Corio Glana Highlight 20, Fase 2 - Herinrichting Geleenbeek Parklaan Sittard

Waterschap Limburg en de gemeente Sittard-Geleen werken onder de noemer Corio Glana nauw samen aan de voorbereidingen voor de herinrichting van de Parklaan en de Geleenbeek in Sittard.

Ruimte voor de beek in de stad

Door het centrum van Sittard stroomt de Geleenbeek, die op dit traject de Keutelbeek heet. Bij hevige regenval bestaat de kans dat de beek overstroomt en voor wateroverlast in deze wijk in de binnenstad zorgt. Om de kans op toekomstige wateroverlast te verminderen, willen de gemeente Sittard-Geleen en Waterschap Limburg daarom samen met de omgeving de Parklaan én de beek opnieuw inrichten. De beek wordt natuurlijker en klimaatbestendiger ingericht. Hierdoor vermindert de kans op wateroverlast. Daarnaast streven we naar schoner water, het verbeteren van ecologische waarden in de stad en het terugbrengen van de beek in het straatbeeld.

Plangebied

Het onderdeel van de Geleenbeek dat wordt aangepakt, loopt van de Agricolastraat tot aan de Voorstad. Het traject vanaf de Agricolastraat tot aan de overkluizing bij de Wilhelminastraat is het meest kwetsbaar voor overstromingen. De beek ligt hier weliswaar vast in een betonnen bak, maar de vele bruggen over de beek stuwen het water op. Hierdoor kan het gebied tussen de Parklaan en Kastanjelaan bij heel extreem weer vanaf de Agricolastraat tot aan de Engelenkampstraat onder water lopen.

Projectdoelen

Door de beek en het beekdal ruim en klimaatbestendig in te richten, ontstaat een fraaie, groene verbinding door de stad. Deze draagt op natuurlijke wijze bij aan het bestrijden van klimaateffecten als wateroverlast, droogte en hittestress in de stad. Door maatregelen te nemen verbetert bovendien de waterkwaliteit, krijgen vissen weer ruim baan en wordt het beekdal opnieuw toegankelijk. Hiermee wordt een mooie bijdrage geleverd aan de leefbaarheid in de binnenstad.

Omwonenden, ondernemers en betrokkenen worden door gemeente en waterschap nauw betrokken bij de plannen om de beek meer ruimte te geven en wateroverlast te voorkomen.

Planning

Het project is gestart in september 2020, met verkennende gesprekken met de omgeving. Op woensdag 9 september heeft de eerste dialoogtafel plaatsgevonden. Meer informatie vindt u hier.

Op dinsdag 30 maart staat weer een dialoogtafel gepland. De betrokkenen ontvangen tijdig een uitnodiging. Voor vragen of nadere informatie, kunt u een mail sturen naar communicatie@viforis.nl.

Corio Glana

De herinrichting van de Geleenbeek in het centrum van Sittard is onderdeel van de ontwikkelingsvisie voor het Geleenbeekdal: Corio Glana. Dit overkoepelende project richt zich op het herstel van de beek en het beekdal en op het ontwikkelen van een fraai aaneengesloten cultuurlandschap vanaf de bron van de Geleenbeek in Benzenrade tot in het Absbroeksbos in Geleen. Daarbinnen is volop aandacht voor recreatie, toerisme en landbouw.

De herinrichting in het centrum van Sittard wordt aangeduid als Highlight 20, Fase 2.

Kijk voor meer informatie op: https://metelkaar.waterschaplimburg.nl/default.aspx 

Subsidie afkoppelen regenwater

De gemeente stimuleert het afkoppelen van regenwater bij panden die voor 2000 gebouwd zijn door middel van een subsidie. Wilt u weten aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor de subsidie in aanmerking te komen? Klik dan hier.