waarop u het formulier heeft afgegeven. U ontvangt hiervoor een bewijs van ontvangst.
   
 • Schriftelijk
  U kunt het formulier ook downloaden en per post versturen naar:
  Gemeente Sittard-Geleen
  Antwoordnummer 21
  6130 VB  Sittard
  (Een postzegel is niet nodig. Vermeld in de linkerbovenhoek ‘KLACHT’.)
   
 • Persoonlijk afgeven
  U kunt het door u ingevulde klachtenformulier persoonlijk afgeven in de stadswinkel, Markt 1 Geleen. Dan geldt de datum van de daadwerkelijke ontvangst als datum van indiening. U ontvangt hiervoor eveneens een bewijs van ontvangst.

Wat doen wij met de klacht?

Alle klachten worden geregistreerd. U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw klacht. De klacht wordt doorgeleid aan de afdeling waar uw klacht over gaat. Wij behandelen uw klacht zorgvuldig en vertrouwelijk. De afdeling neemt binnen drie weken contact met u op. Zij proberen dan alsnog tot een oplossing te komen.
Bent u tevreden met de geboden oplossing? Dan is de klacht afgehandeld. Klachten over de uitvoering van de gemeentelijke belastingen dienen ingediend te worden bij de BsGW. Indien u toch een klacht indient over de gemeentelijke belastingen  wordt deze ter afhandeling doorgezet naar de BsGW.Voor vragen over gemeentelijke belastingen kunt u terecht bij BSGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) in Roermond

Spelregels

 • Waarover kunt u klagen? 
  Eigenlijk over alles waarover u niet tevreden bent in het contact met onze gemeente.
  Bijvoorbeeld als ...
  ... wij beloften niet nakomen
  ... u vindt dat u onvriendelijk te woord bent gestaan
  ... u verkeerde of onvoldoende informatie heeft gehad
  ... u te lang op een reactie op uw brief moet wachten
   
 • Waarover kunt u niet klagen?
  U kunt niet klagen over het beleid van de gemeente. Of over een genomen besluit. Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen. Bij bekendmakingen staat altijd vermeld of bezwaar mogelijk is en hoe u dat kunt indienen. Meer informatie over Bezwaar maken vindt u op de website van de Rijksoverheid. Let op: het gaat hier ook niet om klachten over onregelmatigheden in de openbare ruimte. Voor bijvoorbeeld zwerfvuil, illegale stort, losse tegels of een omgewaaide boom kunt u een melding doorgeven. Daarnaast kunt u klachten over de uitvoering van de gemeentelijke belastingen rechtstreeks indienen bij de BsGW.
   
 • Nederlandse taal
  De klacht moet in de Nederlandse taal zijn opgesteld. Dient u een klacht in een vreemde taal in, zorg dan dat er een Nederlandse vertaling bij zit. Anders kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen.
   
 • Anoniem
  Anonieme klachten nemen we niet in behandeling, maar worden enkel geregistreerd.

Wat als u er niet uitkomt met de gemeente?

Als u een klacht indient bij de gemeente, gaan wij met u in gesprek en proberen dan tot een oplossing te komen. Daarna nemen we een besluit op uw klacht. Als u er met de gemeente toch niet uitkomt, kunt u uw klacht sturen naar de Nationale Ombudsman.

 1. Nationale Ombudsman
  U kunt een schriftelijke klacht indienen bij de Nationale Ombudsman als u niet tevreden bent met de uitkomst van de klacht die u bij de gemeente heeft ingediend. Ook kunt u de Nationale Ombudsman inschakelen als het te lang duurt voordat de gemeente op uw klacht beslist. De Nationale Ombudsman neemt uw klacht alleen in behandeling als u eerst een klacht heeft ingediend bij de gemeente Sittard-Geleen. Pas als u er samen met de gemeente niet uitkomt, kan de Nationale Ombudsman uw klacht behandelen.
   
 2. Indienen klacht bij de Nationale Ombudsman
  Dien uw klacht schriftelijk in. Schrijf uw brief aan de Nationale Ombudsman, Antwoordnummer 10870, 2501 WB Den Haag. U kunt ook digitaal een klacht indienen via de website van de Nationale Ombudsman. Meer informatie kunt u vinden op www.nationaleombudsman.nl.
   
 3. Ombudsman onderzoekt klacht
  De Nationale Ombudsman onderzoekt uw klacht en doet hierover uitspraak. Daarbij bekijkt hij of er sprake is van behoorlijk of onbehoorlijk handelen, en waarom. De Nationale Ombudsman kan ook aanbevelingen aan de gemeente doen om gemaakte fouten te herstellen of suggesties om maatregelen te nemen die in de toekomst soortgelijke problemen moeten voorkomen. De uitvoering van zo’n aanbeveling is de verantwoordelijkheid van de gemeente.