Subsidie afkoppelen regenwater

Regenwater is een bron van het leven. Onze natuur heeft schoon regenwater nodig en daarom hoort het niet in het riool.

Regenwater zorgt voor water in de grond, zodat de grond niet uitdroogt. Regenwater in een regenton is bijvoorbeeld een extra voorraad water, die we kunnen gebruiken om onze tuinen te besproeien. Toch stroomt veel regenwater in het riool. Dat is zonde! Als regenpijpen los gemaakt worden van het riool dan komt het regenwater daar terecht waar het hoort: in de grond. 

U kunt subsidie, een vergoeding, krijgen voor het afkoppelen van regenwater. Deze subsidie is bedoeld voor inwoners en bedrijven. In de regels staat wanneer u deze subsidie kunt krijgen. Lees de regels voor deze subsidie op overheid.nl. Vraag uw subsidie aan via dit formulier:

 Naar aanvraagformulier (pdf)
 

Waarom afkoppelen?

Afkoppelen van regenwater ontlast het riool, maar heeft ook nog tal van andere gunstige effecten op het milieu. Omdat er minder water naar de rioolzuivering gaat, zijn er minder geld en energie nodig om het water te zuiveren. Ook gaat het infiltreren van regenwater in de omgeving waar het valt de verdroging van natuurgebieden tegen. Tot slot zorgt afkoppelen ervoor dat de riolen minder vaak overstorten op onze beken. Dit vermindert de waterverontreiniging en het wegspoelen van planten en dieren.

Bij nieuwbouw is het gescheiden afvoeren van het regenwater inmiddels vanzelfsprekend. Bij bestaande daken en wegen is er nog veel werk te verzetten. De gemeenten spannen zich in om straten en wegen af te koppelen waar dit op een betaalbare wijze kan, meestal bij renovaties. Vaak lukt het echter niet om al de aanliggende woningen en bedrijfsgebouwen mee af te koppelen, omdat de eigenaren opzien tegen de kosten. Daarom heeft de gemeente Sittard-Geleen besloten een stimuleringsregeling in het leven te roepen. Particulieren en bedrijven kunnen een bijdrage vragen als ze (een deel van) hun dak, terras of oprit willen afkoppelen van het riool. Daarnaast zal de gemeente particulieren gericht benaderen om aan te haken bij een gemeentelijk afkoppelproject.

Wanneer kom ik in aanmerking?

U komt voor een bijdrage in aanmerking als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 1. U bent eigenaar of gebruiker van het gebouw dat u wilt afkoppelen.
 2. Het betreft een bestaand gebouw of bestaande bestrating gerealiseerd vóór 1 januari 2000.
 3. Het object moet gelegen zijn binnen de gemeente Sittard-Geleen
 4. Het dak en/of de bestrating loost het regenwater in de huidige situatie op de gemengde riolering.
 5. Het afkoppelen is ten tijde van de aanvraag nog niet uitgevoerd.
 6. Het afkoppelen moet aantoonbaar op een verantwoorde wijze gebeuren. De brochure Regenwater schoon naar beek en bodem op de website van Waterschap Limburg met daarin de Voorkeurstabel afkoppelen geldt als leidraad.
 7. Het project mag geen overlast opleveren voor derden, bijvoorbeeld aangrenzende percelen.
Hoeveel krijg ik vergoed?
 1. Bij oppervlakken van 20 vierkante meter t/m 300 vierkante meter bedraagt de subsidie een vast bedrag per afgekoppelde vierkante meter:
  a.  Ingeval de regenwaterafvoer wordt afgekoppeld van het riool of een verharding wordt ontsteend en een minimaal gelijkwaardige opvangcapaciteit wordt gecreëerd, is dit € 20,-- p/m² 
  b.  Bij géén of een lagere opvangcapaciteit, maar rechtstreekse infiltratie in eigen grond, is dit € 10,-- p/m²
 2. Bij oppervlakken groter dan 300 vierkante meter worden de werkelijke kosten van het afkoppelen van het verhard oppervlak vergoed tot maximaal het onder 1. benoemd bedrag per vierkante meter.
 3. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag bedraagt € 40.000,--.
 4. Voor het bepalen van de omvang van het af te koppelen verhard oppervlak wordt horizontaal geprojecteerd gemeten.

Er is een vastgesteld budget beschikbaar voor aanvragen in de gemeente Sittard-Geleen. 
De aanvragen worden beoordeeld in volgorde van binnenkomst. Zodra de grens van het budget is bereikt, worden geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen. De aanvrager krijgt hiervan bericht. Kortom: wie het eerst komt die het eerst maalt

Hoe doe ik een aanvraag?

U kunt de subsidie aanvragen via het Aanvraagformulier particulieren en bedrijven (pdf, 238kB)

Lees vooraf:

Stuur het volledig ingevuld en ondertekend formulier samen met alle  bijlagen naar:

Gemeente Sittard-Geleen team IPOR
Postbus 18
6130 AA Sittard

of water@sittard-geleen.nl.

Na ontvangst neemt een van onze medewerkers met u contact op om de maatregelen die u wilt nemen te bespreken. 

Heeft u vragen over de regeling? 

Bel dan met de gemeente op nummer 14046 of stuur een e-mail naar water@sittard-geleen.nl. Een afspraak maken om bij u thuis te komen kijken of meer advies te geven, kan ook.

Hoe gaat het nu verder?
 1. Na ontvangst beoordeelt de gemeente of de aanvraag compleet is ingevuld. 
  Indien dit niet zo is krijgt u het verzoek om de ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren.
 2. Als de aanvraag compleet is, wordt deze inhoudelijk beoordeeld. Als aan alle voorwaarden is voldaan en er nog budget beschikbaar is, wordt positief op de aanvraag besloten. U krijgt hiervan bericht met daarin de maximaal vastgestelde bijdrage. Indien niet aan alle voorwaarden is voldaan, krijgt u een negatieve besluit of het verzoek om het plan aan te passen.
 3. Na een positief besluit kunt u het plan uitvoeren, waarbij u zorgvuldig eventuele bonnen en facturen bewaart en foto’s maakt (bij voorkeur digitaal) van de uitvoering.
 4. Na uitvoering doet u een gereedmelding van de uitgevoerde afkoppelmaatregelen, inclusief bijlagen in en stuurt dit naar de gemeente.
 5. De gemeente beoordeelt de definitieve aanvraag en gaat bij een positief oordeel over tot uitbetaling van de vastgestelde bijdrage. Indien het plan anders is uitgevoerd dan aanvankelijk aangevraagd, kan het bedrag hierop worden aangepast. 
 6. Zo nodig komt een medewerker van de gemeente vooraf ter plekke kijken of de plannen passen binnen de subsidieregeling en/of achteraf of het project volgens de aanvraag is uitgevoerd.