Bijzondere lokale omstandigheden gemeente Sittard-Geleen

Bijzondere lokale omstandigheden zijn lokale risico’s of lokale situaties die ervoor kunnen zorgen dat het eindresultaat van een bouwactiviteit niet aan de bouwtechnische regels van het Besluit kwaliteit leefomgeving* (Bkl) voldoet. Het gaat om specifieke risico’s waar een gemeente van op de hoogte is, maar een initiatiefnemer of kwaliteitsborger misschien niet.

Bij het bouwen onder de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) moet u deze bijzondere lokale omstandigheden meenemen als uitgangspunt voor de risicobeoordeling en het borgingsplan. Daarom vindt u hieronder meer informatie over de bijzondere lokale omstandigheden binnen de grenzen van onze gemeente. Kijk goed na of deze een rol spelen bij uw project.

Grondwater beschermingsgebied

Provincie Limburg heeft boringsvrije zones bepaald om grondwater te beschermen op de plekken waar drinkwater wordt gewonnen. Deze boringsvrije zones zijn gebieden met kleilagen waarvan de Provincie Limburg heeft bepaald dat je er niet doorheen mag boren. 
Als u een funderingsadvies opstelt, (bijv. bij het boren van putten) moet u rekening houden met de eventuele aanwezigheid van een grondwaterbeschermingsgebied en de regels die daarvoor gelden. U vindt deze beschermingsgebieden in het Omgevingsplan . Ook staat hierover meer informatie in hoofdstuk 4 (‘Mileubeschermingsgebieden’) van de Omgevingsverordening Limburg.

Heeft u hier nog vragen over? Neem dan gerust contact op met Raoul Luijten, Beleidsadviseur water en klimaatadaptie, Team Inrichting en planning openbare ruimte, via telefoonnummer 14 046.  

Na-ijlende effecten steenkoolwinning

In onze gemeente kunt u bij het bouwen van een (nieuw) bouwwerk te maken krijgen met de na-ijlende effecten (late reactie) van de steenkoolwinning. Dit geldt als u wilt bouwen in het concessiegebied van de vroegere Staatsmijn Maurits in Geleen. Vooral de differentiële bodembeweging aan de randen van het gemijnd gebied is een aandachtspunt. In paragraaf 2.16 van de Omgevingsverordening Limburg is hier een instructieregel voor opgenomen.

Heeft u hier nog vragen over? Neem dan gerust contact op met Marcel Welzen, onze vaktechnisch adviseur bouwen, constructeur van de afdeling Toezicht en Handhaving, via  telefoonnummer 14 046. 

Achtergrond: de regelgeving

De regels rondom de Wkb zijn vastgelegd in het Besluit bouwwerken leefomgeving* (Bbl) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Artikel 2.19, lid 2, van het Bbl stelt dat in een
risicobeoordeling ten minste rekening gehouden moet worden met bijzondere lokale
omstandigheden. In het Bkl is vervolgens voorgeschreven dat in een borgingsplan moet zijn beschreven op welke specifieke bouwwerkzaamheden de borging betrekking heeft, ook hierbij rekening houdend met de bijzondere lokale omstandigheden.

Algemene omstandigheden

Naast de bijzondere lokale omstandigheden zijn er ook risico’s gerelateerd aan bijvoorbeeld archeologie, bodemverontreiniging, externe veiligheid, waterveiligheid, milieu, bouw- en sloopveiligheid en de regels uit het Omgevingsplan . Deze zijn relevant voor de initiatiefnemer en de aannemer, maar maken geen deel uit van het werkveld van de kwaliteitsborger. Daarmee zijn het dus geen bijzonder lokale omstandigheden zoals bedoeld in de Wkb. In onze Handreiking Ruimtelijke Ontwikkeling kunt u hierover informatie vinden. (deze handreiking wordt begin 2024 op deze paginagepubliceerd)