Vooroverleg met de gemeente

Bent u van plan om iets te bouwen of uw woning of bedrijf te veranderen? U kunt direct een omgevingsvergunning aanvragen of uw idee indienen als vooroverleg. Hier leest u welke optie voor u het beste is.

Omgevingsvergunning

Wilt u bijvoorbeeld een dakkapel plaatsen, een schuurtje bouwen of een boom kappen? Doe eerst de vergunningscheck bij het Omgevingsloket  Dan ziet u direct of u voor uw werkzaamheden een vergunning nodig heeft. Heeft u een vergunning nodig? Dan kunt u deze daar ook direct aanvragen.

Heeft u een initiatief, maar bent u nog niet klaar om een vergunning aan te vragen?

Is uw initiatief nog slechts een idee en moet het nog verder uitgewerkt worden? Dan kunt u uw idee wel alvast indienen. Dan hoort u van ons met welke regels u te maken heeft, wat u misschien nog verder moet uitwerken en of uw idee past binnen de regels van de gemeente.

Een paar voorbeelden: 

  • U wilt verbouwen of bouwen.
  • U wilt appartementen realiseren in een bestaand kantoor of winkelpand.
  • U wilt een bedrijfswoning realiseren op een bedrijfslocatie.

Vul het Intakeformulier Vooroverleg  zo compleet en uitgebreid mogelijk in zodat wij alle informatie hebben om uw initiatief goed te kunnen behandelen. Stuur zo nodig foto’s, plattegronden of schetsen mee.
U kunt ook een vooroverleg aanvragen via het landelijke Omgevingsloket  door het indienen van een conceptverzoek. Dit kunt u kiezen bij stap 7 'Verzoeken indienen'. 

Wat gebeurt met uw Intakeformulier (conceptverzoek)?

Wij bekijken uw initiatief bij de Centrale Intake van Team vergunningen. Hier wordt bepaald welke route uw initiatief gaat volgen. Ook wordt er een vaste medewerker (aanspreekpunt) aan u toegewezen die het initiatief verder met u behandelt.
Zodra u uw initiatief heeft ingestuurd proberen wij binnen 5 dagen contact op te nemen. Vaak vindt er een voorgesprek plaats voorafgaand aan de verdere behandeling.

Uw initiatief past niet binnen het omgevingsplan en is complexer van aard?

Een paar voorbeelden:

  • U wilt 6 appartementen realiseren in een bestaand winkelpand of u wilt een appartementencomplex oprichten. 
  • U wilt uw bedrijfspand of bedrijfslocatie verplaatsen c.q. uitbreiden.
  • U wilt een functiewijziging doorvoeren: bijvoorbeeld van dienstverlening (kantoor) naar maatschappelijk (gezondheidscentrum). 
  • U wilt garageboxen oprichten of een zonnepark realiseren.

De Intaketafel

Wij bekijken uw initiatief aan de integrale Intaketafel. Hierbij kijken we of het past binnen de gemeentelijke visie en doelen en of het kansrijk (wenselijk) is om ermee door te gaan. 

  • Ja, het is kansrijk (wenselijk). Wij geven aan hoe u verder kunt met uw initiatief.
  • Ja, als er kan worden voldaan aan bepaalde omgevingsaspecten zoals milieu, geluid en veiligheid. De voorwaarden bespreken we met u en leggen we vast.
  • Nee, uw initiatief is volgens ons niet kansrijk (wenselijk) en we raden u af om hiermee verder te gaan.

Na de Intaketafel

De uitslag van de Intaketafel wordt aan u medegedeeld en er wordt samen met u overlegd hoe eventuele knelpunten moeten worden opgelost voordat het initiatief verder kan. Ook wordt gekeken naar participatie en verdere kosten.
Voordat de volgende stap gezet wordt vult u een QuickScanformulier in. Hierdoor ontstaat duidelijkheid over de procedure en de concretere ruimtelijke inpassing. 

Aan de Omgevingstafel

Met de uitkomsten van het QuickScanformulier en eventueel aanvullende stukken wordt u begeleid naar de Omgevingstafel. De Omgevingstafel is een groter overleg met adviseurs van de gemeente en eventuele ketenpartners zoals Provincie en het Waterschap. In dit overleg wordt bekeken hoe u uw initiatief ‘haalbaar’ kan maken, zodat met de uitkomst een vergunning kan worden aangevraagd. Komen er nog knelpunten uit, dan zal het initiatief opnieuw worden behandeld aan de Omgevingstafel. Soms moet er nog een extra stap richting college of gemeenteraad worden gezet. Aan het einde van het traject kan de vergunning worden aangevraagd. Deze zal normaliter binnen 8 weken worden verleend. 

Voordelen van het vooroverleg 

•    Deze eerste beoordeling van uw initiatief is gratis. Als u hierna verder gaat (naar de Omgevingstafel) kunnen later leges in rekening worden gebracht. Hierover houden wij u op de hoogte.
•    U weet snel of de gemeente een positief of negatief standpunt inneemt.
•    U weet snel of het zin heeft om verder te investeren in uw initiatief.
•    U krijgt een beeld van het vervolgproces.

De beoordeling van uw initiatief is geen besluit

U kunt hiertegen dus niet in bezwaar of beroep gaan. Ook geeft de beoordeling van uw initiatief geen rechten en plichten in het vervolgtraject. Het gaat om een eerste beoordeling van uw initiatief. Krijgt u van ons een negatief advies? Dan mag u altijd nog uw initiatief aanpassen.

Heeft u vragen of hulp nodig?

Neem gerust contact met ons op als u meer informatie wilt over de Omgevingswet. Of als u hulp nodig heeft bij het aanvragen van een vergunning, het doen van een melding of een overleg wil aanvragen. Stuur een bericht of stel uw vraag via ons algemene contactformulier of bel ons Klant Contact Centrum via nummer 14 046.