Adviescommissie Omgevingskwaliteit 

Bouwplannen waar een vergunning voor nodig is worden beoordeeld door de Adviescommissie omgevingskwaliteit (AOK). De AOK beoordeelt of bouwplannen voldoen aan de gemeentelijke regels voor welstand en monumenten.

U heeft bouwplannen waar u een omgevingsvergunning voor nodig heeft. Bij deze vergunningaanvraag hoort een advies van de Adviescommissie omgevingskwaliteit (de AOK). De adviescommissie toetst de plannen aan de welstandsnota en de beleidsnota archeologie en monumenten. Na deze toets geeft de adviescommissie een advies af aan het college van B&W. 

Wilt u weten welke regels er zijn? 

Werkwijze commissie

De Adviescommissie Omgevingskwaliteit in Sittard-Geleen toetst of plannen voldoen aan het vastgestelde beleid. Ze kijkt of het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand, belang van de monumentenzorg en adviseert bovendien over stedenbouw en landschap. Het voordeel dat plannen binnen één commissie behandeld worden is dat er dan een weging van argumenten op alle terreinen is.  De commissieleden zijn niet afkomstig uit of woonachtig in onze gemeente. Een onafhankelijk oordeel over plannen is belangrijk.

Mandaatoverleg

Het mandaatoverleg is een wekelijks terugkerend overleg waarbij een gemandateerd lid van de adviescommissie zelfstandig kleine tot middelgrote bouwplannen beoordeelt en afhandelt. Een bouwplan kan in de ontwerpfase voor worden gelegd aan het gemandateerd commissielid, dit kan voor de initiatiefnemer in een vroeg stadium risico’s wegnemen en tijdwinst opleveren.

Wilt u de vergadering bijwonen als uw plan besproken wordt? Geef dat dan aan op het aanvraagformulier. U kunt eventueel uw plan toelichten. Het secretariaat van de adviescommissie nodigt u uit.

De vergaderingen van de adviescommissie zijn toegankelijk voor bezoekers ook als u geen vergunningaanvraag heeft voorliggen. U heeft dan geen spreekrecht. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat.

Bekijk agenda mandaatoverleg AOK 10 juni (pdf)

Bekijk agenda commissie AOK 4 juni (pdf)

Vooroverleg met de gemeente

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u van tevoren overleggen met de gemeente. Het is niet verplicht. Een vooroverleg is een informele beoordeling van uw plan. Voorheen heette dit 'schetsplan'.

Als u wilt weten of uw plan vergunningvrij is, of welke vergunningen u nodig heeft is een vooroverleg aan te raden. Voor ingewikkelde aanvragen is het aan te raden om deze voor een aanvraag in een vooroverleg te bespreken. Zo weet u zeker of uw plan kans maakt op een vergunning. Een vooroverleg is in de meeste gevallen gratis!

Meer informatie

Vergadering bijwonen

De vergaderingen van de voltallige commissie vinden plaats in oneven weken op dinsdag, in het stadskantoor in Sittard.

De mandaatoverleggen vinden iedere maandag plaats in het Veiligheidshuis in Geleen. De vergaderingen/ overleggen zijn ook digitaal middels Microsoft Teams te volgen.

Samenstelling adviescommissie

Christine Vanderheyden (voorzitter)

Foto Christine-Vanderheyden

“Het is mijn streven om in gesprek met ontwerpers alle mogelijkheden te bekijken en te gaan voor de allerbeste oplossing.” 

Achtergrond en drijfveren

Als stedenbouwkundige, landschapsarchitect en voorzitter van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit is het een plezier om met een sterk team de stad nog mooier te maken. Daarbij hoop ik dat de bewoners zich steeds meer bewust worden van de schoonheid van de stad, de dorpen en het landschap om zich heen en hier elke dag van kunnen genieten. 

Alexander Kunnen

Foto Alexander-Kunnen

“Als lid van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit hoop ik actief bij te dragen aan het behoud van de ruimtelijke kwaliteit en de architectonische integriteit in de regio.”

Achtergrond en drijfveren

Mijn naam is Alexander Kunnen, een gepassioneerd architect met een brede ervaring in architectuur, stedenbouw en design. Met de expertise die ik heb ontwikkeld door mijn ervaring in het vak, mijn werk als docent en mijn eigen bureau, Atelier Alexander Kunnen, streef ik ernaar om inspirerende en functionele ruimtes te creëren die een positieve impact hebben op de gemeenschap.

Silvia Pellemans

Foto Silvia-Pellemans

“Bijzondere objecten behouden voor de gemeente Sittard-Geleen door ze te blijven gebruiken of een nieuwe invulling te geven en nieuwe lagen aan het verhaal toe te voegen, daar zit voor mij de uitdaging en passie.”

Achtergrond en drijfveren

In monumentenzorg en architectuurgeschiedenis specialiseerde creatieveling met een voorliefde voor het combineren van oud en nieuw. Als bouwhistorica onderzoek ik voor mijn eigen bureau panden en gebieden met een geschiedenis. 

Jan van der Hoeve

Foto Jan-van-der-Hoeve-2

“Onze commissie adviseert de gemeente bij alle ruimtelijke ingrepen in de omgeving met als doel behoud van cultureel erfgoed.”

Achtergrond en drijfveren

Behoud van cultureel erfgoed is een belangrijke gemeentelijke taak. Om deze taak goed uit te kunnen oefenen, adviseert onze commissie de gemeente bij alle ruimtelijke ingrepen in de omgeving. Daarbij komt mijn kennis op het gebied van bouw- en cultuurhistorie - onder meer opgedaan bij diverse onderzoekingen in zuidelijk Limburg - goed van pas. 

Guy Cleuren

Foto Guy-Cleuren

“Kordaat en neutraal plannen beoordelen. Klantgericht dus rekening houdend met de verwachtingen van ontwerper en bouwheer. Creativiteit uitlokkend en de betrokken ontwerpers sturen en inspireren.”

Achtergrond en drijfveren

Architect, landschapsarchitect en professor aan de Universiteit Hasselt faculteit Architectuur. Met het kantoor Cleuren architectenvennootschap bv vertegenwoordigen wij een werkveld rond en een verwevenheid van architectuur, landschapsarchitectuur en stedenbouw in België en in Nederland. 

Vanuit mijn disciplines en bovengenoemde activiteiten heb ik ervaring opgebouwd om te komen tot een snel analytisch inzicht. Dat is erg zinvol bij een kordate en neutrale oordeelsvorming. Neutraal wil zeggen dat een plan beoordeeld wordt in de redelijke gedachtegang van de betreffende ontwerper, in de redelijke verwachtingen van de commissie en in de redelijke behoefte van de bouwheer. Dat is klantgericht zijn. Dus niet vanuit een persoonlijke ontwerpreflex als commissielid. 
Dat wil ook zeggen dat je een helpende houding, ook een beoordelende houding en niet een veroordelende houding aanneemt. Wel de creativiteit uitlokken, met de toets van de omstandigheid, context, normen, gemeentelijk verordeningen enzovoort, en de betrokken ontwerpers sturen en inspireren.

Contact

Bel met het secretariaat van de AOK, telefoonnummer 06 -18 05 55 29. Of stuur een e-mail naar het secretariaat: aok@sittard-geleen.nl of rechtstreeks aan Roy Korsten, secretaris: roy.korsten@sittard-geleen.nl.