Omgevingsvergunning

Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen heeft u ook een omgevingsvergunning nodig voor het kappen van een boom, het aanleggen van een inrit of sloopwerkzaamheden.

U kunt dit controleren door te kijken op Omgevingsloket online (OLO). U heeft hiervoor uw DigiD nodig. U kunt de vergunning via Omgevingsloket online ook meteen aanvragen.

Aanvragen via omgevingsloket.nl

Start/einde melden

U kunt starten met de bouw of verbouwing zodra u de vergunning heeft ontvangen. U moet dit wel melden bij de gemeente. De gemeente moet controleren of u zich aan de vergunning houdt. En of de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.
Als de werkzaamheden klaar zijn meldt u dat ook bij de gemeente. Dit kan via hetzelfde formulier.

Start of einde van werkzaamheden melden

 

Kosten

 

De prijzen in onderstaande tabel zijn de kosten van een vergunning. Kosten van eventuele bijbehorende werkzaamheden zijn hier niet in opgenomen.

U vindt een uitgebreid overzicht van alle tarieven in de legesverordening op overheid.nl 

Overzicht kosten diverse omgevingsvergunningen
Soort Kosten Bijzonderheden
Bouwen en verbouwen 5,551% van de bouwkosten (minimaal € 222,05) Geldt voor bouwkosten tot € 100.000. Bij bouwkosten boven € 100.000 geldt een ander tarief. Bekijk de tarieven in de legesverordening op overheid.nl 
Afwijken bestemmingsplan € 222,05 tot € 807,35 De kosten zijn afhankelijk van het soort werkzaamheden.
Slopen € 326,00  
Uitweg (inrit of uitrit) € 333,05 Aanlegkosten in- of uitrit
Kappen € 333,05 Per aanvraag (dit kunnen meerdere bomen of struiken zijn)
Handelsreclame € 326,00  
Beoordeling bodemrapport € 182,55  

 

Vooroverleg

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u vantevoren overleggen met de gemeente. Het is niet verplicht. Een vooroverleg is een informeel gesprek. Het is bedoeld om ingewikkelde aanvragen vantevoren te bespreken. De gemeente laat u dan weten of uw plan kans maakt op een vergunning.
Om een vooroverleg aan te vragen belt u met de gemeente via 14 046. 

Schetsplan 

Het is mogelijk om  vóór het aanvragen van de omgevingsvergunning een schetsplan in te dienen. U weet dan voor de aanvraag of uw bouwontwerp voldoet aan de eisen voor welstand en monumenten.
Een schetsplan hoeft nog geen bouwtechnische informatie te bevatten. De uiteindelijke aanvraag omgevingsvergunning wel.

Kosten schetsplan

Het beoordelen van een schetsplan kost in 2023 €222,05.
Wanneer u een schetsplan indient en daarna bijbehorende omgevingsvergunning aanvraagt, worden deze kosten in mindering gebracht op de kosten voor de omgevingsvergunning.

 

Graafwerkzaamheden

Als u gaat graven moet u een graafmelding doen bij het Kadaster. Dat heet een Klic-melding. Dit is om te voorkomen dat u door het graven kabels of leidingen beschadigt.

Reclame maken

Als u als ondernemer reclame wilt aanbrengen op of bij uw (bedrijfs)pand moet u bij de gemeente vragen of dit mag. Voor de meeste vormen van reclame is een vergunning nodig. Wat wel en niet mag is vastgelegd in het Reclamebeleid.

Vergunningvrij bouwen en verbouwen

Voor (ver)bouwen is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Soms heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor gewoon onderhoud of het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van uw woning.

Meestal vergunning nodig, soms vergunningvrij bouwen

Alle vergunningvrije situaties staan in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Staat uw type bouwplan niet in dit besluit? Dan moet u een vergunning aanvragen.

Ook al mag u vergunningvrij bouwen, u moet daarbij wel voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012. En het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

Brochures over vergunningvrij bouwen en verbouwen

Op de website van de Rijksoverheid vindt u een aantal brochures over vergunningvrij bouwen en verbouwen

  • Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken
  • Dakkapellen 
  • Zonnecollectoren en zonnepanelen
  • Erf- en perceelafscheidingen